XML

Wniosek z dnia 16.10.2023 r. o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół X” – część A

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1688) informuję, że w dniu 16.10.2023 r.  do Prezydenta Miasta Krosna wpłynął wniosek od dwóch osób fizycznych, będących właścicielami działek 1054/1 i 1054/2 położonych w Krośnie w obrębie ewidencyjnym Suchodół.
Wniosek dotyczy zmiany przeznaczenia na cele budownictwa mieszkaniowego ww. nieruchomości, które zgodnie z ustaleniami obowiązującego mpzp miasta Krosna „Suchodół X” – część A.(uchwalonego uchwałą Nr XLII/842/13 Rady Miasta Krosna z dnia 26 kwietnia 2013 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 2360 z dnia 4 czerwca 2013 r., zm. uchwałą Nr LII/1151/17 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2017 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 4566 z dnia 21 grudnia 2017 r.) występują w  terenie o symbolu 71.ZKE z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń krajobrazowo-ekologiczną oraz fragmentarycznie w terenie o symbolu 38.MN z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Przedmiotowy wniosek został wpisany do prowadzonego rejestru wniosków o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany planu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2023-11-15
Publikujący Alicja Janiczek 2023-11-15 00:00
Modyfikacja Marek Bednarz 2024-04-09 11:06