Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU OFERT NA WYBÓR PARTNERA OBOWIĄZKOWEGO i PARTNERA/PARTNERÓW DODATKOWYCH

RI.041. 136.2.2023.B                                                                                                                 Krosno, dnia 30.08.2023 r.
 
 

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO NABORU OFERT NA WYBÓR PARTNERA OBOWIĄZKOWEGO i PARTNERA/PARTNERÓW DODATKOWYCH
do przygotowania i realizacji projektu w dziedzinie PRZEMYSŁ LOTNICZY w związku z ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji otwarciem III naboru wniosków w ramach konkursu pn. „Utworzenie
i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy
i Zwiększania Odporności.


 
W związku z ogłoszonym w dniu 7 lipca 2023 r. przez  Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, otwarciem III naboru wniosków w ramach konkursu  pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”, skierowanym do przedstawicieli poszczególnych branż, Gmina Miasto Krosno, będąca organem prowadzącym Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie (ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno) ogłasza otwarty nabór na Partnera obowiązkowego projektu (zwanego dalej Partnerem obowiązkowym) oraz Partnera/Partnerów dodatkowych, którzy będą współpracować z Zespołem Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie oraz Gminą Miasto Krosno na etapie przygotowania i realizacji projektu w związku z powyższym konkursem.


Celem inwestycji jest zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego oraz wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w dziedzinie  PRZEMYSŁ LOTNICZY poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego.
 
Wnioskodawcą i Liderem projektu będzie Gmina Miasto Krosno, jako organ prowadzący szkołę Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie.

Link do dokumentacji związanej z naborem konkursu: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-wnioskowanie-trzeci-nabor


1.    Cel partnerstwa
1.1    Celem Partnerstwa jest wspólna realizacja przedsięwzięcia na rzecz gospodarki i edukacji społeczeństwa polegającego na utworzeniu Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie w dziedzinie PRZEMYSŁU LOTNICZEGO, w ramach którego zostanie utworzone zaplecze infrastrukturalne Centrum oraz wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży lotniczej poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego tym samym rozwijając i wykorzystując wiedzę oraz umiejętności zawodowe (branżowe).
1.2    Przedsięwzięcie będzie realizowane w obowiązkowym Partnerstwie zgodnie z przyjętymi zasadami - Organ prowadzący szkołę Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie, tj. Gmina Miasto Krosno (Lider) oraz podmiot branżowy, o którym mowa w punkcie 3.2. Partnerstwo obowiązkowe Regulaminu Konkursu (zwanego dalej Regulaminem). Organ prowadzący planuje realizację projektu również z Partnerami dodatkowymi, w tym m.in. uczelnią i/lub organizacjami branżowymi i/lub innymi podmiotami o ogólnopolskim zasięgu. Partner obowiązkowy musi spełniać wymagania wskazane w punkcie 3.1 Regulaminu, zaś Partner/Partnerzy dodatkowi w punkcie 3.3. Partnerzy dodatkowi Regulaminu.
1.3    Termin obowiązywania umowy partnerskiej będzie nie krótszy niż okres realizacji projektu oraz termin trwałości projektu, tj. 3 lata od zakończenia realizacji projektu (liczony od dnia rozliczenia ostatniej transzy płatności).

