Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

KSL.6220.3.2021.MB
Krosno, 19 kwietnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
Na podstawie art. 10 §1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 247), zwanej dalej ustawą OOŚ, w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20” w Krośnie, którego inwestorem jest Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Józefa Jamro, TITUTO Sp. z o.o., ul. Zimowit 42, 35-065 Rzeszów,
Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia strony postępowania,
• o piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.4220.7.2.2021.NH.4 z dnia 1 kwietnia 2021 r., wyrażającym opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, o ile zostaną spełnione przedstawione w piśmie warunki,
• o piśmie Dyrektora Zarząd Zlewni w Krośnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak: RZ.ZZŚ.1.435.39.2021.KŚ z dnia 1 kwietnia 2021 r. (data wpływu: 6 kwietnia 2021 r.), że dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane,
• o opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie znak: PSNZ.9020.2.10.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. (data wpływu: 14 kwietnia 2021 r.), którą uznaje za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia,
• o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia zgodnie z Kpa.
Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 Kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek: od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 do 15:30, w piątek: od 7:30 do 14:30 (Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 Kpa, niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna bip.umkrosno.pl. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, 38-400 Krosno.
Zgodnie z art. 49 §2 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Data udostępnienia niniejszego Obwieszczenia na stronie BIP: 19.04.2021 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2021-04-19
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2021-04-19 16:30

OBWIESZCZENIE z dnia 13.04.2021 r.

Stosownie do art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) – zwanej dalej specustawą,

PREZYDENT MIASTA KROSNA

z a w i a d a m i a
o wszczęciu postępowania administracyjnego
(sprawa znak: PB.6740.2.3.2021.A)
na wniosek Prezydenta Miasta Krosna, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa publicznej drogi gminnej - ul. Malinowa Góra w Krośnie wraz z rozbudową publicznych dróg gminnych – ulic: Jasnej i Sportowej
w Krośnie”
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Malinowa Góra
w Krośnie” na działkach w obrębie ewidencyjnym Turaszówka 0001 i Białobrzegi 0004, jednostka ewidencyjna miasto Krosno:
 1. Nieruchomości położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy) wchodzące w całości lub w części pod inwestycję:
 
L.p. Numer działki przed podziałem Numery działek powstałych w wyniku podziału Numer działki przeznaczonej pod projektowany pas drogowy ul. Malinowa Góra
Nr 119634R
Numer działki przeznaczonej pod projektowany pas drogowy ul. Sportowej
Nr 119502R
Numer działki przeznaczonej pod projektowany pas drogowy ul. Jasnej
Nr 119507R
jedn. ewid. 186101_1 miasto Krosno, obręb 0001 Turaszówka
 
1 358 358/1, 358/2 - - 358/1
2 387 387/1, 387/2 - - 387/1
3 388 388/1, 388/2 - - 388/1
4 389 389/1, 389/2 389/1 389/2 -
5 403 403/1, 403/2 403/1 - -
6 425 425/1, 425/2, 425/3 425/1 - -
7 426/4 426/15, 426/16 426/15 - -
8 426/5 426/17, 426/18 426/17 - -
9 426/6 426/9, 426/10, 426/11 426/9 - -
10 426/7 426/12, 426/13, 426/14 426/12 - -
11 426/8 426/19, 426/20 426/19 - -
12 427/1 427/3, 427/4 427/3 - -
13 431/1 431/3, 431/4, 431/5 431/3 - -
14 433 433/1, 433/2 433/1 - -
15 439/4 439/9, 439/10, 439/11 439/9 - -
16 439/7 439/12, 439/13, 439/14 439/12 - 439/13
17 440/1 440/5, 440/6 440/5 - -
18 440/2 440/7, 440/8 440/7 - -
19 440/3 440/9, 440/10 440/9 - -
20 440/4 440/11, 440/12 440/11 - -
21 441 441/1, 441/2 441/1 - -
22 471/1 471/3, 471/4 471/3 - -
23 471/2 471/5, 471/6 471/5 - -
24 477 477/1, 477/2 477/1 - 477/2
25 500 - 500 - -
26 501 501/1, 501/2, 501/3 501/1 - -
27 541 541/1, 541/2 541/1 - -
28 550 550/1, 550/2 550/1 - -
29 551 551/1, 551/2 551/1 - -
30 552 552/1, 552/2 552/1 - -
31 553 553/1, 553/2 553/1 - -
32 555 555/1, 555/2, 555/3 555/1, 555/2 - -
33 560 560/1, 560/2 560/1 - -
34 564 564/1, 564/2 564/1 - -
35 566/1 566/4, 566/5 566/4 - -
36 578/1 578/2, 578/3 578/2 - -
37 579/1 579/3, 579/4 579/3 - -
38 580/1 580/3, 580/4 580/3 - -
39 580/2 580/5, 580/6 580/5 - -
40 582 582/1, 582/2 582/1 - -
41 586/2 586/6, 586/7 586/6 - -
42 587/1 587/3, 587/4 587/3 - -
43 588/1 588/3, 588/4 588/3 - -
44 588/2 588/5, 588/6 588/5 - -
45 589/1 589/5, 589/6 589/5 - -
46 590/1 590/3, 590/4 590/3 - -
47 600/1 600/3, 600/4 600/3 - -
48 600/2 - 600/2 - -
49 1386/5 1386/16, 1386/17, 1386/18 1386/16 1386/17 -
50 1386/11 1386/19, 1386/20 - 1386/19 -
51 1386/12 1386/21, 1386/22, 1386/23 1386/21 1386/22 -
52 1386/13 1386/24, 1386/25 1386/24 - -
53 1386/14 1386/26, 1386/27 1386/26 - -
54 1386/15 1386/28, 1386/29 1386/28 - -
jedn. ewid. 186101_1 miasto Krosno, obręb 0004 Białobrzegi
55 179/1 - 179/1 - -
56 179/2 - 179/2 - -
 1. Nieruchomości lub ich części położone poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy, z których korzystanie będzie ograniczone, w granicach terenu niezbędnego dla planowanych obiektów i robót budowlanych:
 
