XML

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

                                                                         
RI.042.55.9.2017.G                                                                                                 Krosno, dnia 05.04.2017

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA
z dnia 5 kwietnia 2017 r.
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”
 
W oparciu o art. 47 i 57 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krosna podaje do publicznej wiadomości decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.:  Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023.

Zgodnie z art. 47 ww. ustawy  Prezydent Miasta Krosna w dniu 10 marca 2017 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”.

Pismem z dnia 15 marca 2017 r. znak: SNZ.9020.1.74.2017.AL  Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie poinformował, iż organem uprawnionym do opiniowania w tej sprawie jest wyłącznie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Pismem z dnia 29 marca 2017 r. znak: WOOŚ.410.1.75.2017.AP.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu pn. „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna.
 
Prezydent Miasta Krosna
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2017-05-04
Publikujący Izabela Urbanek 2017-07-04 09:44