XML

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2024

ZARZĄDZENIE NR 2285/23 PREZYDENTA MIASTA KROSNA
z dnia 6 grudnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2024
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 25, art. 53 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm. ) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2023 r. poz. 571 ), uchwały Nr LXIV/1806/23 Rady Miasta Krosna z dnia 27 października 2023 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ) na realizację zadania publicznego: „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu wspomaganym dla mieszkanek i mieszkańców Krosna z niepełnosprawnością intelektualną”.
§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, stanowiąca załącznik do zarządzenia, zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna www.bip.umkrosno.pl w zakładce „Ogłoszenia i konkursy”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna www.krosno.pl.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
ZARZĄDZENIE NR 2285/23 Plik pdf 635.22 KB
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Wójcik-Druciak - Dyrektor MOPR2023-12-06
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2023-12-06 20:16
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2023-12-06 20:18