XML

Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanego dokumentu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
OGŁOSZENIE
O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
PROJEKTU ZAKTUALIZOWNEGO DOKUMENTU „STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO”
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 
PREZYDENT MIASTA KROSNA
działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 30, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), uchwałą Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna oraz uchwałą Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
zaprasza
do udziału w konsultacjach społecznych
projektu zaktualizowanego dokumentu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 02.05.2018 r. do 23.05.2018 r.
 
Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) Krosno tworzy Miasto Krosno oraz sześć sąsiadujących z nim gmin: Gmina Jedlicze, Gmina Chorkówka, Gmina Korczyna, Gmina Krościenko Wyżne, Gmina Miejsce Piastowe oraz Gmina Wojaszówka.

„Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” to dokument, w którym została przedstawiona diagnoza społeczno – gospodarcza Obszaru, główne problemy i wyzwania stojące przed MOF, a także projekty, które przyczynią się do rozwoju MOF Krosno.

Z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni i obiektów publicznych w celu aktywizacji społeczneji gospodarczej mieszkańców" przez Gminę Wojaszówka oraz projektu pn. "Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej"  przez Gminę Miasto Krosno, zaistniała konieczność doprecyzowania treści dokumentu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno w sposób polegający na doszczegółowieniu treści obecnie zawartych w dokumencie nie zmieniając przy tym charakteru działań przewidzianych w ramach Strategii.

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych, wspólnot mieszkaniowych i środowiska akademickiego w proces aktualizacji dokumentu Strategii MOF Krosno, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji.
Projekt dokumentu zaktualizowanej „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest:
 • na stronie internetowej www.krosno.pl w zakładce „Dla Mieszkańców” – „Miejski Obszar Funkcjonalny”
 • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.umkrosno.pl w zakładce „Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”
 • na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędów Gmin należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka.
 • na stronach internetowych Urzędów Gmin należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka.
 • na stronie internetowej Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych www.cwop.krosno.pl w zakładce "aktualności"
 • do wglądu - w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a (Biuro Obsługi Klienta), a także w siedzibach Gmin Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe oraz Wojaszówka.
 
W dniach od 02.05.2018 r. do 23.05.2018 r. wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać opinie, uwagi i wnioski do projektu aktualizacji dokumentu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” oraz do prognozy oddziaływania na środowisko wypełniając zamieszczony poniżej formularz konsultacyjny.
 
Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać do Urzędu Miasta Krosna:
 • pocztą elektroniczną na adres strategiamof@um.krosno.pl,
 • osobiście pod adresem Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,
 • w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem „Konsultacje Strategii MOF Krosno”.
Ponadto opinie, uwagi i wnioski będzie można złożyć ustnie do protokołu podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 9 maja 2018 r. w godz.od 15:30 do 17:00 w sali obrad Rady Miasta Krosna nr 21, ul. Staszica 2.  

Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Miasta Krosna odpowiada Wydział Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, p. 306, tel. 13 47 43 306, e-mail: strategiamof@um.krosno.pl.

Zgłoszone opinie, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą uwzględniane.Pozostałe opinie, uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krosna przed ostatecznym przyjęciem dokumentów.

W terminie do 30 dni od zakończenia konsultacji na stronach internetowych gmin tworzących MOF Krosno oraz na BIP-ach tychże gmin zostanie opublikowany raport z konsultacji.
 
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
 
 
Załączniki:
 1. Formularz konsultacyjny
   
 1. Prognoza oddziaływania na środowisko MOF Krosno
   
 1. Projekt Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno
   
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMateusz Gac2018-05-02
Publikujący Mateusz Gac 2018-05-02 10:39
Modyfikacja Mateusz Gac 2018-05-08 15:44