Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
Krosno, dnia 28.02.2024 r.
KSL.6220.2.2024.MF     
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 61 §1 i §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ,
Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia strony postępowania,
że na wniosek z dnia 3 stycznia 2024 r. (data wpływu: 8 stycznia 2024 r.), uzupełniony pismem z dnia 19 lutego 2024 r. (data wpływu: 20 lutego 2024 r.|), Pani Pani Hanny Burdziak pełnomocnika Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile przy pl. Staszica 9, 64-920 Piła, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „posadowieniu na terenie Bazy w Krośnie zbiornika na olej napędowy o pojemności 5 m3”.
Dodatkowo informuję, że pismami z dnia 28 lutego 2024 r. tutejszy organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie i Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krośnie, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami, przy ul. Bieszczadzkiej 5 (II piętro) w Krośnie, w godzinach pracy Urzędu, tel. kontaktowy: 13 47 43 666.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w §3 ust. 1 pkt 37b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy informuję, że zgodnie z art. 35 §3 Kpa sprawa zostanie załatwiona w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 35 §5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
W świetle art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Niniejsze Zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miasta Krosna oraz Urzędu Gminy Chorkówka.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego zawiadomienia na ww. stronie BIP.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2024-02-28
Publikujący Monika Fiejdasz 2024-02-28 15:03
                                                                                                                                                                   Krosno, dnia 27 lutego 2024 r.
Znak: PB.6733.1.2024.H
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
 
