Przejdź do treści
Włącz kontrast
Miasta Krosna
Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od
1.  Administratorem danych osobowych jest:
Prezydent Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno.
Administrator Prezydent Miasta Krosna wyzanczył Inspektora Ochrony Danych:
Marian Zoła, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, tel. 13 47 43 317, e-mail: iod@um.krosno.pl.

2. Administratorem w zakresie zadań Powiatowego Zespółu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego jest Przewodniczący Zespołu, ul. Legionów 8, 38-400 Krosno, adres  e-mail: poczta@orzecznictwokrosno.pl.
Administrator Przewodniczący Zespołu wyzanczył Inspektora Ochrony Danych:
Anna Lalek, ul. Legionów 8, 38-400 Krosno e-mail: iod.pzo@um.krosno.pl
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarian Zoła2020-05-07
Publikujący Marian Zoła 2020-05-07 08:12
Modyfikacja Marian Zoła 2022-04-21 14:14
1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 134743625, pocztą elektroniczną na adres:  um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować (we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
- realizacji zawartych umów,
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą,
W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. ODBIORCY DANYCH:
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa;
- Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Miasto Krosno

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6. PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawne. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. INFORMACIA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką do przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa luba zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań.
Natomiast  w sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarian Zoła2018-06-25
Publikujący Marian Zoła 2018-05-25 00:00
Modyfikacja Marian Zoła 2018-07-13 08:41
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119) informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego, ul. Legionów 8, 38-400 Krosno, adres  e-mail: poczta@orzecznictwokrosno.pl
2.    W Powiatowym Zespole wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod.pzo@um.krosno.pl
3.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c i lit e, art. 9 ust. 2 lit. b  RODO.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań, tj.:
a)    wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień;
b)    wydawania karty parkingowej osoby niepełnosprawnej lub karty parkingowej placówki;
c)    wydawania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;          
na podstawie:
    Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
    Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
    Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia;
    Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2007r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
    Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków , sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności;
    Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017r.   zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
    Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
    Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych;
    Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych;
    Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej;
5.    Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartej umowy powierzenia.
6.    Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych (art.15 RODO) sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art. 17  ust.1a i 1d RODO), cofnięcie zgody (dotyczy jedynie nr telefonu i adresu e –mail, na którego podanie Pan/Pani wyraziła zgodę).
7.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zatem jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego i realizacji ustawowych zadań ciążących na administratorze.
8.    Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
10.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarian Zoła2022-04-21
Publikujący Marian Zoła 2022-04-21 13:27
Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Krosna dotycząca przetwarzania danych osobowych - opłaty parkingowe
 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta Krosna z siedzibą przy ulicy Lwowskiej 28a,  38-400 Krosno. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora : 38-400  Krosno, ul. Lwowska 28a; e-mail; um@um.krosno.pl.
 1. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym realizacji Państwa praw przez Administratora, można się kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora : 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a; e-mailem iod@um.krosno.pl;
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach :
 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 2. wykonywania przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO;
 3.  realizacji   umów   zawartych   z   kontrahentami   Administratora    na    podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 1. w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Państwa dane osobowe mieszczące się w pojęciu szczególnych kategorii danych osobowych mogą być przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a, f, g, j RODO.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z n/w przepisów prawa:
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 2. Ustawa z dnia 21 marca1985 r. o drogach publicznych;
 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
 5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
 6. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 7. Ustawa z dnia 27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 8. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
 9. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe;
 1. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług;
 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej;
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa
danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora, w formie papierowej i elektronicznej, na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 4 zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Jednostki.
 2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 1. Prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na podstawie art. 15 RODO;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) danych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO;
 3. Prawo do usunięcia danych ( tzw. prawo do bycia zapomnianym), na podstawie art. 17 RODO chyba, że dalsze przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku Administratora, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 5. Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody - podanie Administratorowi przez Państwa danych ma charakter dobrowolny.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wykonania zadania, o które Państwo wnoszą lub brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem.
 3.  W trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art.22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych jego profili.
 4. Na podstawie przepisów prawa Państwa dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarian Zoła2019-09-24
Publikujący Marian Zoła 2019-09-24 00:00
Modyfikacja Marian Zoła 2019-09-24 10:47
W związku z pozyskiwaniem danych osobowych (wizerunek), informujemy, że administratorem zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Krosna
z siedzibą w Krośnie, ul. Lwowska 28A 38-400 Krosno.
Monitoring wizyjny obejmuje budynki:
- przy ul. Lwowskiej 28A,
- przy ul. Staszica 2,
- przy ul. Prochownia 4
oraz ich otoczenie i stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu.
Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres 14 dni i po tym czasie zostaną zapisane nowymi nagraniami.
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jeśli wykaże faktyczny powód takiego ograniczenia. Pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego, w przypadku uznania, że dane osobowe w ramach tego systemu nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarian Zoła2018-06-25
Publikujący Marian Zoła 2018-06-25 00:00
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-04-19
Newsletter
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 20 kwietnia 2024r. 03:14:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.