Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a, został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz dotyczący nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno, przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej (tj. zamiana nieruchomości) - oznaczonych numerami: 622/3 o pow. 79m2 – obręb ewidencyjny Śródmieście oraz 26/29 o pow. 8m2 – obręb ewidencyjny Przemysłowa, położonych przy skrzyżowaniu ulic: Kolejowej i Romualda Mielczarskiego w Krośnie.

Załączniki:

Wykaz Plik pdf 90.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłEwelina Michalak2021-04-12
Publikujący Ewelina Michalak 2021-04-14 07:30
Modyfikacja Ewelina Michalak 2021-04-14 07:53

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 9 kwietnia  2021 r.   II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 144 o pow. 861 m2 położona przy ul. Drzymały, objęta KW 64418/2 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 25.000,00 zł  (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-04-09
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-04-09
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-04-09 12:40

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony  w dniu 9 kwietnia  2021 r.              II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 1280/1 o pow. 1636 m2 położona przy ul. Białobrzeskiej, objęta KW 64420 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 17.000,00 zł  (siedemnaście tysięcy  złotych) –  podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2021-04-09
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-04-09
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-04-09 12:43

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 9 kwietnia  2021 r.  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 157/1 o pow. 2105 m2 położona przy ul. Drzymały, objęta KW 35579/6 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 60.000,00 zł  (sześćdziesiąt  tysięcy złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-04-09
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-04-09
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-04-09 12:41

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K O M U N I K A T
    
Prezydent Miasta Krosna
na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z  2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 
i n f o r m u j e
     
że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej nr 28A zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykazy dot. nieruchomości Gminy Krosno położone w Krośnie i przeznaczone do dzierżawy ozn. jako działki nr: 2915/3 - ul. Oficerska, 2906/11– Wojska Polskiego, 2877 i 2876/3 – ul. Wieniawskiego oraz wykazy dot. lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Krosno przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, położonych przy ul. Batorego 11, ul. Magurów 5 i ul. Powst. Śląskich 12.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2021-04-07
Publikujący Joanna Dubiel 2021-04-07 09:00
Modyfikacja Joanna Dubiel 2021-04-07 12:51

OGŁOSZENIE

G.6621.70.2020.W                                                                                                                                   Krosno, 2021-04-01
 
 OGŁOSZENIE
 
 
            Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)
 
Prezydent Miasta Krosna
 
Wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Krośnie, obręb Krościenko Niżne, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka:
  1. nr 582/2 – stanowiącej własność Pani Teresy Pelczar (c. Jana, Rozalii) – zmarłej,
zmierzające do udzielenia zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a, na zajęcie w/w  nieruchomości w celu  realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa dwutorowej napowietrzno – kablowej linii 110 kV relacji Krosno Iskrzynia do istniejącej linii Krosno - Strzyżów”.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Urzędu Miasta Krosna - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A, pok. 113 w godzinach 730-1530,        tel. 134743127) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.       
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości wszczęte zostanie  postępowanie administracyjne w trybie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124 a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłWojciech Ochotnicki2021-04-01
Publikujący Wojciech Ochotnicki - Wojciech Ochotnicki 2021-04-01 12:21
Modyfikacja Wojciech Ochotnicki - Wojciech Ochotnicki 2021-04-01 12:19

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 19 marca  2021 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Krościenko Niżne jako działka numer 2700/6 o pow. 217 m2 położona przy ul. Wieniawskiego, objęta KW 69332/0 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 15.500,00 zł  (piętnaście  tysięcy pięćset  złotych) –  podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2021-03-19
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-03-19
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-03-19 13:16

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 19 marca  2021 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Przemysłowa jako działka numer 415 o pow. 826 m2 położona przy ul. Ostaszewskiego, objęta KW 11043/6 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 70.000,00 zł  (siedemdziesiąt  tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-03-19
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-03-19
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-12-18 10:59

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
 
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 1950/1 o pow. 1607 m2, 1951/3 o pow. 433 mprzy ul. Bieszczadzkiej, 1079 o pow. 2838 m2 przy ul. Reymonta – w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 228/43 o pow. 2889 m2 przy ul. Popiełuszki, 1959/61 o pow. 1296 m2, 1959/68  o pow. 1255 m2  przy ul. Pięknej w obrębie ewidencyjnym Polanka,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami:  1187/30 o pow. 80 m2 przy ul. Batorego w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne, 228/45 o pow. 1421 m2przy ul. Popiełuszki w obrębie ewidencyjnym Polanka.
 
