Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie

 

 

OGŁOSZENIE


 
Krosno 11-12-2019r
 
Przetarg na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla planowanej budowy zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalno- usługowych przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie.
www.tbs-krosno.info/przetargi
 
 

Lokale użytkowe na wynajem

Brak
 

O SPÓŁCE

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powstało jako podmiot wypełniający lukę wśród działających na lokalnym rynku instytucji tworzących własne zasoby mieszkaniowe, realizując część zadań Gminy w pozyskaniu lokali mieszkalnych na wynajem a w szczególności lokali zamiennych i dla rodzin młodych bez szans na zakup mieszkania na wolnym rynku.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., a następnie aktem notarialnym z dnia 30 marca 2001 r. w Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie.

TBS-PM Sp. z o.o. działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Aktu Założycielskiego, przepisów ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (DZ.U. z 2000 r Nr 98 poz. 1070 z późn. zmianami) oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 00000115771.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 19.05.2011 wynosił 11.435.000 zł i dzielił się na 22.870 udziałów po 500 zł każdy. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Wszystkie udziały w Spółce należą do Gminy Krosno.
 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Przedmiotem działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie Sp. z o.o. jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Spółka może również:

 1. Nabywać budynki mieszkalne.
 2. Przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadzie najmu.
 3. Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki.
 4. Sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki.
 5. Spółka może prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
 • sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;
 • budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;
 • budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;
 • przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.
 

WŁADZE SPÓŁKI

Władzami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników:

 • Prezydent Miasta Krosna
 • Rada Nadzorcza:
  • Zdzisław Syzdek – Przewodniczący Rady
  • Małgorzata Pachana - Członek Rady
  • Adam Zych - Sekretarz Rady
 • Zarząd:
  • Stanisław Kubit - Prezes Zarządu

Sprawozdanie finansowe za rok 2016
Sprawozdanie finansowe za rok 2015
Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Sprawozdanie finansowe za rok 2013
Sprawozdanie finansowe za rok 2012
Sprawozdanie finansowe za rok 2011

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI

Struktura organizacyjna Spółki podporządkowana jest zadaniom wynikającym z zawartych umów o zarządzanie i administrowanie zasobami Gminy Krosno, wspólnot mieszkaniowych, zakładów pracy oraz budynkami prywatnymi.

W ramach tej struktury wyróżnić można cztery piony funkcjonalne:

 1. Zarząd – pełniący funkcję inspirującą, kierowniczą i kontrolującą działalność Spółki w ramach wyznaczonych zadań.
 2. Pion finansowo – księgowy odpowiedzialny za prowadzenie gospodarki finansowej Spółki oraz innych nieruchomości będących w zarządzie lub administracji. Ponadto w ramach tego pionu prowadzona jest kasa umożliwiająca dokonywa-nie opłat czynszowych dla osób nie dysponujących rachunkami bankowymi.
 3. Pion Administracji – koordynujący prace w zakresie zarządzania i administrowania powierzonymi zasobami, sporządzania umów, naliczeń czynszowych, bieżącego utrzymania nieruchomości, obsługi mieszkańców, utrzymania czystości i porządku oraz dostawy i rozliczeń usług komunalnych. Ponadto w ramach pionu realizowana jest windykacja należności i wykonywane są okresowe przeglądy eksploatacyjne.
 4. Pion techniczno – inwestycyjny odpowiedzialny za realizację zadań remontowo konserwacyjnych, technicznego utrzymania obiektów, organizację przetargów i rozliczenie robót remontowych oraz przygotowanie i realizacji inwestycji.

 

Oferta spółki

Nasza oferta obejmuje:

 • mieszkania na wynajem
 • mieszkania dla młodych rodzin
 • mieszkania na sprzedaż
 • lokale użytkowe na wynajem
 • zarządzanie nieruchomościami

 

MIESZKANIA NA WYNAJEM

Regulacje prawne

Budownictwo mieszkań na wynajem regulują przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Określają one rolę Towarzystw Budownictwa Społecznego w realizacji budownictwa mieszkań na wynajem, wymagania dot. partycypacji w kosztach budowy mieszkań, oraz definiują krąg osób, które mogą wynająć lokal mieszkalny.