L.p. Numer działki po podziale Numer działki pierwotnej lub nie podlegającej podziałowi Zakres prac przewidzianych do wykonania
jedn. ewid. 186101_1 miasto Krosno, obręb 0001 Turaszówka
1 - 383 -przebudowa innych dróg publicznych
2 - 391/4 -przebudowa sieci elektroenergetycznych,
3 - 392/1 -przebudowa sieci elektroenergetycznych,
4 - 396/2 -przebudowa sieci elektroenergetycznych,
5 403/2 403 -budowa urządzeń wodnych, -przebudowa wodociągu
6 425/2 425 -przebudowa urządzeń melioracji,
7 425/3 425 -budowa urządzeń wodnych
8 426/16 426/4 -przebudowa urządzeń melioracji,
9 426/18 426/5 -przebudowa urządzeń melioracji,
10 426/10 426/6 -przebudowa urządzeń melioracji,
11 426/11 426/6 -przebudowa urządzeń melioracji,
12 426/13 426/7 -przebudowa urządzeń melioracji,
13 426/14 426/7 -przebudowa urządzeń melioracji,
14 426/20 426/8 -przebudowa urządzeń melioracji,
15 427/4 427/1 -przebudowa urządzeń melioracji,
16 - 431/2 -budowa urządzeń wodnych,
17 433/2 433 -przebudowa urządzeń melioracji, -przebudowa wodociągu
18 439/10 439/4 -przebudowa urządzeń melioracji, -przebudowa sieci elektroenergetycznych
19 439/11 439/4 -przebudowa urządzeń melioracji, -przebudowa sieci elektroenergetycznych
20 439/14 439/7 -przebudowa sieci gazowych, -przebudowa sieci telekomunikacyjnych, -przebudowa sieci elektroenergetycznych,
21 440/6 440/1 -przebudowa zjazdu
22 440/10 440/3 -przebudowa zjazdu
23 440/12 440/4 -przebudowa zjazdu
24 441/2 441 -przebudowa sieci elektroenergetycznych, -przebudowa zjazdu,
25 471/4 471/1 -przebudowa sieci wodociągowych, -przebudowa sieci telekomunikacyjnych, -przebudowa sieci elektroenergetycznych, -przebudowa sieci kanalizacji deszczowej,
26 471/6 471/2 -przebudowa zjazdu
27 - 487/2 -przebudowa sieci elektroenergetycznych, -przebudowa zjazdu
28 - 487/3 -przebudowa zjazdu
29 - 488 -przebudowa sieci telekomunikacyjnych
30 - 489/4 -przebudowa zjazdu
31 - 498/3 -przebudowa zjazdu
32 - 498/4 -przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-przebudowa zjazdu
33 - 499 -przebudowa sieci wodociągowych,
34 501/2 501 -przebudowa urządzeń melioracji, -budowa urządzeń wodnych
35 501/3 501 -budowa urządzeń wodnych
36 541/2 541 -przebudowa urządzeń melioracji, -przebudowa sieci elektroenergetycznych, -przebudowa zjazdu,
37 - 548 -przebudowa urządzeń melioracji,
38 - 549 -przebudowa urządzeń melioracji,
39 550/2 550 -przebudowa urządzeń melioracji,
40 551/2 551 -przebudowa urządzeń melioracji,
41 553/2 553 -przebudowa urządzeń melioracji,
42 555/3 555 -przebudowa zjazdu
43 - 557 -przebudowa zjazdu
44 560/2 560 -przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-przebudowa zjazdów
45 564/2 564 -przebudowa zjazdu
46 566/5 566/1 -przebudowa sieci elektroenergetycznych, -przebudowa zjazdów
47 - 566/2 -przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
48 - 566/3 -przebudowa sieci elektroenergetycznych
49 - 567 -przebudowa sieci telekomunikacyjnych, -przebudowa zjazdu, -przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
50 - 577 -przebudowa sieci elektroenergetycznych
51 578/3 578/1 -przebudowa sieci elektroenergetycznych, -przebudowa sieci telekomunikacyjnych,-przebudowa zjazdu
52 579/4 579/1 -przebudowa sieci telekomunikacyjnych, -przebudowa sieci elektroenergetycznych, -przebudowa zjazdu
53 - 579/2 -przebudowa zjazdu
54 580/4 580/1 -przebudowa sieci gazowych, -przebudowa sieci elektroenergetycznych,
-przebudowa zjazdu
55 580/6 580/2 -przebudowa sieci elektroenergetycznych,
56 582/2 582 -przebudowa sieci gazowych, -przebudowa sieci wodociągowych, -przebudowa sieci elektroenergetycznych, -przebudowa zjazdu
57 - 586/1 -przebudowa zjazdu,
58 586/7 586/2 -przebudowa sieci elektroenergetycznych, -przebudowa zjazdu
59 587/4 587/1 -przebudowa zjazdu
60 588/4 588/1 -przebudowa sieci telekomunikacyjnych, -przebudowa zjazdu
61 588/6 588/2 -przebudowa sieci telekomunikacyjnych, -przebudowa zjazdu
62 589/6 589/1 -przebudowa sieci telekomunikacyjnych, -przebudowa sieci gazowych, -przebudowa sieci wodociągowych,  -przebudowa sieci elektroenergetycznych, -przebudowa zjazdu
63 - 589/2 -przebudowa sieci elektroenergetycznych
64 590/4 590/1 -przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, -przebudowa zjazdu
65 - 591 -przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, -przebudowa urządzeń wodnych,
66 - 596/6 -przebudowa innych dróg publicznych
67 1386/20 1386/11 -budowa zjazdu
68 1386/23 1386/12 -przebudowa urządzeń melioracji, -przebudowa sieci elektroenergetycznych,
69 1386/25 1386/13 -przebudowa urządzeń melioracji, -przebudowa sieci elektroenergetycznych, -budowa zjazdu
70 1386/27 1386/14 -przebudowa urządzeń melioracji, -przebudowa sieci elektroenergetycznych, -budowa zjazdu
71 1386/29 1386/15 -przebudowa urządzeń melioracji, -przebudowa sieci elektroenergetycznych, -budowa zjazdu
72 - 1386/2 -przebudowa sieci elektroenergetycznych,
73 - 1386/3 -przebudowa sieci elektroenergetycznych,
74 - 1386/6 -przebudowa sieci elektroenergetycznych,
75 - 1392/8 -przebudowa sieci elektroenergetycznych,
jedn. ewid. 186101_1 miasto Krosno, obręb 0004 Białobrzegi
76 - 46/2 -przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
77 - 47 -przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
78 - 180/10 -przebudowa sieci telekomunikacyjnych, -przebudowa zjazdu
79 - 180/4 -przebudowa zjazdów
80 - 180/5 -przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
81 - 180/7 -przebudowa zjazdu
Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego
i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno w godzinach pracy urzędu, tj.: od godz. 7.30 do 14.30, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia, pod numerem telefonu: 13 47 43 217.

Wnioski i zastrzeżenia w powyższej sprawie można składać do czasu wydania w tej sprawie rozstrzygnięcia.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2021-04-13
Publikujący Agata Ziarkowska 2021-04-13 10:31
Krosno, dnia 13 kwietnia 2021 r.
PB.6733.7.2021.E
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
     Zgodnie z art. 49 i art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)
zawiadamiam,
 że w dniu 9 kwietnia 2021 r. na wniosek: Pani Anety Kołodziejczyk i Pana Sławomira Kołodziejczyk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 240/8  położonej w Krośnie przy ul. Zielonej, obręb Krościenko Niżne”.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2021-04-13
Publikujący Ewa Tomoń 2021-04-13 08:22

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie

Obwieszczenie
RZ.ZUZ.1.4210.87.2021.MK

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 270.67 KB
Podmiot publikującyPGW Wody Polskie - Zarząd Krosno
Wytworzył PGW Wody Polskie - Zarząd Krosno2021-04-13
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2021-04-15 12:11

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Informacja
RZ.ZUZ.1.4210.147.2021.DT
Podmiot publikującyPGW Wody Polskie - Zarząd Krosno
Wytworzył PGW Wody Polskie - Zarząd Krosno2021-04-12
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2021-04-15 12:05

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Informacja oraz zawiadomienie
RZ.ZUZ.1.4210.129.2021.JJ
Podmiot publikującyPGW Wody Polskie - Zarząd Krosno
Wytworzył PGW Wody Polskie - Zarząd Krosno2021-04-09
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2021-04-15 12:02

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Informacja oraz zawiadomienie.
RZ.ZUZ.1.4210.145.2021.MK
Podmiot publikującyPGW Wody Polskie - Zarząd Krosno
Wytworzył PGW Wody Polskie - Zarząd Krosno2021-04-09
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2021-04-14 11:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

KSL.6220.6.2021.MF
Krosno, dnia 08.04.2021 r.

OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), zwanej dalej ustawą OOŚ,
Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia strony postępowania,
że na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 9 budynków mieszkaniowych wielorodzinnych w podziale na 9 etapów z miejscami postojowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, w budynku nr 1 funkcja usługowo – handlowa, na działkach nr ew. 1193/3, 1209/2, 1193/9, 1193/5, 1193/6, 1193/7 przy ul. Stapińskiego w Krośnie, obręb ew. Krościenko Niżne, pismami z dnia 8 kwietnia 2021 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krośnie, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Wnioskodawca: Dar Sp. z o.o., Sp. k., ul. ks. S. Dubiela 34, 38-420 Korczyna, reprezentowana przez Pana Piotra Kamieńca.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami - Referat Ochrony Środowiska, przy ul. ks. S. Staszica 2 w Krośnie, w godzinach pracy Urzędu, tel. kontaktowy: 13 4743666.
W świetle art. 33 KPA strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Niniejsze Zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna: bip.umkrosno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego zawiadomienia na w/w stronie BIP.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2021-04-08
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2021-04-08 13:52

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia oraz wyznaczenia punktów granicznych

Na podstawie § 38 ust. 1 roporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 393), działającej na podstawie właściciela, w związku z czynnościami ustalenia oraz wyznaczenia położenia punktów granicznych, zawiadamiam, że w dniu 30.04.2021 o godz 13:00 nastąpi ustalenie przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako dz. nr. 1236 - obręb Białobrzegi, z działkami sąsiednimi oznaczonymi jako dz. nr 1211, 1237, 1235, 1233, 1241, 1240, 1239, 859.

W związku z powyższym w imieniu Zleceniodawcy i Właściciela dz. nr 1236, proszę o wzięcie udziału w opisanacyh czynnościach. Spotkanie na gruncie, na działce nr 1236.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 3.92 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarcin Weron2021-04-08
Publikujący Marcin Weron - Marcin Weron 2021-04-08 11:39
Modyfikacja Marcin Weron - Marcin Weron 2021-04-08 11:39

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Na podstawie § 37-39 roporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2019r., poz. 393),
zawiadamia się, że w dniu 30.04.2021 r. o godz 11:00 w miejscowości Miasto Krosno obręb Polanka przy ul. gen. S. Maczka zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości dla dzialek ewidencyjnych nr 882/2, 860, 883/3, 879, 882/1

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 381.13 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarcin Weron2021-04-08
Publikujący Marcin Weron - Marcin Weron 2021-04-08 14:14
Modyfikacja Marcin Weron - Marcin Weron 2021-04-08 14:15

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Informacja
RZ.ZUZ.1.4210.119.2021.JJ
Podmiot publikującyPGW Wody Polskie - Zarząd Krosno
Wytworzył PGW Wody Polskie - Zarząd Krosno2021-04-06
Publikujący Jolanta Grodzka - Jolanta Grodzka 2021-04-09 12:28

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie

RZ.ZUZ.1.4210.119.2021.JJ
Krosno, dnia 6 kwietnia 2021 r.

Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), informuje że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, określonych od rzeki Lubatówka, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na sto lat (Ql%), nowych obiektów budowlanych, tj.:
a) odcinka kanału retencyjnego DN 500 wraz z uzbrojeniem, odcinek od studni st5 km 69+800 do studni z klapą zwrotną st2 km 69+666.50 oraz odcinek kolektora DN300 od studni st2 km 69+666.5
z włączeniem do istniejącej komory stljst na miejskiej kanalizacji deszczowej DN1000 - działka nr ewid.: 2944 - obręb 0005 Śródmieście, Miasto Krosno,
b) fragmentu skarpy nasypu kolejowego w km 69+700 do km 69+800 linii kolejowej nr 108 - działki nr ewid.: 2939/11 oraz 2944 obręb 0005 Śródmieście, Miasto Krosno, województwo podkarpackie.
Podmiot publikującyZarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2021-04-06
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2021-04-13 08:49
KSL.6220.6.2021.MF
Krosno, dnia 02.04.2021 r.

OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 61 §1 i §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), zwanej dalej ustawą OOŚ,
Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia strony postępowania,
że na wniosek z dnia 16 marca 2021 r., Pana Piotra Kamieńca, pełnomocnika Dar Sp. z o.o., Sp. k. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 9 budynków mieszkaniowych wielorodzinnych w podziale na 9 etapów z miejscami postojowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, w budynku nr 1 funkcja usłogowo – handlowa, na działkach nr ew. 1193/3, 1209/2, 1193/9, 1193/5, 1193/6, 1193/7 przy ul. Stapińskiego w Krośnie, obręb ew. Krościenko Niżne.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami - Referat Ochrony Środowiska, przy ul. ks. S. Staszica 2 w Krośnie, w godzinach pracy Urzędu, tel. kontaktowy: 13 47 43 666.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w §3 ust. 1 pkt 58 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy informuję, że zgodnie z art. 35 §3 Kpa sprawa zostanie załatwiona w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 35 §5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
W świetle art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Niniejsze Zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna: bip.umkrosno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego zawiadomienia na w/w stronie BIP.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2021-04-02
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2021-04-02 10:38

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

KSL.6220.4.2021.MF
Krosno, dnia 31.03.2021 r.

OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), zwanej dalej ustawą OOŚ,
Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia strony postępowania,
że na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw o zbiornik AdBlue wraz z dystrybutorem, wraz z instalacjami podziemnymi oraz przyłączami mediów do sieci wewnątrzzakładowych w Krośnie, na działce nr 264/3, jednostka ewidencyjna 18601_1, obręb Przemysłowa 3a, 38-400 Krosno, pismami z dnia 31 marca 2021 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krośnie, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Wnioskodawca: Circle K Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa, reprezentowana przez Panią Joannę Atamaniuk.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami - Referat Ochrony Środowiska, przy ul. ks. S. Staszica 2 w Krośnie, w godzinach pracy Urzędu, tel. kontaktowy: 13 4743666.
W świetle art. 33 KPA strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Niniejsze Zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna: bip.umkrosno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego zawiadomienia na w/w stronie BIP.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2021-03-31
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2021-04-01 11:14
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2021-04-01 11:48
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII” – ETAP I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 marca 2021 r. do 7 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, pokój 203A, w godz. od 730 do 1430.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2021-03-09
Publikujący Marek Bednarz 2021-03-09 11:33
Modyfikacja Marek Bednarz 2021-03-10 14:52
Znak: PB.6740.1.63.2018.Z
Nr rej. wniosku 4/2018
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
Działając na podstawie art. 11 d  ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 – J.T.), zawiadamiam, że:
                                                               