 
 

Załączniki:

dz. 1079 Plik pdf 67.20 KB
dz. 1187-30 Plik pdf 65.35 KB
dz. 1950-1 i 1951-3 Plik pdf 68.73 KB
dz. 1959-61 Plik pdf 64.58 KB
dz. 1959-68 Plik pdf 64.97 KB
dz.224-43 Plik pdf 348.13 KB
dz. 228-45 Plik pdf 67.86 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-03-17
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-03-17 14:47
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-03-29 09:58

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

 K o m u n i k a t
 
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 1386/17 o pow. 753 m2 , 1386/18 o pow. 794 m2 przy ul. Lelewela w obrębie ewidencyjnym Śródmieście
 

Załączniki:

wykaz 1386-17 Plik pdf 61.16 KB
wykaz 1386-18 Plik pdf 64.27 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-03-01
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-03-03 13:43
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-03-03 12:44

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 16 lutego 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 172 o pow.  355 m2, położonej przy ul. Drzymały , objętej KW 64418/2 , – wygrała CELL-FAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za cenę 12.630,00 zł netto  (dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 15.534,90 zł  ( piętnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 90/100) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu  .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Cell-Fast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 12.500,00 zł  (dwanaście tysięcy pięćset złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-02-24
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-02-24
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-02-24 14:03

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 16 lutego 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 171 o pow.  876 m2, położonej przy ul. Drzymały , objętej KW 64418/2 , – wygrała CELL-FAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za cenę 31.110,00 zł netto  (trzydzieści jeden tysięcy sto dziesięć  złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 38.265,30 zł  ( trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 30/100) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu  .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Cell-Fast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 30.800,00 zł  (trzydzieści  tysięcy osiemset złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-02-23
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-02-24
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-02-24 14:00

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
 
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 1173/4 o pow. 915 m2, 1173/5 o pow. 1061 m2 , 1173/6 o pow. 1261 m2, 1173/7 o pow. 1291 m2, 1173/8 o pow. 1211 m2, 1173/3 o pow. 454 m2  przy ul. Wspólnej w obrębie ewidencyjnym Polanka,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem  885/1 o pow. 88 m2 przy ul. Spokojnej w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne.
 

Załączniki:

dz 1173-4 Plik pdf 61.89 KB
dz. 1173-5 Plik pdf 61.79 KB
dz. 1173-6 Plik pdf 66.09 KB
dz. 1173-7 Plik pdf 66.40 KB
dz. 1173-8 Plik pdf 65.98 KB
dz. 885-1 Plik pdf 62.79 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-02-22
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-02-24 14:43
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-02-24 13:46

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 12 lutego 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiących własność Gminy Krosno dwóch lokali niemieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Paderewskiego 2 tj. lokalu numer 2 o pow. użytkowej 258,30 m2 objętego księgą wieczystą nr KS1K/ 00092549/4 i lokalu numer 3 o pow. użytkowej 45 m2 objętego księgą wieczystą KS1K/00092550/4, wraz z udziałem wynoszącym 182/1000cz. w częściach wspólnych budynku  oraz w prawie własności działek   oznaczonych w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny  Śródmieście  numerami:  2294/3 o pow. 1788 m2 i 2294/4 o pow. 1273 m2   (powstałych w wyniku podziału działki numer 2294/2) objętych księgą wieczystą KS1K/ 00092547/0, oraz udziałem w częściach wspólnych budynku zlokalizowanego na działce numer 2294/3, oznaczonego numerem 4 przy ul. Paderewskiego, – wygrał Marek Antoni Zawisza prowadzący działalność pod firmą: Firma Handlowo-Usługowa EFEKT Marek Zawisza za cenę 303.000,00 zł (trzysta trzy tysiące  złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu  .
Do przetargu dopuszczony został  oferent:
-Marek Antoni Zawisza prowadzący działalność gospodarczą Firma Handlowo-Usługowa EFEKT Marek Zawisza.
Do przetargu nie przystąpiła SPECMED Sp. z o.o., która dokonała wpłaty wadium.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 300.000,00 zł  (trzysta  tysięcy złotych) – podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2021-02- 18
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-02-18
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-02-18 09:39

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 16 lutego  2021 r.   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 157/1 o pow. 2105 m2 położona przy ul. Drzymały, objęta KW 35579/6 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 62.000,00 zł  (sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-02-16
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-02-16
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-02-16 13:57

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 16 lutego  2021 r.   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 144 o pow. 861 m2 położona przy ul. Drzymały, objęta KW 64418/2 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 25.500,00 zł  (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-02-16
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-02-16
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-02-16 13:29

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,    w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonej numerem 401/10 o pow. 2800 m2 przy ul. Kaczorowskiego w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa.
 

