Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Wynajem lodowiska syntetycznego

ZMIANY:
2017-11-03 14:01:25: Dodano wynik do przetargu
2017-10-23 14:35:05: Dodano plik Załącznik nr 2 - Wzór Umowy.docx
Więcej >>>
2017-10-23 14:34:45: Dodano plik Załącznik nr 1 - Oferta.doc
K.425.1.2.2017.B                                                                                     Krosno, 23 października 2017 r.

OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
GMINA MIASTO KROSNO
ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno, tel. 13 47 43 560,
faks  13 43 628 65; NIP  684-00-13-798

ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia na wynajem lodowiska syntetycznego
o powierzchni 200 m². na okres jednego miesiąca, według określonej specyfikacji.

 1. Tryb postępowania
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.
 1. Przedmiot zamówienia
2.1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem lodowiska syntetycznego o łącznej powierzchni
200 m², na okres jednego miesiąca, według określonej specyfikacji.
Zakres usługi obejmuje wynajem lodowiska panelowego, w dniach od 06 grudnia 2017 do
14 stycznia 2018 r. we wskazanym miejscu na krośnieńskim rynku.
 
Szczegółowy zakres usługi obejmuje wynajem lodowiska panelowego wraz z następującymi komponentami:
 
 1. Nowe panele o łącznej powierzchni 200 m2,
 2. Kołki mocujące,
 3. Bandy proste aluminiowe/stalowe,
 4. Bandy Specjalne aluminiowe/stalowe – w zależności od konstrukcji,
 5. Bandy narożne aluminiowe/stalowe,
 6. Bandy z furtką,
 7. Stopy podporowe do band – w zależności od konstrukcji ,
 8. Łyżwy - 120 par,
 9. System wypożyczania łyżew: regały do łyżew, suszarki do łyżew, ostrzałka do łyżew – co najmniej 2 szt., ławki do przebierania łyżew,
 10. Odkurzacz + Maszyna czyszcząca + środki chemiczne do mycia i konserwacji w ilości wystarczającej na cały okres wynajmu,
 11. Chodniki gumowe w ilości wystarczającej do  zabezpieczenia ciągów pieszych pomiędzy wypożyczalnią łyżew, a wejściem na lodowisko,
 12. Podbudowa wyrównująca pod lodowisko - podest,
 13. Pomoce łyżwiarskie np. typu pingwin – co najmniej 4 szt.
 14. Kaski ochronne – co najmniej 20 szt.
 15. System oświetlenia całej płyty lodowiska, wraz z obejściem – 4 maszty.
 16. Girlanda świetlna wokół lodowiska.
 17. Nagłośnienie – 2 głośniki wraz ze sprzętem do odtwarzania muzyki,
 18. Ocieplona oraz ogrzewana wypożyczalnia łyżew o pow. co najmniej 10 m²,
  z własnym oświetleniem, z co najmniej jednym oknem na długiej ścianie, służącym do wydawania i przyjmowania łyż;
 19. Montaż przed 06 grudnia 2017 r. Obiekt powinien zostać udostępniony do użytkowania od 06 grudnia 2017 r. od godz. 11:00. Montaż w sposób, który nie uszkodzi płyty rynku oraz w obecności osób, które obsługiwać będą płytę lodowiska.
 20. Demontaż po 14 stycznia 2018 r.
 21. Transport lodowiska do i z Krosna, wraz z wyposażeniem.
 22. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia obsługi lodowiska, w zakresie jego prawidłowego użytkowania.
 
Zamawiający zapewni zasilanie energetyczne o maksymalnej mocy 17 kWh. Wykonawca wykona niezbędne przyłącza i instalacje (wraz z prowizoryczną zabudową rozdzielni wysuwnej z płyty Rynku) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokoły pomiarów elektrycznych przed uruchomieniem lodowiska. Wykonie prac związanych z przyłączem energetycznym należy wykonać przy udziale energetyka miejskiego.
 
 1. Termin realizacji zamówienia:
  a) dostarczenie Zamawiającemu i montaż lodowiska do dnia 06.12.2017 r.
  b) zakończenie realizacji usługi: 14.01.2018 r.
 
 1. Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz oferty - Załącznik Nr 1,
 
b) kosztorys ofertowy z podaniem cen w złotych polskich:
 
c) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty stanowiące załącznik nr 1, oraz kosztorys powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w KRS lub CEIDG.
 Niezłożenie wszystkich wymienionych w niniejszym pkt. dokumentów będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy, tj. oferta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie.
 1. Warunki płatności
Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie płatne przelewem w dwóch ratach na podstawie faktur, na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Pierwsza faktura w wysokości 50% wartości zamówienia po zamontowaniu i uruchomieniu lodowiska. Druga faktura po demontażu lodowiska, w wysokości 50% wartości zamówienia, płatna po demontażu lodowiska. Podstawą wystawienia faktur będzie protokół odbioru podpisany przez strony umowy tj. Gminę Miasto Krosno oraz Wykonawcę.
 1. Miejsce i termin składania ofert
 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący  zachowanie poufności jej treści oraz  zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno, pokój 01 – kancelaria ogólna w nieprzekraczalnym terminie do
  30 października 2017 r. do godz. 12.00.
  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi
  w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, pokój 334, w dniu
  30 października 2017 r. o godz. 12.30.
 3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z następującym oznaczeniem:
Urząd Miasta Krosna
Wydział Kultury i Sportu
ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno
Oferta na wynajem lodowiska syntetycznego o pow. 200 m²
 
Nie otwierać do dnia 30 października 2017 r. do godz. 12.30.
 1. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 7 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Pan Michał Bęben – Pomoc administracyjna w Wydziale Kultury i Sportu. Sposób porozumiewania się:
 1. pocztą elektroniczną – beben.michal@um.krosno.pl;
 2. telefonicznie 13 47 43 335.
Pan Grzegorz Półchłopek – Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu. Sposób porozumiewania się:
 1. pocztą elektroniczną – k@um.krosno.pl
 2. telefonicznie 13 47 43 332.
 
 1. Wadium
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez Wykonawców.
 1. Ocena ofert
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści.
Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium :
Najniższa cena brutto - 100%
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zleceniem wykonania przedmiotowego zamówienia oraz zaproszeniem do zawarcia umowy.
 1. Postanowienia końcowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. zmiany treści ogłoszenia;
 2. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców.
Data składania ofert:
2017-10-30 12:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłBłaż Małgorzata 2017-10-23 14:33:00
PublikującyMałgorzata Błaż 2017-10-23 14:33:02
Modyfikował(a) Małgorzata Błaż 2017-11-03 14:01:25
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. oferta 33.00 KbPlik doc
2. wzór umowy 22.54 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 11 grudnia 2018r. 23:51:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.