Prezydent Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 A,
 
działający przez pełnomocnika Pana Dariusza Niemczyka, złożył w dniu 11 stycznia 2021 r., w trakcie ponownego rozpatrywania sprawy, zmodyfikowany i uzupełniony wniosek wraz z projektem budowlanym, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego” – odcinek od ul. Walslebena do ul. Czajkowskiego w Krośnie, na poniższych działkach:
 
 1. Działki w liniach rozgraniczających teren inwestycji – projektowany pas drogowy:

 
L.p. Nr TERYT działki po podziale Nr TERYT działki pierwotnej lub nie podlegającej podziałowi
1 186101_1.0005.971/1 186101_1.0005.971
2 186101_1.0005.974/1 186101_1.0005.974
3 nie dotyczy 186101_1.0005.975
4 186101_1.0005.976/1 186101_1.0005.976
5 186101_1.0005.976/2 186101_1.0005.976
6 186101_1.0005.977/1 186101_1.0005.977
7 186101_1.0005.985/1 186101_1.0005.985
8 186101_1.0005.986/1 186101_1.0005.986
9 186101_1.0005.986/2 186101_1.0005.986
10 186101_1.0005.986/3 186101_1.0005.986
11 186101_1.0005.991/9 186101_1.0005.991/3
12 186101_1.0005.991/7 186101_1.0005.991/5
13 186101_1.0005.992/1 186101_1.0005.992
14 186101_1.0005.1008/1 186101_1.0005.1008
15 186101_1.0005.1011/1 186101_1.0005.1011
16 nie dotyczy 186101_1.0005.1012
17 186101_1.0005.1013/1 186101_1.0005.1013
18 186101_1.0005.1013/2 186101_1.0005.1013
19 186101_1.0005.1014/1 186101_1.0005.1014
20 186101_1.0005.1014/2 186101_1.0005.1014
21 186101_1.0005.1015/3 186101_1.0005.1015/1
22 186101_1.0005.1017/1 186101_1.0005.1017
23 186101_1.0005.1017/2 186101_1.0005.1017
24 nie dotyczy 186101_1.0005.1018
25 nie dotyczy 186101_1.0005.1019
26 186101_1.0005.1020/1 186101_1.0005.1020
27 186101_1.0005.1023/1 186101_1.0005.1023
28 186101_1.0005.1023/2 186101_1.0005.1023
29 nie dotyczy 186101_1.0005.2375
30 nie dotyczy 186101_1.0005.2376/10
31 186101_1.0005.2376/17 186101_1.0005.2376/11
32 nie dotyczy 186101_1.0005.2376/12
33 186101_1.0005.2376/15 186101_1.0005.2376/13
34 nie dotyczy 186101_1.0005.2376/14
35 186101_1.0005.2377/1 186101_1.0005.2377
36 186101_1.0005.2378/1 186101_1.0005.2378
37 186101_1.0005.2379/1 186101_1.0005.2379
38 nie dotyczy 186101_1.0005.2383
39 186101_1.0005.2416/1 186101_1.0005.2416
40 nie dotyczy 186101_1.0005.2444/4
41 nie dotyczy 186101_1.0005.2463/1
42 nie dotyczy 186101_1.0005.2463/2
43 nie dotyczy 186101_1.0005.2464
44 186101_1.0005.2474/1 186101_1.0005.2474
45 186101_1.0005.2475/1 186101_1.0005.2475
46 nie dotyczy 186101_1.0005.2964/1
47 186101_1.0005.2964/3 186101_1.0005.2964/2
 

 
Wg poniższej tabeli:
 
Jednostka ewidencyjna Obręb ewidencyjny
Kod TERYT Nazwa Kod TERYT Nazwa
186101_1 Krosno 0005 Śródmieście
 
 
 1. Działki objęte inwestycją w stosunku, do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny wód płynących, tereny linii kolejowych) – art. 20a ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 
L.p. Nr TERYT działki Oznaczenie właściciela / użytkowania wieczystego / zarządcy Cel zajęcia działki/zakres prac
1 186101_1.0005.1666 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
ul. Grzybowska 80 m. 82; 00-844 Warszawa
wykonanie obiektu mostowego, prace związane z odtworzeniem i wykonaniem umocnienia brzegów i dna potoku Lubatówka
 
Wg poniższej tabeli:
 
Jednostka ewidencyjna Obręb ewidencyjny
Kod TERYT Nazwa Kod TERYT Nazwa
186101_1 Krosno 0005 Śródmieście
 
 
 1. Działki objęte terenem niezbędnym, w celu wykonania:
 • budowy tymczasowych obiektów budowlanych,
 • rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,
 • budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu,
 • budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji szczegółowych,
 • budowy lub przebudowy innych dróg publicznych,
 • budowy lub przebudowy zjazdów,
 