Załączniki:

wykaz Plik pdf 74.89 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-02-16
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-02-17 12:44
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-02-17 11:45

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna
 

                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 19 stycznia 2021r. I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej          w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna,   obręb ewidencyjny Suchodół jako działki numer 2482/4 o pow. 8012 m2 i 2482/5 o pow. 13546 m2 obj. KW 69209 , – wygrała NOWOPAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością       z siedzibą w Krakowie za cenę 755.000,00 zł -netto (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).  Brutto po doliczeniu 23% podatku VAT 928.650,00 zł (dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych)– stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu, z terminem realizacji inwestycji wynoszącym  36 miesięcy , oraz planowanym zatrudnieniu 25 osób.
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent NOWOPAK spółka                   z ograniczoną odpowiedzialnością.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt  tysięcy złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-01-29
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-01-29
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-01-29 14:07
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-03-15 13:44

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna dniu 14 stycznia 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Krościenko Niżne jako działki numer: 1072/27 o pow. 307 m2, 1072/139 o pow. 4321 m2 , 1072/141 o pow. 1587 m2 ,  1072/134 o pow. 407 m2  , 1072/64 o pow. 941 m2 , 1072/63 o pow. 501 m2 , 1072/131 o pow. 157 m2, 607/2 o pow. 137 m2 położonej przy ul. Zielonej , objętej KW 114056 , – wygrała „KPB-Development” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za cenę 475.000,00 zł  (czterysta siedemdziesiąt pięć  tysięcy  złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu  .
Do przetargu dopuszczeni zostali  oferenci:
-„KPB-Development”  sp. z o.o.,
-Dar  sp. z o.o.sp. k.
Do przetargu nie dopuszczono jednego oferenta – Aleksandry Dziugan.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 465.000,00 zł  (czterysta sześćdziesiąt pięć  tysięcy złotych) –  podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2021-01 -21
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-01-21
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-01-21 10:28

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 397/10 o pow. 3494 m2, 398/10 o pow. 16511 m2 przy ul. Kaczorowskiego w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 272/58 o pow. 1563 m2, 272/59 o pow. 1734 m2 przy ul. Żwirki i Wigury w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami:  343/56 o pow. 20 m2w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 228/42 o pow. 1191 m2w obrębie ewidencyjnym Polanka .
 

Załączniki:

wykaz 228-42 Plik pdf 68.74 KB
wykaz 272-58 Plik pdf 64.33 KB
wykaz 272-59 Plik pdf 65.87 KB
wykaz 343-56 Plik pdf 65.52 KB
wykaz 397-10 i 398-10 Plik pdf 75.88 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-01-11
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-01-13 13:53
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-01-13 13:03

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

 
K o m u n i k a t
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r    o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 poz. 2603 z późń.zm) informuje,
że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do najmu lokal o pow. 51 m2  w budynku przy ul. Żwirki i Wigury na działce numer 257/3 i dzierżawy oznaczonej jako działka numer 396 w części o pow.  o pow. 200 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa.   .
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 396 Plik pdf 66.47 KB
wykaz- 257-3 lokal Plik pdf 66.99 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-01-11
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-01-13 13:49
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-01-13 12:51

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 29 grudnia 2020 r. I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Przemysłowa jako działki numer 401/15 o pow. 23954 m2 , 401/16 o pow. 10661 m2 objęta KW 92034  i  obręb ewidencyjny Suchodół jako działki numer 2483/8 o pow. 2460 m2, 2483/13 o pow. 4517 m2, 2483/14 o pow. 11879 m2 objęte KW 69209 , – wygrała MAX-STONE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bratkówce  za cenę 2.350.100,00 zł -netto (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto złotych ).  Brutto po doliczeniu 23% podatku VAT 2.890.623,00 zł (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote )– stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu stanowiącą podstawę do ustalenia opłat  z tytułu użytkowania wieczystego, z terminem realizacji inwestycji wynoszącym  36 miesięcy , oraz planowanym utworzeniem 54 etatów.
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent MAX-STONE  spółka               z  ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 2.350.000,00 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt  tysięcy złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-01-07
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-01-07
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-01-07 10:04

