XML

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA

RI.042.55.3.2019.G                                                                   Krosno, dnia 03.09.2019 r.
 
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA
z dnia 3 września 2019 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”
 
W oparciu o art. 47 i 57 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z    2018    r.    poz. 2081,   z   2019   r. poz. 630.) Prezydent Miasta Krosna podaje do publicznej wiadomości decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn.: Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023.

Zgodnie z art. 47 ww. ustawy  Prezydent Miasta Krosna w dniu 29.07.2019 r. wystąpił z wnioskiemdo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wyrażenie zgody na odstąpienieod przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”.

Pismem z dnia 28 sierpnia 2019 r. znak: WOOŚ.410.1.33.2019.AP.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” zamieszczonow Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2019-09-03
Publikujący Izabela Urbanek 2019-09-04 00:00