Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
Informujemy, że Projekt Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Miasto Krosno obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, został przekazany w dniu 10 lipca 2024 r. do zaopiniowania przez:
- Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
- Ministra Zdrowia w Warszawie,
- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie,
- Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Załączniki:

Projekt Uchwały Plik pdf 153.02 KB
Załącznik nr 1 Plik pdf 1.80 MB
Załącznik nr 2 Plik pdf 43.25 KB
Załącznik nr 3 Plik pdf 25.65 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2024-07-10
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2024-07-10 11:31
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2024-07-09 11:39
Krosno, dnia 09.07.2024 r.
KSL.6220.18.2024.MF         
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 61 §1 i §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 t.j.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ,
Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia strony postępowania,
że na wniosek z dnia 28 maja 2024 r. (data wpływu: 3 czerwca 2024 r.), uzupełniony pismem z dnia 20 czerwca 2024 r. (data wpływu: 26 czerwca 2024 r.) Pana Adama Braziewicza, reprezentującego firmę Pylon Sp. z o.o., będącego pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krosna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie”. Dodatkowo informuję, że pismami z dnia 9 lipca 2024 r. tutejszy organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie i Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krośnie, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami, przy ul. Bieszczadzkiej 5 (II piętro) w Krośnie, w godzinach pracy Urzędu, tel. kontaktowy: 13 47 43 666.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w §3 ust. 1 pkt 62 oraz §3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy informuję, że zgodnie z art. 35 §3 Kpa sprawa zostanie załatwiona w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 35 §5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
W świetle art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Niniejsze Zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miasta Krosna i Urzędu Gminy Jedlicze.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego zawiadomienia na ww. stronie BIP.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Fiejdasz2024-07-09
Publikujący Monika Fiejdasz 2024-07-09 08:12
Krosno, dn.2.07.2024 r.
I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 11f ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311) oraz
art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, z późn. zm.) 
 
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
 
podaje do publicznej wiadomości  informację o  wydaniu decyzji Nr 2/2024 znak: PB.6740.1.63.2018.Z z dnia 2.07.2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2450R - ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do
ul. Czajkowskiego – odcinek od ul. Walslebena do ul. Czajkowskiego w Krośnie, obręb ewid. Śródmieście, wraz z budową mostu ma potoku Lubatówka, odcinkami nawiązania, przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego w Krośnie, obręb ewid. Śródmieście”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna.

           Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna (I piętro, pokój nr 105) w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia pod numerem telefonu: 13 47 43 013.
Dnia 2.07.2024 r. treść decyzji Nr 2/2024 znak: PB.6740.1.63.2018.Z z dnia 2.07.2024 r. została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna, pod adresem: https://bip.umkrosno.pl/Obwieszczenia.
Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2024-07-02
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2024-07-02 07:30
Modyfikacja Renata Uliasz - Podinspektor 2024-07-01 15:42
OBWIESZCZENIE z dnia 2.07.2024 r.
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311),
 
PREZYDENT MIASTA KROSNA
z a w i a d a m i a o wydaniu
 
decyzji Nr 2/2024 znak: PB.6740.1.63.2018.Z z dnia 2.07.2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2450R - ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego – odcinek od ul. Walslebena do ul. Czajkowskiego w Krośnie, obręb ewid. Śródmieście, wraz z budową mostu ma potoku Lubatówka, odcinkami nawiązania, przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego w Krośnie, obręb ewid. Śródmieście”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna .
 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach położonych w województwie podkarpackim, powiecie Miasto Krosno, gminie: Miasto Krosno, obrębie ewid. Śródmieście 0005, w jednostce ewid. miasto Krosno 186101_1:
  1. Działki objęte liniami rozgraniczającymi teren inwestycji:
a) przeznaczone pod pas drogowy drogi powiatowej ul. Niepodległości o numerach ewidencyjnych:
976/1 (976), 977/1 (977), 986/1 (986), 991/9 (991/3), 991/7 (991/5), 992/1 (992), 1008/1 (1008), 1011/1 (1011), 1012, 1013/1 (1013), 1014/1 (1014), 1015/3 (1015/1), 1017/1 (1017), 1018, 1019, 1020/1 (1020), 1023/1 (1023), 2375, 2376/10, 2376/17 (2376/11), 2376/12 , 2376/15 (2376/13), 2376/14, 2379/1 (2379), 2416/1 (2416), 2444/4, 2380/7 (2380/4), 2380/10 (2380/5)
* pogrubioną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję, w nawiasie podano nr działki przed podziałem
 