L.p. Nr TERYT działki po podziale Nr TERYT działki pierwotnej lub nie podlegającej podziałowi Cel zajęcia działki
1 186101_1.0005.971/2 186101_1.0005.971 uzbrojenie terenu - przebudowa napowietrznych przyłączy elektroenergetycznych do obiektów
2 nie dotyczy 186101_1.0005.972 uzbrojenie terenu - przebudowa napowietrznych przyłączy elektroenergetycznych do obiektów
3 186101_1.0005.974/2 186101_1.0005.974 uzbrojenie terenu - przebudowa napowietrznych przyłączy elektroenergetycznych do obiektów
4 186101_1.0005.977/2 186101_1.0005.977 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci gazowej, przebudowa napowietrznych przyłączy elektroenergetycznych do obiektów
5 nie dotyczy 186101_1.0005.978 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci gazowej
6 nie dotyczy 186101_1.0005.984/1 uzbrojenie terenu - przebudowa przyłącza sieci gazowej do obiektu; przebudowa zjazdów; rozbiórka odcinków likwidowanej sieci gazowej
7 nie dotyczy 186101_1.0005.984/2 przebudowa zjazdu
8 186101_1.0005.985/2 186101_1.0005.985 przebudowa zjazdu
9 nie dotyczy 186101_1.0005.990 uzbrojenie terenu - przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, przebudowa sieci wodociągowej
10 186101_1.0005.991/10 186101_1.0005.991/3 uzbrojenie terenu - przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, przebudowa sieci wodociągowej; budowa urządzenia wodnego - mostu; przebudowa zjazdu
11 186101_1.0005.991/8 186101_1.0005.991/5 budowa urządzenia wodnego - mostu; przebudowa zjazdu
12 186101_1.0005.992/2 186101_1.0005.992 budowa urządzenia wodnego - mostu; przebudowa zjazdu
13 186101_1.0005.992/3 186101_1.0005.992 uzbrojenie terenu - przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, przebudowa sieci wodociągowej; budowa urządzenia wodnego - mostu; przebudowa zjazdu; przebudowa zjazdu
14 nie dotyczy 186101_1.0005.993/1 uzbrojenie terenu - przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej
15 nie dotyczy 186101_1.0005.993/2 uzbrojenie terenu - przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej; przebudowa zjazdu
16 186101_1.0005.1008/2 186101_1.0005.1008 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i przebudową sieci wodociągowej, przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej; przebudowa ul. Olejarskiej
17 186101_1.0005.1008/3 186101_1.0005.1008 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i przebudową sieci wodociągowej, przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej; przebudowa ul. Olejarskiej
18 nie dotyczy 186101_1.0005.1009 przebudowa skrzyżowania ul. Czajkowskiego z ul. Olejarską
19 186101_1.0005.1011/2 186101_1.0005.1011 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci gazowej; przebudowa sieci teletechnicznej, przebudowa napowietrznego przyłącza sieci elektroenergetycznej do budynku
20 186101_1.0005.1014/3 186101_1.0005.1014 uzbrojenie terenu - przebudowa napowietrznego przyłącza sieci teletechnicznej do budynku; przebudowa sieci kanalizacyjnej
21 186101_1.0005.1023/3 186101_1.0005.1023 prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane
22 nie dotyczy 186101_1.0005.1024 przebudowa sieci gazowej; przebudowa napowietrznego przyłącza sieci elektroenergetycznej do budynku
23 nie dotyczy 186101_1.0005.1025 przebudowa zjazdu
24 nie dotyczy 186101_1.0005.1031 uzbrojenie terenu - przebudowa napowietrznego odcinka przyłącza sieci teletechnicznej do budynku, przebudowa sieci gazowej
25 nie dotyczy 186101_1.0005.1032 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci gazowej; przebudowa sieci wodociągowej
26 nie dotyczy 186101_1.0005.1033/1 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci wodociągowej
27 nie dotyczy 186101_1.0005.1035/1 przebudowa zjazdu
28 nie dotyczy 186101_1.0005.2369/12 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci teletechnicznej; przebudowa zjazdu
29 nie dotyczy 186101_1.0005.2369/9 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci teletechnicznej; przebudowa zjazdu
30 nie dotyczy 186101_1.0005.2374/7 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci teletechnicznej
31 186101_1.0005.2376/18 186101_1.0005.2376/11 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci oświetlenia, przebudowa sieci wodociągowej; budowa zjazdu
32 186101_1.0005.2376/16 186101_1.0005.2376/13 przebudowa sieci wodociągowej
33 186101_1.0005.2377/2 186101_1.0005.2377 rozbiórka zjazdu; uzbrojenie terenu - przebudowa sieci elektroenergetycznej; przebudowa sieci wodociągowej
34 186101_1.0005.2378/2 186101_1.0005.2378 przebudowa zjazdu
35 186101_1.0005.2379/2 186101_1.0005.2379 prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane
36 nie dotyczy 186101_1.0005.2380/4 budowa urządzenia wodnego – mostu i wału przeciwpowodziowego; uzbrojenie terenu - budowa odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia
37 nie dotyczy 186101_1.0005.2380/5 budowa urządzenia wodnego – mostu wraz z umocnieniem potoku Lubatówka
38 nie dotyczy 186101_1.0005.2381 uzbrojenie terenu - przebudowa napowietrznego odcinka przyłącza sieci elektroenergetycznej do budynku, przebudowa napowietrznej sieci teletechnicznej; przebudowa zjazdu
39 nie dotyczy 186101_1.0005.2382 uzbrojenie terenu - przebudowa napowietrznego odcinka przyłącza sieci elektroenergetycznej do budynku, przebudowa napowietrznej sieci teletechnicznej; przebudowa zjazdu
40 nie dotyczy 186101_1.0005.2464 uzbrojenie terenu - przebudowa kanalizacji deszczowej; przebudowa odcinka ul. Walslebena
41 186101_1.0005.2474/2 186101_1.0005.2474 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci gazowej, przebudowa sieci elektroenergetycznej; przebudowa zjazdu
42 186101_1.0005.2475/2 186101_1.0005.2475 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci gazowej, przebudowa sieci elektroenergetycznej; przebudowa zjazdu
43 186101_1.0005.2964/4 186101_1.0005.2964/2 uzbrojenie terenu - przebudowa sieci elektroenergetycznej
 
Wg poniższej tabeli:
 
Jednostka ewidencyjna Obręb ewidencyjny
Kod TERYT Nazwa Kod TERYT Nazwa
186101_1 Krosno 0005 Śródmieście
 
 
              O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację ww inwestycji drogowej zawiadomiono wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
             Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (przy ul. Lwowskiej 28A i przy ul. S. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 10.02.2021 r. do 24.02.2021 r. oraz w prasie lokalnej.
            Pan(i) może w ciągu 14-tu dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z wnioskiem  i  zgłosić ewentualne uwagi w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa  Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A,  pok. nr 204 w godzinach pracy urzędu.
 
 
                                                                                                                       Z up. PREZYDENTA
                                                                                                                         Zbigniew Kasiński
                                                                                                                        Naczelnik Wydziału
                                                                                                      Planowania Przestrzennego i Budownictwa
                                                                                                                           Architekt Miasta
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2021-02-10
Publikujący Stanisław Kindel 2021-02-10 12:48

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego

INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte na postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, tj. studni kopanej

Załączniki:

Studnie cz.1 Plik pdf 5.16 MB
Studnie cz.3 Plik pdf 2.01 MB
Studnie cz.2 Plik pdf 3.78 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2020-12-03
Publikujący Dorota Nitka - Nitka Dorota 2020-12-10 13:37
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2020-12-10 13:39
OS.6540.1.2020.B
Krosno, 28 kwietnia 2020 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

 
Na podstawie art. 10 §1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 41 oraz art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.), zwanej dalej Prawo geologiczne i górnicze oraz art. 15zzs ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 ze zm.),
Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia strony postępowania,
że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych podłoża dla zadania pn. „Rozbudowa linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko na odcinku od km 69+700 do km 72+100 wraz z rozbudową i przebudową układu drogowego w obszarze skrzyżowań z linią kolejową, a także budowę, przebudowę i rozbudowę niezbędnej infrastruktury technicznej” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna”, zwanego dalej „Projektem…”, na działkach nr ew. 2407, 2533/8, 2538/17, 2540, 2990/1, 2934, 2939/3, 2939/11, 2944, 2958/3, 2960, 2961/11, 2964/1, 2971/2, 3014/2, 3022/1, 3044, 3080/9, 3081/6, 3082/5, 3175/1 obręb Śródmieście, działkach nr ew. 1990, 1982/1, 1984, obręb Suchodół i na działce nr ew. 3348/2, obręb Krościenko Niżne, Krosno, województwo podkarpackie.
Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 Kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Jednocześnie informuję, że w związku z art. 80 ust. ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze tutejszy organ administracji geologicznej zwrócił się do Prezydenta Miasta Krosna o wyrażenie opinii w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego projektu robót geologicznych. Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2020 r. znak: PB.6724.2.4.2020.M Prezydent Miasta Krosna zaopiniował pozytywnie przedłożony projekt.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656) oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Po upływie w/w terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, to zgodnie z art. 41 ust.  3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz art. 49 Kpa, niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna bip.umkrosno.pl.
Zgodnie z art. 49 §2  Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Data udostępnienia niniejszego Zawiadomienia na stronie BIP: 28.04.2020 r.
Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 w/w ustawy z dnia 2 marca 2020 r. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych - nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
Mając na uwadze ważny interes strony, Wnioskodawcy, na podstawie art. 15zzs ust. 4 w/w ustawy z dnia 2 marca 2020 r., informuję, że w okresie, o którym mowa w art. 15zzs ust. 1 w/w ustawy, organ, sąd lub podmiot, prowadzący odpowiednio postępowanie lub kontrolę, może wyznaczyć stronie termin do dokonania czynności lub zarządzić bieg terminu określonego ustawą z możliwością określenia go na czas dłuższy, niż przewidziany ustawą, jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego. Strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, są obowiązani do dokonania czynności w wyznaczonym terminie, a w przypadku zarządzenia biegu terminu następują skutki, które ustawa wiąże z upływem terminu.
W oparciu o ww. przepis tut. organ wyznaczył stronom postępowania termin do zgłoszenia uwag, o którym mowa w niniejszym obwieszczeniu.
Zgodnie z art. 15zzs ust.10 pkt 1 cyt. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. w okresie, o którym mowa w ust. 1 przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2020-04-28
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2020-04-28 15:31
OS.6220.5.2020.A
Krosno, dnia 22.04.2020 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZENIE
o wszczęciu postępowania