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony  w dniu 21 grudnia  2020 r.              I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 1280/1 o pow. 1636 m2 położona przy ul. Białobrzeskiej, objęta KW 64420 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 18.000,00 zł  (osiemnaście tysięcy  złotych) –  podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2020-12-21
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-12-21
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-12-21 13:06

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony  w dniu 21 grudnia  2020 r.              I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 1491/3 o pow. 1194 m2 położona przy ul. Bieszczadzkiej, objęta KW 64420 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 38.000,00 zł  (trzydzieści osiem tysięcy  złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2020-12-21
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-12-21
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-12-21 13:10

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony  w dniu 21 grudnia  2020 r.              I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 1677/2 o pow. 2966 m2 położona przy ul. Bieszczadzkiej, objęta KW 64420 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 80.000,00 zł  (osiemdziesiąt tysięcy  złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2020-12-21
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-12-21
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-12-21 13:21

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w dniu 11 grudnia 2020 r.                I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Krościenko Niżne jako działka numer 1072/149 o pow. 899 m2, położonej przy ul. Korczyńskiej , objętej KW 114056 , – wygrała DAR Sp. z o.o. Sp. k. za cenę 40.400,00 zł  (czterdzieści  tysięcy czterysta  złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu  .
Do przetargu dopuszczeni zostali  oferenci:
-Europel Sp. z o.o.,
-Dar  Sp. z o.o. Sp. K..
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 40.000,00 zł  (czterdzieści  tysięcy złotych) –  podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2020-12- 18
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-12-18
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-12-18 11:06

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w dniu 11 grudnia 2020 r.                I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Krościenko Niżne jako działki numer: 1072/136 o pow. 1024 m2, 1072/143 o pow. 448 m2 , 1072/144 o pow. 1278 m2 ,  1072/146 o pow. 705 m2  , 1072/68 o pow. 2315 m2 , 1072/137 o pow. 708 m2 położonej przy ul. Zielonej , objętej KW 114056 , – wygrała DAR Sp. z o.o. Sp. k. za cenę 455.000,00 zł  (czterysta pięćdziesiąt pięć  tysięcy  złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu  .
Do przetargu dopuszczeni zostali  oferenci:
-Europel Sp. z o.o.,
-Dar  Sp. z o.o. Sp. K..
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 450.000,00 zł  (czterysta pięćdziesiąt  tysięcy złotych) –  podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2020-12- 18
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-12-18
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-12-18 10:51

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w dniu 11 grudnia 2020 r.                I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 343/55 o pow.      1927 m2, położonej przy ul. Zawrzyckiego , objętej KW 87835 , – wygrał Kielar Paweł za cenę 121.200 zł netto  (sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście  złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 149.076,00 zł  ( sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu  .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Paweł Kielar.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 120.000,00 zł  (sto dwadzieścia   tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2020-12- 18
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-12-18
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-12-18 10:59

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno            i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami:  415  o pow. 826 m2  przy ul. Ostaszewskiego    w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 2700/6 o pow. 217 m2 przy ul. Wieniawskiego   w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem:  660 o pow. 1718 m2 przy ul. Łukasiewicza, 3196 o pow. 1890 m2             w obrębie ewidencyjnym Śródmieście, 263 o pow. 1002 m2 przy ul. Żwirki i Wigury w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 1085/3 o pow. 32 m2 przy  ul. Korczyńskiej, w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne.
 

Załączniki:

wykaz dz. 1085-3 Plik pdf 58.07 KB
wykaz dz. 263 Plik pdf 70.21 KB
wykaz dz. 2700-6 Plik pdf 63.63 KB
wykaz dz. 3196 Plik pdf 67.57 KB
wykaz dz. 415 Plik pdf 66.33 KB
wykaz dz. 660 Plik pdf 64.70 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-12-07
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-12-09 12:10
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-12-09 11:13

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w dniu 3 listopada 2020 r.                I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Śródmieście jako działka numer 356/1 o pow.      1259 m2, położonej przy ul. Jeleniówka , objętej KW 64418 , – wygrali Martyna i Arkadiusz Deptuch za cenę 60.600,00 zł netto  (sześćdziesiąt tysięcy sześćset  złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 74.538,00 zł      ( siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu  .
Do przetargu dopuszczeni zostali jedyni oferenci Martyna i Arkadiusz Deptuch.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 60.000,00 zł  (sześćdziesiąt  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2020-11-10
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-11-10
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-11-10 12:39
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 19 kwietnia 2021r. 22:48:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.