XML

Klauzula informacyjna - opłaty parkingowe

Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Krosna dotycząca przetwarzania danych osobowych - opłaty parkingowe
 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta Krosna z siedzibą przy ulicy Lwowskiej 28a,  38-400 Krosno. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora : 38-400  Krosno, ul. Lwowska 28a; e-mail; um@um.krosno.pl.
 1. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym realizacji Państwa praw przez Administratora, można się kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora : 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a; e-mailem iod@um.krosno.pl;
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach :
 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 2. wykonywania przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO;
 3.  realizacji   umów   zawartych   z   kontrahentami   Administratora    na    podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 1. w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Państwa dane osobowe mieszczące się w pojęciu szczególnych kategorii danych osobowych mogą być przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a, f, g, j RODO.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z n/w przepisów prawa:
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 2. Ustawa z dnia 21 marca1985 r. o drogach publicznych;
 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
 5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
 6. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 7. Ustawa z dnia 27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 8. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
 9. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe;
 1. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług;
 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej;
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa
danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora, w formie papierowej i elektronicznej, na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 4 zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Jednostki.
 2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 1. Prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na podstawie art. 15 RODO;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) danych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO;
 3. Prawo do usunięcia danych ( tzw. prawo do bycia zapomnianym), na podstawie art. 17 RODO chyba, że dalsze przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku Administratora, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 5. Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody - podanie Administratorowi przez Państwa danych ma charakter dobrowolny.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wykonania zadania, o które Państwo wnoszą lub brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem.
 3.  W trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art.22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych jego profili.
 4. Na podstawie przepisów prawa Państwa dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarian Zoła2019-09-24
Publikujący Marian Zoła 2019-09-24 00:00
Modyfikacja Marian Zoła 2019-09-24 10:47