b) przeznaczone pod projektowane pasy drogowe innych dróg publicznych - dróg gminnych :
- przeznaczone pod rozbudowę drogi gminnej ul. Walslebena o numerach ewidencyjnych:
2463/2, 2463/1
*wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję, w nawiasie podano nr działki przed podziałem
- przeznaczone pod rozbudowę drogi gminnej ul. Olejarskiej o numerach ewidencyjnych:
1017/2 (1017),
* pogrubioną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję, w nawiasie podano nr działki przed podziałem
- przeznaczone pod rozbudowę drogi gminnej ul. Czajkowskiego o numerach ewidencyjnych:
971/1 (971), 974/1 (974), 975, 976/2 (976), 985/1 (985), 986/2 (986), 986/3 (986), 1013/2 (1013), 1014/2 (1014), 1023/2 (1023),
* pogrubioną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję, w nawiasie podano nr działki przed podziałem
 
c) przeznaczone pod projektowane pasy drogowe innych dróg publicznych - dróg powiatowych:
- przeznaczone pod rozbudowę drogi powiatowej ul. Grodzkiej o numerach ewidencyjnych:
2378/1 (2378) , 2377/1 (2377), 2474/1 (2474), 2475/1 (2475), 2964/3 (2964/2), 2964/1
* pogrubioną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję, w nawiasie podano nr działki przed podziałem
 
 
2. Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:
Województwo: Podkarpackie, Powiat: Miasto Krosno, Gmina: Miasto Krosno Obręb ewidencyjny Śródmieście 0005, jednostka ewid. Miasto Krosno 186101_1:
 
