XML

Wniosek z dnia 13.06.2024 r. o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „Polanka III” ul. ks. Popiełuszki

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1688) informuję, że w dniu 13.06.2024 r. do Prezydenta Miasta Krosna wpłynął wniosek od osoby fizycznej, będącej właścicielem działki nr ewid. 668 położonej w Krośnie w obrębie ewidencyjnym Polanka.
Wniosek dotyczy zmiany przeznaczenia ww. działki pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego mpzp Miasta Krosna „Polanka III” (uchwalonego uchwałą Nr LIII/1003/06 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lipca 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 107, poz. 1502 z dnia 25 sierpnia 2006 r. zm. uchwałą Nr XLIII/831/09 Rady Miasta Krosna z dnia 26 czerwca 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 60, poz. 1475 z dnia 30 lipca 2009 r., uchwałą Nr XL/847/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2017 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 1266 z dnia 3 kwietnia 2017 r. i uchwałą Nr XLII/908/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 kwietnia 2017 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 2187 z dnia 7 czerwca 2017 r.) ww. działka występuje częściowo w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1.P.3, w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (5.MN.1) w terenie zieleni izolacyjnej (1.ZI.3) oraz w terenie dróg publicznych (1.KDZ.1 i 2.KDZ.2).
Przedmiotowy wniosek został wpisany do prowadzonego rejestru wniosków o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany planu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2024-06-19
Publikujący Marek Bednarz 2024-06-19 00:00