XML

Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanego „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”

RI.042.55.1.2018.G                                                                                        Krosno, dnia 07.05.2018 r.
 
OGŁOSZENIE
PREZYDENT MIASTA KROSNA
 
działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U. z  2017  r. poz. 1875, 2232), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.  U.  z  2017  r. poz.  1868,  z  2018 r. poz. 130), oraz zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna, oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymii podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Prezydent Miasta Krosna
zaprasza  do udziału w konsultacjach społecznych projektu zaktualizowanego
„Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”
w dniach od 07.05.2018 r. do 21.05.2018 r.
Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 to dokument, w którym została przedstawiona diagnoza społeczno-gospodarcza Miasta Krosna, na podstawie której wyznaczono tzw. obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji. W dokumencie umieszczono również projekty, których realizacja ma się przyczynić do rewitalizacji wyznaczonych obszarów.
Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Krosna, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych w proces tworzenia „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji.
Projekt „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” jest dostępny:
- na stronie internetowej www.krosno.pl w zakładce „Dla Mieszkańców” – „Program Rewitalizacji Miasta”: http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/program-rewitalizacji-miasta/konsultacje-spoleczne/
- w Biuletynie Informacji Publicznej:   http://www.bip.umkrosno.pl/
 - do wglądu - w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a (Biuro Obsługi Klienta)
W dniach od 07.05.2018 r. do 21.05.2018 r. wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać opinie, uwagii wnioski do projektu „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” wypełniając zamieszczony poniżej formularz konsultacyjny.
 
Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać do Urzędu Miasta Krosna:
- pocztą elektroniczną na adres: rewitalizuj@um.krosno.pl,
 - osobiście pod adresem Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,
 - w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem „Konsultacje Programu Rewitalizacji”.
 
Ponadto opinie, uwagi i wnioski będzie można złożyć ustnie do protokołu podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 14.05.2018 r. w godz. od 15.00 do 16.30 w sali obrad Rady Miasta Krosna nr 21, ul. Staszica 2. 
Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Miasta Krosna odpowiada Wydział Rozwoju Miastai Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, p. 304, tel. 13 47 43 304, e-mail: rewitalizuj@um.krosno.pl.
Zgłoszone opinie, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą uwzględniane. Pozostałe opinie, uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krosna przed ostatecznym przyjęciem dokumentów.
W terminie do 14 dni od zakończenia konsultacji na stronach internetowych zostanie opublikowany raport z konsultacji.
 
 
Prezydent Miasta Krosna

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Formularz konsultacyjny Plik doc 47.00 KB
Zaktualizowany projektu Programu Rewitalizacji Plik pdf 10.90 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2018-05-07
Publikujący Izabela Urbanek 2018-05-07 00:00
Modyfikacja Izabela Urbanek 2018-05-07 12:49