Rola TBS-ów

TBS-y zajmują się budową mieszkań na wynajem, przy wykorzystaniu środków partycypantów lub przyszłych najemców oraz kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Promują one nowoczesną formę budownictwa bardzo popularną w Europie Zachodniej. Za niewielką kwotę partycypacji w kosztach budowy mają Państwo możliwość zamieszkania w nowym, w pełni wyposażonym mieszkaniu.

Na czym polega system partycypacji w kosztach?

Osoba fizyczna lub osoba prawna, zwana PARTYCYPANTEM, po zawarciu stosownej umowy z naszym Towarzystwem i wniesieniu 15–30% kosztów budowy lokalu nabywa prawo dysponowania lokalem, tj. do wskazania przyszłych najemców pod warunkiem, że spełniają oni ustawowe kryteria najmu lokalu czynszowego.

Partycypantem może być:

1. Pracodawca, działając w celu uzyskania mieszkań dla swoich pracowników, a także osoby prawne i fizyczne mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie.

2. Najemca (po nowelizacji ustawy).

Najemcą lokalu mieszkalnego w TBS może zostać osoba fizyczna, która:

 • w dniu objęcia lokalu nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu na terenie Miasta Krosna (dotyczy to wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania),
 • uzyskuje dochód w swoim gospodarstwie domowym, pozwalający na utrzymanie lokalu mieszkalnego, jednakże nie przekraczający 1,3 przeciętnego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy, więcej niż:
  • o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Oferta TBS skierowana jest przede wszystkim do:

 • osób których dochody nie pozwalają na kupno lub wynajęcie mieszkania na wolnym rynku,
 • rodziców i dziadków, którzy partycypując w kosztach budowy, mogą zapewnić mieszkanie swoim pociechom na starcie w dorosłe życie,
 • pracodawców, którzy partycypując w kosztach budowy uzyskują prawo do decyzji o przydziale najmu mieszkania, unikając jednocześnie wszelkich problemów związanych z utrzymaniem i administracją budynków,
 • właścicieli nieruchomości, którzy partycypując w kosztach budowy, mogą uzyskać mieszkania dla lokatorów mieszkających na parterze, wykorzystując w ten sposób zwolnioną przestrzeń na lokale użytkowe,
 • inwestorów chcących w sposób nisko inwestycyjny zapewnić zasób mieszkań zastępczych dla przeprowadzenia planowanych remontów kapitalnych, czy zmian sposobu dotychczasowego zagospodarowania nieruchomości.

Koszty partycypacji

Partycypant po zawarciu umowy zobowiązany jest wnieść wkład pieniężny w wysokości od 15 do 30% kosztów budowy mieszkania. Wysokość kwoty partycypacji uzależniona jest od powierzchni użytkowej i kosztu budowy 1m² powierzchni użytkowej mieszkania. Cena 1 m² jest ograniczona „z góry” do wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłaszanego przez Wojewodę Podkarpackiego dla województwa.

Opłaty za mieszkanie

W zasobach naszego Towarzystwa obowiązuje czynsz najmu, którego wysokość gwarantowana jest ustawowo na poziomie nie wyższym w skali roku niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu (wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego).

Poza opłatami czynszowymi najemca mieszkania ponosi opłaty niezależne od naszego Towarzystwa – związane z dostawą mediów – oraz z tytułu wywozu nieczystości.

Umowa najmu przewiduje obowiązek wpłacenia przez najemcę kaucji mieszkaniowej, która będzie stanowiła zabezpieczenie należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opuszczenia lokalu przez najemcę. Jest to 12-krotność miesięcznego czynszu za dany lokal, naliczana wg stawki czynszu 1 m² obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Kaucja podlega zwrotowi w wartości zwaloryzowanej. Umowa najmu zawierana jest na czas nieokreślony.

Wpłata kaucji lub partycypacji w związku z wynajęciem mieszkania wybudowanego z kredytu KFM uprawnia do wypłaty odsetek i premii gwarancyjnych od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych PKO BP.