 
Zgodnie z art. 49 i art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,

 
że w dnia 27 lutego 2024 r. na wniosek: Gminy Miasto Krosno – działającej przez pełnomocnika Panią Annę Piorun, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„budowa stacji ładowania stanowiącej infrastrukturę ładowania drogowego transportu publicznego na działkach o nr ewid. 2746/8 i 2746/7 położonych w Krośnie, przy ul. gen. W. Sikorskiego (obręb Krośnienko Niżne) w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:
,,Zakup nowych autobusów elektrycznych dla miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania”.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2024-02-27
Publikujący Agnieszka Henczel 2024-02-27 15:09
Krosno, dnia 26 lutego 2024 r.
PB.6733.2.2024.E
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Krosna
     Zgodnie z art. 49 i art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn.zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 23 lutego 2024 r. na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie z siedzibą przy ul. A. Fredry 12, 38–400 Krosno, działającego przez pełnomocnika – Pana Wiktora Krajcarz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa instalacji odzysku energii na wylocie ścieków w Oczyszczalni Ścieków w Krośnie. Inwestycja  planowana  na działkach o nr ewid. 119/4 i 125 położonych w Krośnie, obręb Białobrzegi”.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2024-02-26
Publikujący Ewa Tomoń 2024-02-26 11:36
Krosno, dnia 26 lutego 2024 r.
RK.ZUZ.4210.80.2024.DS
INFORMACJA     
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na oprowadzaniu do wód powierzchniowych płynących potoku „bez nazwy” (Fosa) (działka nr ewid. 553/1 obręb 0004 Białobrzegi) w km 0+670 jego biegu, poprzez istniejący wylot kanalizacji deszczowej W1 zlokalizowany na prawym brzegu, na działce nr ewid. 553/1 obręb 0004 Białobrzegi, wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych, pochodzących z terenu działek nr ewid. 580/6, 580/7, 580/9, 580/11 obręb 0004 Białobrzegi, gmina Miasto Krosno, powiat Miasto Krosno, województwo podkarpackie.
Podmiot publikującyZarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2024-02-26
Publikujący Monika Fiejdasz 2024-02-28 10:54
Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 - z póżn. zm.) oraz 31-321 rozp. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r., poz. 1390 - z póżn. zm.)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic; Krosno, obręb Śródmieście, działkek nr 2223, 2222, 2219, 2221/2,2220, 2218/2, 22181 z działkami sąsiednimi nr 2129/1, 2225, 3188/2, 2221/2, 2220, 2218/2, 2218/1. Czynności w terenie odbędą się 18 marca 2024 roku  w godzinach od 8:00 do 9:15.
Udział w czynnosciach, osobiście lub przez przedstawiciela leży w interesie zainteresowanych a brak udziału nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia czynności w terenie.
Pełna treść zawiadomienia w załączeniu.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 488.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaciej Pelczar - INspektor2024-02-26
Publikujący Maciej Pelczar - Inspektor 2024-02-26 12:19
Modyfikacja Maciej Pelczar - Inspektor 2024-02-26 12:22
Krosno, 22.02.2024 r.
KSL.6220.23.2023.MF     
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. 1 i 4, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 października 2023 r. (data wpływu: 6 listopada 2023 r.) Pana Łukasza Wyżykowskiego, Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski pełnomocnika Prezydenta Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19” i zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie,
postanawiam
I. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19”.
II. Określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien zawierać informacje zgodnie z art. 66 bez ust. 1 pkt. 10 i 10 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ponadto w raporcie należy:
1. Przedstawić charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania, w tym dane odnośnie zajętości terenu na potrzeby realizacji przedsięwzięcia, niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych. Wskazać przewidywaną lokalizację zaplecza budowy, placów składowych, parkingów, tras dojazdowych maszyn i materiałów budowlanych do placu budowy, itp., miejsca składowania i sposobu przechowywania warstwy próchniczej zdjętej z placu budowy, miejsca składowania i sposobu zagospodarowania mas ziemnych. Przedstawić zakres i charakter ingerencji w kolidujące z inwestycją cieki wodne i zadrzewienia wraz ze stosownym uzasadnieniem. Powyższe zagadnienia przedstawić w formie opisowej i graficznej na tle zinwentaryzowanych zasobów przyrodniczych.
2. Przedstawić opisowo i graficznie strefy możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego (wraz z podaniem kryteriów, w oparciu o które zostały te strefy wyznaczone). Przedstawić możliwe powiazania ekologiczne pomiędzy terenem inwestycyjnym, a jego otoczeniem.
3. Przedstawić aktualną ocenę stanu zasobów, tworów i składników przyrody (wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.)) występujących w obszarze możliwego oddziaływania przedsięwzięcia. W przypadku braku aktualnych danych przyrodniczych należy przeprowadzić (metodami stosowanymi w nauce) stosowną inwentaryzację przyrodniczą. Przedstawić metodykę prowadzenia prac terenowych, daty wizyt w terenie, pory dnia, czas trwania, warunki pogodowe panujące podczas inwentaryzacji oraz informacje o wszelkich innych czynnikach mających wpływ na wyniki inwentaryzacji i pozwalających na weryfikację prawidłowości jej przeprowadzenia i wiarygodności uzyskanych wyników. Wskazać na uzyskanie jakich danych przyrodniczych ukierunkowane były poszczególne kontrole. Opis elementów przyrodniczych należy dokonać w stopniu szczegółowości pozwalającym na dostarczenie danych mogących stanowić podstawę do dokonania analizy i oceny wpływu tego rodzaju przedsięwzięć. Zakres przestrzenny inwentaryzacji powinien być dostosowany nie tylko do skali i zasięgu oddziaływań samego przedsięwzięcia, ale również do oddziaływań skumulowanych, jakie mogą wystąpić w związku z realizacją innych przedsięwzięć. Przedstawić charakter stwierdzeń poszczególnych taksonów i ich siedlisk, ich liczebność, zagęszczenie (czyli opisać podstawowe parametry populacji), wskazać miejsca rozrodu, lęgów, żerowania, zimowania, itp. oraz wykorzystanie i znaczenie omawianego terenu dla zidentyfikowanych gatunków. Uzyskane dane przyrodnicze należy zwaloryzować z wykorzystaniem literatury tematu (ocenić znaczenie analizowanego obszaru dla poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego w różnych okresach fenologicznych). Największą uwagę należy zwrócić na elementy przyrodnicze najbardziej zagrożone ze strony tego typu przedsięwzięć.  Ponadto należy określić niepewność danych oraz wskazać luki w zebranym materiale.
4. Dokonać identyfikacji i oceny (z wykorzystaniem literatury tematu) wszystkich zagrożeń środowiska przyrodniczego związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia.