 
Działając na podstawie art. 61 §1 i §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ,
Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia,
że na wniosek z dnia 6 marca 2020 r., uzupełniony pismem z dnia 2 kwietnia 2020 r., Gminy Miasto Krosno, działającej przez pełnomocnika Pana Dariusza Niemczyka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w §3 ust. 1 pkt 67 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2020-04-22
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2020-04-22 09:55
OS.6220.6.2020.A
Krosno, dnia 20.04.2020 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZENIE
o wszczęciu postępowania

 
Działając na podstawie art. 61 §1 i §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ,
Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia,
że na wniosek z dnia 2 marca 2020 r. (data wpływu: 6 marca 2020 r.), uzupełniony pismem z dnia 27 marca 2020 r. (data wpływu: 31 marca 2020 r.), Pana Mateusza Królickiego, reprezentującego biuro projektowe S.C. „ATTILA” M. Królicki, W. Jóźwiak, ul. Marcina Filipa 56/12, 35-323 Rzeszów, pełnomocnika Prezydenta Miasta Krosna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka”.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w §3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2020-04-20
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2020-04-21 14:41
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2020-04-21 14:41
OS.6540.1.2020.B
Krosno, 10.04.2020 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA

 
Na podstawie art. 10 §1  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz na podstawie art. 80 ust. 1 i ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt. 3 i art. 161 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.) informuję, że na wniosek Pana Mariusza Krajnik, reprezentującego biuro projektowe firmę Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jana Niemierskiego 4, 35-307 Rzeszów, pełnomocnika Prezydenta Miasta Krosna – Pana Piotra Przytockiego, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych podłoża dla zadania pn. „Rozbudowa linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko na odcinku od km 69+700 do km 72+100 wraz z rozbudową i przebudową układu drogowego w obszarze skrzyżowań z linią kolejową, a także budowę, przebudowę i rozbudowę niezbędnej infrastruktury technicznej” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna”, zwanego dalej „Projektem…”, na działkach nr ew. 2407, 2533/8, 2538/17, 2540, 2990/1, 2934, 2939/3, 2939/11, 2944, 2958/3, 2960, 2961/11, 2964/1, 2971/2, 3014/2, 3022/1, 3044, 3080/9, 3081/6, 3082/5, 3175/1 obręb Śródmieście, działkach nr ew. 1990, 1982/1, 1984, obręb Suchodół i na działce nr ew. 3348/2, obręb Krościenko Niżne, Krosno, województwo podkarpackie.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2020-04-10
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2020-04-10 11:17

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochronyb Środowiska

DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.86.2019.MW.11
Warszawa, dnia 31.03.2020 r.
 
ZAWIADOMIENIE
 
Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.283 t.j.), dalej jako ustawa ooś, zawiadamiam społeczeństwo, że decyzją z dnia 31 marca 2020 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.86.2019.MW.10, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 stycznia 2019 r., znak: WOOŚ.4260.7.8.2017.AD.46, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie części biologicznej instalaji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie” przy ul. Białobrzeskiej na działkach nr ewid. 1995/1, 1996/1, 2019/1, 2023/1, 2029/1, 2033/1, 2034/4, 2035, 2036, 2037, 2126/2, 2127/1, 2128/4, 2129/1, 2130, 2132/2, 2133/1, 2179, 2180/2, 2181/2, 2182, 2183, 2184, 2185/2, 2186, 2187, obręb Białobrzegi.
Z treścią ww. decyzji można się zapoznać w: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Urzędzie Miasta Krosna.
Podmiot publikującyGeneralna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wytworzył Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska2020-03-31
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2020-04-09 11:55

OBWIESZCZENIE z dnia 20.11.2019 r.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) – zwanej dalej specustawą,

PREZYDENT MIASTA KROSNA

z a w i a d a m i a
o wszczęciu postępowania administracyjnego
(sprawa znak: PB.6740.2.188.2019.A)
na wniosek Prezydenta Miasta Krosna, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie na działkach w obrębie ewidencyjnym Turaszówka 0001, jednostka ewidencyjna gmina Miasto Krosno:
I.         Wszystkie nieruchomości objęte wnioskiem położone w liniach lub poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (W nawiasie nr działek po podziale, działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy oznaczono pogrubioną czcionką):
64/1; 598; 334/3 (334/5, 334/6); 208/2 (208/3, 208/4); 597/2; 223/7; 223/6 (223/8, 223/9); 224/11; 224/13; 225/1 (225/8, 225/9); 341/6 (341/7, 341/8); 341/5; 384/24; 384/25; 1386/1; 389; 1392/3 (1392/7, 1392/8); 332/4; 179/7; 335; 339/4; 339/2; 340/1; 224/12; 333.
II.        Nieruchomości dzielone pod inwestycję, położone w liniach rozgraniczających teren
(W nawiasie nr działki przed podziałem, działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy oznaczono pogrubioną czcionką):
(334/3) 334/5; (208/2) 208/3; (223/6) 223/8; (225/1) 225/8; (341/6) 341/7; (1392/3) 1392/7.
III.      Pozostałe nieruchomości (nie podlegające podziałowi) położone w liniach rozgraniczających teren wchodzące pod inwestycję:
589; 224/11; 224/13; 341/5; 384/24; 389.
IV.      Nieruchomości  położone poza pasem drogowym, dla których występuje obowiązek wykonania obiektów budowlanych z których korzystanie będzie ograniczone zgodnie z § 11f ust. 1 pkt 8 specustawy (W nawiasie działki przed podziałem, działki po podziale nie przeznaczone pod pas drogowy oznaczono pogrubioną czcionką):
(334/3) 334/6; (225/1) 225/9; (341/6) 341/8; (1392/3) 1392/8; (208/2) 208/4; (223/6) 223/9; 597/2; 223/7; 332/4; 384/25; 1386/1; 179/7; 335; 339/4; 339/2; 340/1; 224/12, 64/1.
V.        Działki stanowiące teren wód płynących, dla których zachodzą skutki wynikające
z art. 20a specustawy:
333.
 
Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za doręczone stronom postępowania. W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, II piętro, pokój 217, tel. 13 4743217 w godzinach pracy urzędu.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2019-11-20
Publikujący Agata Ziarkowska 2019-11-20 08:40
Znak: PB.6740.2.179.2017.D
Nr rej. 2/2017                                                                                              Krosno, 2019-01-14
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),
w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474),
 
Prezydent Miasta Krosna
 
zawiadamia
 
o wydaniu postanowienia z dnia 14.01.2019 r. znak: PB.6740.2.179.2017.D
 
 
w przedmiocie zmiany terminu na uzupełnienie dokumentacji projektowej do dnia 28 lutego 2019 r., w sprawie dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, p.n: „Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską – etap I odcinek pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Zręcińską’’.
           
            W związku z powyższym zawiadamia się strony, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A, pok. 217, tel. 13 4743 217, w godzinach pracy urzędu.
          Ponadto informacja o wydaniu postanowienia została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 14.01.2019 r. do 28.01.2019 r., oraz na tablicach ogłoszeń urzędu.
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2019-01-14
Publikujący Danuta Knap 2019-01-14 15:39

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OBWIESZCZENIE
z dnia 27.11.2018r.

 
       Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA

 
o wydaniu postanowienia z dnia 27.11.2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, zawartej w decyzji Prezydenta Miasta Krosna z dnia 10 września 2018 r. znak: PB.6740.2.115.2018.Z, udzielającej Prezydentowi Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie”. Sprostowanie polega na tym, że w treści punktu 4 na stronie 2 decyzji, zawierającego oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren, które na mocy prawa, stają się własnością Gminy Miasta Krosna, w wykazie zamiast działki o nr ewid. 877/1 (877/4) winna być działka nr ewid. 877/4 (877/1). Ponadto na stronie 5 decyzji, w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 (2.1 do 2.14) – mapa w skali 1 : 1000 zawierająca projekt podziału nieruchomości wraz z tabelarycznym wykazem zmian gruntowych dla działek położonych w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne powinno być Suchodół.
            Z treścią ww. postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna, 38-400 Krosno ul. Lwowska 28A, II piętro, pokój 204, tel. 134743204, w godzinach pracy Urzędu.
            Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w postanowieniu.
Postanowienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-11-28
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2018-11-28 09:55
    
  Krosno, dn. 09.10.2018 r.
 
znak: PB.6740.1.94.2018.L
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 09.10.2018 r. znak: PB.6740.1.94.2018.L zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 24.08.2018 r., złożonego przez Krosno Glass S.A., ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmującego:
budowę budynku magazynowo-biurowego Centrum Logistycznego, budynku portierni, budynków produkcyjnych, układu dróg wewnętrznych, parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną oraz etapowaniem inwestycji – dwa etapy i rozbiórką kolidujących elementów zagospodarowania nadziemnego i podziemnego, na działkach nr ew. 417, 3/67, 3/69, 3/78, 3/79, 3/75, 3/73, 3/71, 3/52, 3/51, 3/36, 3/34, 3/35, 3/33 i 2/6 w obrębie Przemysłowa przy ul. Tysiąclecia 13 w Krośnie.
 
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28a i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 09.10.2018 r. do 23.10.2018 r.
         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2018-10-09
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2018-10-09 08:04
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2018-10-09 08:09
Krosno, 2018-08-22
Znak: BA.6740.2.202.2013.D
 
O B W I E S Z C Z E N I E
           
            Działając na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),  
 
Prezydent Miasta Krosna
Z A W I A D A M I A
o wznowieniu z urzędu postępowania
 
w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27.12.2013 r. nr 8/2013 znak: BA.6740.2.202.2013.D o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n: „Rozbudowa ulicy Zielonej w Krośnie”.
W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14-tu  dni  od  dnia  publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń (tj. od dnia 22 sierpnia 2018 r. do dnia 5 września 2018 r.) i na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna : http://www.bip.umkrosno.pl/.
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, kontakt z Inspektorem Ochrony - Danych – iod@um.krosno.pl. Dane osobowe strony zbierane są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-08-22
Publikujący Danuta Knap 2018-08-22 14:16

 

 

PREZYDENT MIASTA KROSNA

Z A W I A D A M I A
 
o wydaniu w dniu 18.07.2018 r. postanowienia znak: PB.6740.2.107.2018.D w sprawie uzupełnienia wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n.: „Rozbudowa ul. Polnej w Krośnie”, na działkach w obrębie ewidencyjnym Suchodół,  w zakresie projektu budowlanego.
 
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28A, pok. 217, w godzinach pracy urzędu.
Ww. postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 19.07.2018 r. do dnia 2. 08.2018 r.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, kontakt z Inspektorem Ochrony - Danych – iod@um.krosno.pl. Dane osobowe strony zbierane są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-07-19
Publikujący Danuta Knap 2018-07-19 09:10
Krosno, 19.06.2018 r.
Znak: PB.6740.2.107.2018.D                                                             
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
           
            Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1496), zawiadamiam,  że na wniosek:
 
Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A,
 
z  dniem  12 czerwca 2018 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Polnej w Krośnie” na działkach w obrębie ewidencyjnym Suchodół:
 