O mieszkaniach TBS-u

Standard budynku i mieszkań realizowanych przez TBS odpowiada najnowszym rozwiązaniom technologicznym. Mieszkania wykończone są "pod klucz". W pokojach jest parkiet lub deska barlinecka, w kuchni i łazience – terakota i płytki ceramiczne. Każdy lokal wyposażony jest w urządzenia sanitarne i kuchenne – pełny biały montaż (wanna, umywalka, wc, zlewozmywak, kuchenka) domofon, dostęp do sieci telefonicznej i telewizji kablowej. Wszystkie media rozliczane są indywidualnie.

Co stanowi o atrakcyjności mieszkań na wynajem oferowanych przez TBS?

 • mieszkania są w pełni wyposażone – gotowe do zamieszkania,
 • standard lokali odpowiada najnowszym rozwiązaniom w budownictwie mieszkaniowym,
 • jedyny ustawowo chroniony czynsz,
 • waloryzowana kaucja mieszkaniowa,
 • swobodne dysponowanie prawami i przywilejami wynikającymi z umowy partycypacyjnej,
 • możliwość pozyskania nowego mieszkania bez konieczności angażowania wielkich środków finansowych,
 • pełna obsługa związaną z utrzymaniem i administracją lokalu.

Szczegółowy tok postępowania dot. wyłaniania kandydatów na najemców określa „Regulamin określający kryteria i tryb wynajmu mieszkań Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie Sp. z o.o.” dostępny w siedzibie Spółki.
 

MIESZKANIA MŁODYCH RODZIN

O programie

Prezydent Miasta Krosna i Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie Spółka z o.o. rozpoczęli realizację programu „Mieszkania Młodych Rodzin”.

Celem programu jest pomoc młodym małżeństwom, spełniającym określone kryteria, w uzyskaniu własnego mieszkania. W tym celu Gmina Krosno przeznaczała będzie niewykorzystywane obiekty na adaptację na cele mieszkaniowe. TBS – PM zajmuje się realizacją programu (adaptacja obiektów na cele mieszkaniowe i zarządzanie nieruchomościami oraz prowadzenie programu). W pierwszej kolejności przeznaczeniu na cele mieszkaniowe został wytypowany budynek Bursy Międzyszkolnej (dawnego internatu Zespołu Szkół Mechanicznych) przy ul. Tysiąclecia.

Lokalizacje mieszkań i terminy realizacji

Adaptacja budynku przy ul Tysiąclecia zrealizowana została w trzech etapach – pierwszy z efektem 10 mieszkań został zakończony w miesiącu lipcu 2006r. Drugi etap z efektem 11 mieszkań w grudniu 2006r., a trzeci z 9 lokalami mieszkalnymi w miesiącu maju 2007 r. Dzięki adaptacji tego obiektu powstało 30 mieszkań 1- i 2-pokojowych o powierzchni od 36 do 45 m², z kuchnią i łazienką. Lokale są wyposażone w podstawowe urządzenia niezbędne do prowadzenia gospodarstwa domowego.

Pomagamy oszczędzać!

Chcemy pomóc młodym małżeństwom w zdobyciu własnego mieszkania poprzez systematyczne oszczędzanie na ten cel. Tak więc mieszkania przy ul. Tysiąclecia mają mieć charakter przejściowy – młodzi ludzie, mieszkając tam i płacąc minimalny czynsz (2 zł za m²), co miesiąc zobowiązani są do odłożenia określonej kwoty na docelowe mieszkanie. Kwota oszczędności uzależniona jest od wielkości przyszłego mieszkania. Umowa zawierana jest na rok, z opcją przedłużenia maksymalnie na okres 5 lat.

Warunki przystąpienia do programu "Mieszkania Młodych Rodzin"

– osoby zainteresowane muszą pozostawać w związku małżeńskim,

– przynajmniej jedno z małżonków osiąga dochody umożliwiające uczestnictwo w programie,

– przynajmniej jedno z małżonków jest mieszkańcem Miasta Krosna,

– co najmniej jedno z małżonków nie ukończyło 40 roku życia,

– nie posiadają tytułów prawnych do jakichkolwiek nieruchomości mieszkalnych.
 