971/2 (971), 972, 974/2 (974), 977/2 (977), 978, 984/1, 984/2, 985, 990, 991/10 (991/3), 992/2 (992), 992/3 (992), 993/1, 993/2, 1008/2 (1008), 1008/3 (1008), 1011/2 (1011), 1014/3 (1014), 1024, 1031, 1032, 1033/1, 1035/1, 2369/12, 2369/9, 2374/7, 2376/18 (2376/11), 2376/16 (2376/13), 2377/2 (2377), 2378/2 (2378),  2380/8 (238/4), 2380/9 (2380/4), 2380/11 (2380/5), 2380/12 (2380/5), 2381, 2382, 2383, 2464, 2474/2 (2474), 2475/2 (2475), 2964/4 (2964/2)
*pogrubioną czcionką oznaczono działki na części, których wyznaczono teren niezbędny, w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna, pod adresem: https://bip.umkrosno.pl/Obwieszczenia oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, pokój 105, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia pod numerem telefonu: 13 47 43 013
Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w ww. decyzji.
Stosownie do art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Jako dzień udostępnienia treści decyzji, wskazuję 2.07.2024 r.
Udostępnienie następuje na okres 14 dni.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2024-07-02
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2024-07-02 07:30
Krosno, dnia 1 lipca 2024 r.
RK.ZUZ.4210.266.2024.MKo
Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), informuję, że zostało wszczęte na wniosek  postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegające na przebudowie urządzeń melioracji wodnych tj. drenażu na działce o nr ewid. 2483/14 obr. Suchodół w m. Krosno.
Podmiot publikującyZarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2024-07-01
Publikujący Monika Fiejdasz 2024-07-04 13:56
Krosno, dnia 1 lipca 2024 r.
PB.6730.28.2024.E
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w dniu 1 lipca 2024 r. na wniosek spółki: B I K PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rzeszowskiej 1, 38-400 Krosno, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Sylwię Korbecką, została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa czterech budynków mieszkalnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na działkach o nr ewid. 2593/9 i 2593/14, położonych w Krośnie przy ul. F. Chopina, obręb Krościenko Niżne”.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2024-07-01
Publikujący Ewa Tomoń 2024-07-01 11:50
Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 - z póżn. zm.) oraz 31-321 rozp. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2024 r., poz. 219 - z póżn. zm.)
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu  ustalenia przebiegu granic; Krosno, obręb Polanka, działka nr 702/4, 701/3 z działkami sąsiednimi nr 717/1, 703, 700, 699, 701/2, 702/2, 702/3, 704. Czynności w terenie rozpoczną się 26.07.2024 roku o godzinie 10:00, spotkanie na gruncie, działka nr 702/4.
Udział w czynnosciach, osobiście lub przez przedstawiciela leży w interesie zainteresowanych a brak udziału nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia czynności w terenie.
Pełna treść zawiadomienia w załączeniu.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 337.75 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaciej Pelczar - INspektor2024-06-28
Publikujący Maciej Pelczar - Inspektor 2024-07-01 14:03
Modyfikacja Maciej Pelczar - Inspektor 2024-07-01 14:06
Chorkówka, 28.06.2024 r
WIŚ.6220.5.2024
OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z wnioskiem Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1958R Dobieszyn - Świerzowa Polska - Szczepańcowa w km 2+647.00 ÷ 3+722.00 polegająca na budowie chodnika w m. Świerzowa Polska i Szczepańcowa”,
Wójt Gminy Chorkówka
zawiadamia strony postępowania
1. Dnia 28 czerwca 2024 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne z wniosku Gminy Chorkówka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1958R Dobieszyn - Świerzowa Polska - Szczepańcowa w km 2+647.00 ÷ 3+722.00 polegająca na budowie chodnika w m. Świerzowa Polska i Szczepańcowa”.
2. Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka, pok. nr 31, w godzinach pracy urzędu.
3. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. 14 dni licząc od dnia 3 lipca 2024 r.
4. Treść decyzji udostępniono również na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Gminy Chorkówka pod adresem: https://ugchorkowka.bip.gov.pl/ochrona-srodowiska/postepowania-w-sprawie-wydawania-decyzji-srodowiskowych/.
5. Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Chorkówka, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
6. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję tj. Wójta Gminy Chorkówka. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Fiejdasz2024-06-28
Publikujący Monika Fiejdasz 2024-07-04 08:28
Krosno, dnia 28 czerwca 2024 r.
RK.ZUZ.4210.193.2024.MK
INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte na wniosek, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:
1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku „Małka” (działka nr ewid. 1286 obręb 0001 Turaszówka) elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV (trzech kabli XRUHAKXS 1x400RM/50 12/20(24) kV oraz kanalizacja teletechniczna typu kabla światłowodowego Z-XOTKtsdD 48J)  w rurze osłonowej  typu SRS – 160 o średnicy 160 mm metodą przewiertu sterowanego w miejscowości Turaszówka, gmina Miasto Krosno, województwo podkarpackie.
2. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku „Matka” (działka nr ewid. 509/2 obręb 0002 Polanka) elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV (trzech kabli XRUHAKXS 1x400RM/50 12/20(24) kV oraz kanalizacja teletechniczna typu kabla światłowodowego Z-XOTKtsdD 48J)  w rurze osłonowej  typu SRS – 160 o średnicy 160 mm metodą przewiertu sterowanego w miejscowości Polanka, gmina Miasto Krosno, województwo podkarpackie.
Podmiot publikującyZarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2024-06-28
Publikujący Monika Fiejdasz 2024-07-03 12:25
Krosno, dnia 28 czerwca 2024 r.
RK.ZUZ.4210.224.2024.KW
OBWIESZCZENIE
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając na podstawie art. 49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) – dalej Kpa, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt. 6, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 1, ust. 3 i ust. 4  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) – dalej Prawo wodne, po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Krosna działającego przez pełnomocnika,
zawiadamia strony postępowania
wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Krosna pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidację rowów drogowych i melioracyjnego w ramach projektu pn.: „Rozbudowa ul. Sikorskiego w Krośnie wraz z budową skrzyżowania z ul. Dywizjonu 303” realizowanego w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz.
Zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych obejmuje działki o następujących nr ewid. 1990, 3040, 3041, 3062, 3176/2, 3177/4, 3178/1, 3178/2, 3179/1, 3180, 3182, 3183, 3184, 3382, 3383, 3402, 3403, 3416/5 obręb 0006 Krościenko Niżne w Krośnie, gm. Miasto Krosno, woj. podkarpackie. Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy, Strony mogą zgłaszać osobiście lub pisemnie pod adresem: Zarząd Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zgodnie z art. 401 ust. 3 Prawo wodne, jeżeli liczba stron przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podmiot publikującyZarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2024-06-28
Publikujący Monika Fiejdasz 2024-07-04 13:48
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688), na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałami Rady Miasta Krosna uchwały Nr L/1426/22 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Strefa inwestycyjna - Krosno 2”, uchwałą Nr LXI/1691/23 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Przemysłowa VIII”, uchwałą Nr LXI/1690/23 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Śródmieście XVI”,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Strefa inwestycyjna - Krosno 2”
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Przemysłowa VIII”
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Śródmieście XVI”
w dniach od 2 lipca 2024 r. do 23 lipca 2024 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, 38-400 Krosno, pokój 105, w godz. od 730 do 1430
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna: www.bip.umkrosno.pl.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2024-06-24
Publikujący Marek Bednarz 2024-06-24 12:40
Modyfikacja Marek Bednarz 2024-06-25 14:04
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688), na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałami Nr LXII/1772/23 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Polanka VI”, Nr XXXIX/1119/21 Rady Miasta Krosna z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół I” i Nr LIX/1631/23 Rady Miasta Krosna z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół XI” ul. Polna,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
•    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Polanka VI”
•    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół I”
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko oraz
•    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół XI” ul. Polna
w dniach od  4 czerwca 2024 r. do 25 czerwca 2024 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, 38-400 Krosno, pokój 105, w godz. od 730 do 1430
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna: www.bip.umkrosno.pl.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2024-05-23
Publikujący Marek Bednarz 2024-05-23 13:19
Modyfikacja Marek Bednarz 2024-05-23 13:23
KT.5410.3.76.2024.A                                                                       Krosno, dnia 5 kwietnia 2024 r.
 