 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 2289.
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2179/3 (2179/1);
   2043/1 (2043); 2044/1 (2044); 2068/1 (2068); 2058/44 (2058/24); 2058/46 (2058/28); 2058/48 (2058/29); 2058/50 (2058/30); 2058/52 (2058/33); 2058/34 (2058/4); 2058/36 (2058/7); 2058/38 (2058/10); 2058/40 (2058/19); 2058/42 (2058/23); 2088/20 (2088/8); 2088/12 (2088/2); 2088/14 (2088/3); 2088/16 (2088/4); 2088/9 (2088/5); 2088/18 (2088/6); 2088/1 (2288); 2180/3 (2180/2);  2287/12 (2287/7); 2287/10 (2287/6); 2287/8 (2287/4); 2286/1 (2286); 2285/3 (2285/2); 2284/14 (2284/9); 2284/12 (2284/3); 2284/16 (2284/10); 2284/18 (2284/11); 2283/7 (2283/2); 2283/9 (2283/6); 2281/2 (2281/1); 2280/1 (2280); 2279/7 (2279/5); 2279/9 (2279/6); 2278/12 (2278/8); 2278/14 (2278/9); 2278/10 (2278/7); 2277/3 (2277/1); 2276/1 (2276); 2275/3 (2275/2); 2274/3 (2274/2); 2273/5; 2272/7 (2272/5); 2272/9 (2272/6); 2271/1 (2271); 2270/1 (2270); 2269/1 (2269); 2268/1 (2268); 2267/1 (2267); 2265/1 (2265); 2264/1 (2264); 2263/1 (2263); 2261/1 (2261); 2260/1 (2260); 2259/1 (2259); 2258/1 (2258); 2247/1 (2247); 2246/1 (2246); 2245/1 (2245); 2244/1 (2244); 2243/1 (2243); 2242/1 (2242); 2241/1 (2241); 2240/1 (2240); 2239/1 (2239); 2238/1 (2238); 2237/6 (2237/2); 2237/8 (2237/5); 2218/1 (2218); 2217/1 (2217); 2216/1 (2216); 2215/1 (2215); 2214/8 (2214/5); 2214/6 (2214/4); 2213/5 (2213/3); 2213/7 (2213/4); 2212/3 (2212/1); 2298/1; 2298/3 (2298/2); 2297/1 (2297); 2296/3 (2296/2); 2295/10 (2295/3); 2295/12 (2295/4); 2295/18 (2295/9); 2295/16 (2295/8); 2295/14 (2295/7); 2294/8 (2294/1); 2294/12 (2294/5); 2294/10 (2294/2); 2293/22 (2293/6); 2293/24 (2293/7); 2293/16 (2293/2); 2293/18 (2293/3); 2293/20 (2293/4); 2292/14 (2292/3); 2292/16 (2292/5); 2292/18 (2292/9); 2291/3 (2291/1); 2291/5 (2291/2); 2290/1 (2290); 2305/1 (2305); 2306/1 (2306); 2307/4 (2307/1); 2308/1 (2308); 2309/5 (2309/1); 2310/1 (2310); 2311/1 (2311); 2312/1 (2312); 2313/1 (2313); 2314/5 (2314/1); 2315/5 (2315/1); 2316/6 (2316/1); 2316/8 (2316/2); 2317/7 (2317/3); 2317/9 (2317/5); 2317/11 (2317/6); 2319/6 (2319/1);2319/8 (2319/2); 2320/5 (2320/1); 2321/1 (2321); 2322/3 (2322/1); 2323/10 (2323/3); 2323/12 (2323/4); 2323/14 (2323/5); 2323/8 (2323/1); 2326/1 (2326); 2327/1 (2327); 2328/1 (2328); 2329/5 (2329/1); 2346/1 (2346); 2329/7 (2329/2), 2330/8 (2330/3); 2330/10 (2330/4); 2330/12 (2330/5); 2332/1 (2332); 2333/1 (2333); 2336/1 (2336); 2337/1 (2337); 2339/1 (2339); 2340/1 (2340); 2341/1 (2341); 2342/1 (2342); 2343/3 (2343/1); 2344/1 (2344); 2345/1 (2345); 2347/1 (2347); 2348/3 (2348/1); 2348/5 (2348/2); 2349/8 (2349/4); 2349/6 (2349/1); 2350/1 (2350); 2351/7 (2351/3); 2351/9 (2351/4); 2351/5 (2351/2); 2352/1 (2352); 2353/1 (2353); 2354/1 (2354); 2355/3 (2355/1); 2476/7 (2476/1); 2476/9 (2476/2); 2357/1 (2357).
 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 2179/4 (2179/1);
  2043/2 (2043); 2044/2 (2044); 2058/45 (2058/24); 2058/49 (2058/29); 2058/51 (2058/30); 2058/53 (2058/33); 2058/35 (2058/4); 2058/37 (2058/7); 2058/39 (2058/10);
  2058/41 (2058/19); 2058/43 (2058/23); 2088/13 (2088/2); 2088/15 (2088/3);
  2088/17 (2088/4); 2088/10 (2088/5); 2288/2 (2288); 2180/4 (2180/2); 2287/13 (2287/7);
  2287/11 (2287/6); 2287/9 (2287/4); 2286/2 (2286); 2285/4 (2285/2); 2284/15 (2284/9); 2284/13 (2284/3); 2284/17 (2284/10); 2284/19 (2284/11); 2283/8 (2283/2);
  2283/10 (2283/6); 2281/3 (2281/1); 2280/2 (2280); 2279/8 (2279/5); 2279/10 (2279/6);
  2278/13 (2278/8); 2278/15 (2278/9); 2278/11 (2278/7); 2277/4 (2277/1); 2274/4 (2274/2);2272/10 (2272/6); 2271/2 (2271); 2270/2 (2270); 2269/2 (2269); 2268/2 (2268); 2267/2 (2267); 2264/2 (2264); 2263/2 (2263); 2260/2 (2260); 2259/2 (2259); 2258/2 (2258); 2247/2 (2247); 2243/2 (2243); 2237/7 (2237/2); 2237/9 (2237/5); 2218/2 (2218); 2217/2 (2217); 2214/7 (2214/4); 2213/6 (2213/3); 2213/8 (2213/4); 2212/4 (2212/1); 1899/4; 2298/4 (2298/2); 2296/4 (2296/2); 2295/11 (2295/3); 2295/13 (2295/4); 2295/19 (2295/9); 2295/17 (2295/8);2295/15 (2295/7); 2294/9 (2294/1); 2294/13 (2294/5); 2294/11 (2294/2); 2293/23 (2293/6); 2293/25 (2293/7); 2293/17 (2293/2); 2293/19 (2293/3); 2293/21 (2293/4); 2292/15 (2292/3); 2292/19 (2292/9); 2291/4 (2291/1); 2291/6 (2291/2); 2290/2 (2290); 2180/5 (2180/2); 2305/2 (2305); 2306/2 (2306); 2307/5 (2307/1); 2308/2 (2308); 2309/6 (2309/1); 2310/2 (2310); 2314/6 (2314/1); 2315/6 (2315/1); 2316/7 (2316/1); 2316/9 (2316/2); 2317/8 (2317/3); 2317/10 (2317/5); 2317/12 (2317/6); 2319/7 (2319/1); 2323/11 (2323/3); 2323/13 (2323/4); 2323/15 (2323/5); 2323/9 (2323/1); 2326/2 (2326); 2329/8 (2329/2); 2330/11 (2330/4); 2330/13 (2330/5); 2332/2 (2332); 2339/2 (2339); 2343/4 (2343/1); 2344/2 (2344); 2345/2 (2345); 2347/2 (2347); 2348/4 (2348/1); 2348/6 (2348/2); 2349/9 (2349/4); 2349/7 (2349/1); 2351/8 (2351/3); 2351/10 (2351/4); 2351/6 (2351/2); 2352/2 (2352); 2353/2 (2353); 2354/2 (2354); 2355/4 (2355/1); 2476/8 (2476/1); 2476/10 (2476/2); 2357/2 (2357).
  W nawiasie działki przed podziałem.
            O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                    o zezwoleniu na realizację  ww. inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28A i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 19.06.2018 r. do 02.07.2018 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 27.06.2018 r..
           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, kontakt z Inspektorem Ochrony - Danych – iod@um.krosno.pl. Dane osobowe strony zbierane są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-06-19
Publikujący Danuta Knap 2018-06-19 12:00
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496),
 
 
Prezydent Miasta Krosna
 
zawiadamia
 
o wydaniu decyzji Nr 1/2018
z dnia 10 kwietnia 2018 r. znak: PB.6740.2.5.2018.D
 
 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie” wydanej na rzecz Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Krosna, na działkach wymienionych w decyzji w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne. 
           
            Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 A, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
          Ponadto informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 10.04.2018 r. do 23.04.2018 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie”.
 
            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-04-10
Publikujący Danuta Knap 2018-04-10 11:54
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 19 kwietnia 2021r. 22:56:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.