5. Określić i opisać zależności pomiędzy generowanymi oddziaływaniami (bezpośrednimi, pośrednimi, wtórnymi, skumulowanymi, krótko-, średnio- i długoterminowymi, stałymi i chwilowymi) oraz przedstawić prognozy oddziaływań odnoszące się specyficznie do obszaru opracowania w fazie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. Należy określić istotność oddziaływań wraz z przedstawieniem przyjętych do tego celu kryteriów. Przedstawić metody, którymi wnioskuje się o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze. Oddziaływanie lub jego brak powinno zostać określone dla konkretnych (grup) gatunków, ponieważ mają one najczęściej różne wymagania życiowe.
6. Ocenić wpływ przedsięwzięcia na znajdujące się w zasięgu możliwego oddziaływania  obszary sieci Natura 2000, ich integralność oraz spójność sieci obszarów Natura 2000.
7. Ocenić wpływ przedsięwzięcia na funkcjonalność zidentyfikowanych lokalny korytarzy migracyjnych, szlaków migracyjnych płazów, nietoperzy, itp. Zidentyfikować kluczowe dla funkcjonowania ww. korytarzy odcinki kolidujące z inwestycją.
8. Zdefiniować i poddać analizie wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane i planowane, (nie tylko te o podobnym charakterze) mogące oddziaływać w sposób skumulowany; należy określić strefę oddziaływania skumulowanego i podać kryteria, w oparciu o które ją wyznaczono. Wskazać wszystkie elementy przyrodnicze, w stosunku do których mogą wystąpić oddziaływania skumulowane. Do oddziaływań skumulowanych należy zaliczyć również istnienie innych przedsięwzięć, zarówno obecnych, jak i planowanych, które wspólnie z przedmiotowym przedsięwzięciem mogą powodować kumulację oddziaływań na elementy przyrodnicze – dotyczy to również przedsięwzięć realizowanych przez inne podmioty oraz przedsięwzięć o innym charakterze.
9. Przedstawić działania minimalizujące wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze oraz ocenić ich skuteczność z wykorzystaniem literatury tematu. Winny one być dostosowane do specyfiki i logistyki rozbudowy drogi, jak również ich działanie winno zostać zabezpieczone w długoterminowej perspektywie. Wskazać sposób realizacji wszystkich działań minimalizujących dla poszczególnych elementów przyrodniczych, sposób ten ma mieć charakter szczegółowego, nie budzącego wątpliwości i eliminującego dowolność w interpretacji co do wykonania instruktażu. Przedstawić opisowo i graficznie jak środki minimalizujące wpisują się w specyfikę, logistykę i harmonogram prowadzenia prac budowlanych, przedstawić szczegółowy harmonogram prac uwzględniający środki minimalizujące (mając na uwadze, iż rozbudowa potrwa pewien okres czasu). Szczególną uwagę należy zwrócić na środki minimalizujące barierowe oddziaływanie drogi, jakimi będą przejścia dla zwierząt (ocena ich zasadności, parametry i czynniki determinujące ich funkcjonalność, zagospodarowanie otoczenia przejść).
10. Przeanalizować realizację przedmiotowej inwestycji pod kątem możliwości łamania zakazów obowiązujących w stosunku do dziko występujących gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową.
11. Dokonać analizy oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny  najbliżej położonych terenów chronionych pod względem akustycznym, z częścią opisową, obliczeniową i graficzną dla natężenia ruchu prognozowanego dla jednego roku od oddania inwestycji do użytkowania. W przypadku przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na najbliżej położonych terenach chronionych pod względem akustycznym, należy zaproponować rozwiązania minimalizujące, które pozwolą na dotrzymanie wartości normatywnych hałasu na terenach prawnie chronionych pod względem akustycznym oraz dokonać weryfikacji skuteczności przyjętych rozwiązań. Załącznik graficzny obrazujący zasięg izolinii dopuszczalnych poziomów hałasu powinien być czytelny, wykonany na podkładzie np. ortofotomapy, w odpowiedniej skali (np. 1:1000) umożliwiającej odczyt lokalizacji źródeł i budynków chronionych pod względem akustycznym.
Uzasadnienie
Wniosku z dnia 31 października 2023 r. (data wpływu: 6 listopada 2023 r.) Pan Łukasz Wyżykowski, Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, zwrócił się o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19”.
Do wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy ooś.
Powyższa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.)
Obwieszczeniem znak: KSL.6220.23.2023.MF z dnia 15 listopada 2023 r., Prezydent Miasta Krosna zawiadomił strony niniejszego postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy oos organ prowadzący postępowanie zwrócił się pismami znak: KSL.6220.23.2023.MF z dnia 20 listopada 2023 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Dodatkowo w związku z art. 75 ust. 4 ustawy ooś pismami znak: KSL.6220.23.2023.MF z dnia 20 listopada 2023 r. organ prowadzący postępowanie zwrócił się do Wójta Gminy Miejsce Piastowe oraz do Wójta Gminy Krościenko Wyżne. Ww. organy nie wydały opinii w terminie, o którym mowa w art. 75 ust. 5b ustawy oos, w związku z tym uznano to za brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczeniem znak: KSL.6220.23.2023.MF z dnia 15 listopada 2023 r., Prezydent Miasta Krosna zawiadomił strony niniejszego postępowania o zwróceniu się do organów opiniujących o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Postanowieniem znak: WOOŚ.4220.7.6.2023.NH.4 z dnia 5 grudnia 2023 r. wyraził opinię, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie wezwaniem znak: RZ.ZZŚ.1.4901.175.2023.MG z dnia 5 grudnia 2023 r. (data wpływu: 6 grudnia 2023 r.) wezwał o uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Opinią znak: PSNZ.9020.2.32.2023 z dnia 5 grudnia 2023 r. (data wpływu: 8 grudnia 2023 r.) uznał za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ.4220.7.6.2023.NH.6 z dnia 14 lutego 2024 r. podtrzymał stanowisko wyrażone w postanowieniu znak: WOOŚ.4220.7.6.2023.NH.4 z dnia 5 grudnia 2023 r.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Opinią znak: RZ.ZZŚ.1.4901.175.2023.MG z dnia 9 lutego 2024 r. (data wpływu: 13 lutego 2024 r.) stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane pod następującymi warunkami:
1. Umocnienie koryta potoku Przecznica w obrębie wylotu kanalizacji deszczowej zostanie wykonane na odcinku o długości 5 m w górę oraz 10 m w dół potoku za pomocą narzutu kamiennego.
2. Projektowany wylot kanalizacji deszczowej oraz dno i skarp rowu odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe do rzeki Wisłok zostaną zabezpieczone narzutem kamiennym o długości około 37,5 m.
3. Powyżej wymienione prace będę prowadzone ze stanowisk brzegowych, etapowo, przy niskim stanie wód, poza okresem tarła ryb, tj. z wyłączeniem terminy od 1 marca do 30 czerwca, a także pod nadzorem przyrodniczym.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak: PSNZ.9020.2.32.2023 z dnia 15 lutego 2024 r. (data wpływu: 19 lutego 2024 r.) podtrzymał stanowisko zajęte w opinii znak: PSNZ.9020.2.32.2023 z dnia 5 grudnia 2023 r.
Mając na uwadze powyższe okoliczności na podstawie przepisów przywołanych w podstawie prawnej postanowiono jak w osnowie.
POUCZENIE
Na powyższe postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.