ZAWIADOMIENIE
 
            Działając na podstawie art. 17  ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. poz. 1394 z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
 
 Prezydent Miasta Krosna
 zawiadamia
1. Że, decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, tj. przed dniem 22 lipca 2023 r., wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r.
 
2. Wygaśnięcie decyzji o rejestracji nie dotyczy pojazdów zabytkowych i pojazdów wolnobieżnych.
 
3. Pojazdy, których decyzje wygasną z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 r. mogą podlegać powtórnej rejestracji.
 
4. Wykaz pojazdów, których decyzje o rejestracji wygasną z dniem 10 czerwca 2024 r. stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGrzegorz Kubit2024-04-10
Publikujący Marcin Machowski 2024-04-10 11:45
Modyfikacja Marcin Machowski 2024-04-10 11:46
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
o wyłożeniu do publicznego wglądu i konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
 
Działając na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), art. 8 rozporządzenia UE 2021/1060 oraz art. 34 ust. 6. pkt. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027,

w związku z opracowaniem projektu "Strategii ZIT MOF Krosno w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027"

zapraszamy

 
mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w konsultacjach społecznych.
 
Przedmiotem konsultacji jest projekt "Strategii ZIT MOF Krosno w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027" i  "Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii ZIT MOF Krosno".
Dokumenty swoim zasięgiem obejmują 7 gmin:
• Gminę Miasto Krosno,
• Gminę Chorkówka,
• Gminę Jedlicze,
• Gminę Korczyna,
• Gminę Krościenko Wyżne,
• Gminę Miejsce Piastowe,
• Gminę Wojaszówka.

Projekt Strategii ZIT MOF Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony zostanie do publicznego wglądu w wersji elektronicznej na stronach internetowych BIP gmin współtworzących MOF Krosno, na Platformie Online Konsultacji Społecznych Miasta Krosna oraz w wersji piapierowej dostępnej w Urzędzie Miasta Krosna w Biurze Obsługi przy ul. Lwowskiej 28 a. Konsultacje prowadzone są w dniach od 14 marca do 05 kwietnia 2024 r.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentami oraz do aktywnego udziału w konsultacjach.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgnieszka Rajchel2024-03-14
Publikujący Agnieszka Rajchel 2024-03-14 09:22
Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2022-06-30
Publikujący Monika Fiejdasz 2022-06-30 08:43
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2022-07-22 08:53
Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5.09.2016 r., znak: DOZ-OAiK.660.84.2014.ML/13, wydanej w sprawie dotyczącej wpisania do rejestru zabytków, historycznego układu urbanistycznego części Krosna w rejonie ulic Kościuszki, Paderewskiego i Łukasiewicza.
 

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 394.15 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarcin Weron2016-09-19
Publikujący Marcin Weron - Marcin Weron 2016-09-19 15:36
Modyfikacja Marcin Weron - Marcin Weron 2016-09-19 15:43
Obwieszczenie dot. inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 272.57 KB
Podmiot publikującySamorząd Województwa Podkarpackiego
Wytworzył Marszałek Województwa Podkarpackiego2016-08-19
Publikujący - Administrator 2016-08-30 12:23
Ponowne spotkanie w sprawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami odbędzie się w dniu 4 lipca 2016 r. o godz. 17:00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 4.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-06-30
Publikujący Anna Danecka 2016-06-30 14:59
Modyfikacja Anna Danecka 2016-06-30 15:01

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 443.33 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Danecka2011-08-31
Publikujący -

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 474.47 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Danecka2011-08-31
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 91.24 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2011-08-10
Publikujący -

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 161.17 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-09-07
Publikujący -

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 239.10 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-08-16
Publikujący -

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa nowego połączenia komunikacyjnego w Krośnie od ul. Lwowskiej do ul. Wieniawskiego".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 229.45 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-08-11
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz 1227 z późn. zm.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2009-2015.

Załączniki:

Opinia RDOŚ Plik pdf 430.21 KB
Opinia sanitarna Plik pdf 252.93 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMiranda Trojanowska2009-11-24
Publikujący -

Załączniki:

obwieszczenie Plik pdf 219.44 KB
założenia do planu Plik pdf 1.61 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJolanta Krupa - Inspektor2008-02-26
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 12 lipca 2024r. 12:05:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.