Mieszkania na sprzedaż

W chwili obecnej nie mamy w ofercie mieszkań na sprzedaż.
 

Zarządzanie nieruchomościami

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę na zarządzanie Państwa nieruchomością. Jest to propozycja skierowana do właścicieli nieruchomości szukających doświadczonego i sprawnego podmiotu zarządzającego nieruchomościami.

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami to dziedzina wymagająca odpowiedniej wiedzy, umiejętności i sprawnego zorganizowania pracy. Celem naszej firmy jest spełnienie wszystkich wymagań oraz oczekiwań właścicieli budynków.

Nasza oferta w ramach zarządzania:

– podejmowanie działań zabezpieczających i naprawczych wynikających z awarii, wypadków i zdarzeń losowych,

– zlecanie i dokonywanie kontroli okresowych przeglądów budynku, urządzeń i instalacji zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

– gromadzenie, kompletowanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej nieruchomości w tym książkę obiektu budowlanego,

– wykonywanie zadań inwestora zastępczego, ogłaszanie przetargów, zawieranie umów, nadzorowanie wykonywanych usług i robót budowlanych,

– zlecanie i rozliczanie finansowe dostaw, usług i robót do wysokości środków przeznaczonych na ten cel,

– organizacja i obsługa zebrań właścicielskich – zapewnianie kompletu wymaganych dokumentów i przestrzeganie terminów powiadomień zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami,

– prowadzenie pełnej ewidencji księgowej wpływów i wydatków oraz kosztów utrzymania nieruchomości,

– zawieranie i nadzorowanie prawidłowej realizacji umów z tytułu dostaw energii cieplnej, elektrycznej, wody oraz odbioru nieczystości stałych i płynnych oraz regulowanie w terminie należności wobec dostawców,

– podejmowanie działań upominawczych i windykacyjnych wobec zalegających z opłatami,

– zastępstwo przed Sądami oraz organami administracyjnymi (urzędy, państwowe inspekcje sanitarne i ppoż., nadzór budowlany) zapewnianie obsługi prawnej i terminowej korespondencji zawierającej komplet wymaganych informacji.

Nasze doświadczenie:

Firma nasza prowadzi działalność na rynku usług zarządzania i administrowania nieruchomościami od wielu lat. W chwili obecnej zarządzamy nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Krosno, nieruchomościami komercyjnymi oraz własnym zasobem.

Przygotowanie zawodowe i doświadczenie pracowników naszej firmy są gwarancją sumiennego i rzetelnego wywiązywania się z powierzonych nam obowiązków wynikających z zawartej z nami umowy.
 

Inwestycje Zrealizowane

 • Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Sportowej 8D i 8E
 • Budynek Mieszkalny z lokalmi socjalnym przy ul. Tysiąclecia 11 (zastępstwo inwestorskie)
 • Dwa budynki przy ul. Sportowej 8B, 8C
 • Budynek przy ul. Szklarskiej w Krośnie

 • Budynki przy ul. Podchorążych

 • Budynki przy ul. Żwirki i Wigury IV etap

 • Zabudowa szeregowa przy ul. Okrzei

 • Budynki przy ul. Żwirki i Wigury I etap (bud. 4d), II etap (bud. 1C i 1D), III etap (bud. 1b)

 • Budynek przy ul. Okulickiego 13a

 • Budynek przy ul. Tysiąclecia 5a, I etap, II etap, III etap

 • Budynek przy ul. Grodzkiej 49a
   

Inwestycje w Realizacji

Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi w parterze budynku przy ul. Staszica w Krośnie

Planowane Inwestycje

Ogłoszono dwa przetargi na wykonanie dokumentacji projektowej:
 • Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Hallera i Sikorskiego w Krośnie
 • Zespół budynków przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie
powrot
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłTomasz Świątek2013-04-12
Publikujący Towarzystwo Budownictwa Społecznego 2013-04-12 12:29
Modyfikacja Towarzystwo Budownictwa Społecznego 2019-12-12 11:33
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 13 lipca 2020r. 14:33:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.