Załączniki:

Opinia Wody Polskie Plik pdf 3.54 MB
Opinia sanitarna Plik pdf 965.33 KB
Postanowienie RDOŚ Plik pdf 227.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2024-02-22
Publikujący Monika Fiejdasz 2024-02-22 09:45
Działając na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538 z późn. zm.) informuję o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” wraz z dołączonymi do niego dokumentami, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krosna w zakładce: Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, pod adresem: https://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-581-40579
Inwestycja planowana jest na działkach nr ew. 67/1, 66, 78, 74 i 79/2 położonych w Krośnie, w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne, przy ul. S. Okrzei.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2024-02-01
Publikujący Marek Bednarz 2024-02-01 12:10
Modyfikacja Marek Bednarz 2024-02-01 14:37
Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2022-06-30
Publikujący Monika Fiejdasz 2022-06-30 08:43
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2022-07-22 08:53
Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5.09.2016 r., znak: DOZ-OAiK.660.84.2014.ML/13, wydanej w sprawie dotyczącej wpisania do rejestru zabytków, historycznego układu urbanistycznego części Krosna w rejonie ulic Kościuszki, Paderewskiego i Łukasiewicza.
 

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 394.15 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarcin Weron2016-09-19
Publikujący Marcin Weron - Marcin Weron 2016-09-19 15:36
Modyfikacja Marcin Weron - Marcin Weron 2016-09-19 15:43
Obwieszczenie dot. inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 272.57 KB
Podmiot publikującySamorząd Województwa Podkarpackiego
Wytworzył Marszałek Województwa Podkarpackiego2016-08-19
Publikujący - Administrator 2016-08-30 12:23
Ponowne spotkanie w sprawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami odbędzie się w dniu 4 lipca 2016 r. o godz. 17:00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 4.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-06-30
Publikujący Anna Danecka 2016-06-30 14:59
Modyfikacja Anna Danecka 2016-06-30 15:01

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 443.33 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Danecka2011-08-31
Publikujący -

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 474.47 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Danecka2011-08-31
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 91.24 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2011-08-10
Publikujący -

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 161.17 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-09-07
Publikujący -

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 239.10 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-08-16
Publikujący -

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa nowego połączenia komunikacyjnego w Krośnie od ul. Lwowskiej do ul. Wieniawskiego".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 229.45 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-08-11
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz 1227 z późn. zm.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2009-2015.

Załączniki:

Opinia RDOŚ Plik pdf 430.21 KB
Opinia sanitarna Plik pdf 252.93 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMiranda Trojanowska2009-11-24
Publikujący -

Załączniki:

obwieszczenie Plik pdf 219.44 KB
założenia do planu Plik pdf 1.61 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJolanta Krupa - Inspektor2008-02-26
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 04 marca 2024r. 04:58:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.