2.    Planowany zakres projektu
2.1    W ramach Projektu planuje się realizację następujących zadań:
a)    działania inwestycyjne - budowa nowej infrastruktury BCU i/lub rozbudowa i/lub przebudowa i/lub remont (adaptacja) istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU wraz z niezbędną do eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami oraz wraz z zagospodarowaniem otoczenia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023, poz. 682 z późn. zm.) oraz z zachowaniem zasad działalności zrównoważonej środowiskowo, o których mowa w dokumentacji dostępnej na stronie DNSH https://www.gov.pl/web/planodbudowy/dnsh2
b)    zakup wyposażenia rozumianego w szczególności jako: maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne
i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem centrum,
c)    utworzenie struktury instytucjonalnej rozumianej jako wpisanie BCU do przepisów prawa oświatowego, powołanie Rady BCU, zatrudnienie pracowników centrum, wykładowców, trenerów
i szkoleniowców, przygotowanie dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych
w centrum,
d)    działania wspierające funkcjonowanie obejmujące realizację działań w czterech obszarach:
- działalność edukacyjno-szkoleniowa,
- działalność integrująco-wspierająca,
- działalność innowacyjno-rozwojowa,
- działalność doradczo-promocyjna.
2.2    W ramach projektu Lider planuje realizację następujących zadań dodatkowych:
a)    współpracę z instytutami i ośrodkami badawczymi, m.in. w rozwoju umiejętności w danej dziedzinie,
b)    organizowanie turnieju lub olimpiady tematycznej dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe związanej z daną dziedziną lub branżowego konkursu umiejętności,
c)    współorganizowanie eliminacji do Konkursów umiejętności zawodowych Euroskills i/lub Worldskills,
d)    prowadzenie doradztwa walidacyjnego dla osób dorosłych z zastosowaniem metody bilansu kompetencji.

3.    Wymagania niezbędne względem Partnerów.
3.1 Partner Obowiązkowy:
a)    Posiadanie statutu podmiotu branżowego zgodnie z wymaganiami Regulaminu konkursu na „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” – konkurs uzupełniający,
b)    Zobowiązanie się w projekcie do przygotowania i wystąpienia do ministra właściwego z wnioskiem o włączenie co najmniej jednej kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej) odpowiadającej na potrzeby danej dziedziny, do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
c)    Zobowiązanie się w projekcie do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej) włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
3.2    Partner/Partnerzy dodatkowi:
a)    Definicja Partnera/Partnerów dodatkowych: dobrowolny partner właściwy dla danej dziedziny, której dotyczy konkurs, np. inna organizacja branżowa, instytut badawczy, ośrodek badawczo-rozwojowy, uczelnia prowadząca kształcenie na kierunkach właściwych dla danej dziedziny, na zasadach ogólnych dotyczących projektów finansowanych z UE,
b)    Zasięg terytorialny Partnera dodatkowego nie musi obejmować całego kraju.
3.3   Lider planuje wybrać jednego Partnera obowiązkowego i co najmniej jednego Partnera dodatkowego.
W skład Partnerstwa wejdzie Gmina Miasto Krosno, która wystąpi w roli Lidera Partnerstwa jako organ prowadzący szkołę Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie jako realizator Projektu. Lider dopuszcza również wybór uczelni wyższej jako Partnera dodatkowego poza przedmiotowym ogłoszeniem.
3.4 Umowa Partnerska w sprawie wspólnej realizacji projektu, określająca zadania Lidera
i Partnera/Partnerów, koszty realizacji zadań, zasady zarządzania projektem oraz współpracy, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz inne kluczowe kwestie związane
z realizacją projektu, zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

4.    Kryteria
4.1    Kryteria dopuszczające, rozstrzygające (punktowe) oraz premiujące (punktowe) określone zostały w Załączniku nr 3 do niniejszego Ogłoszenia, tj. w Formularzu zgłoszeniowym Partner branżowy – obowiązkowy oraz w Formularzu zgłoszeniowym Partner – Partnerzy dodatkowi.
4.2    Gmina Miasto Krosno zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia negocjacji z Partnerami, którzy uzyskali dwie najwyższe pozycje punktowe w ramach poszczególnych grup partnerów (Partner obowiązkowy i Partner/Partnerzy dodatkowi).
4.3    W wyniku przeprowadzonej przez komisję konkursową oceny, sporządzona zostanie lista rankingowa. Lista ta zawierać będzie wykaz Oferentów, którzy spełnili kryteria dopuszczające oraz uzyskane przez nich punkty w trakcie oceny kryteriów rozstrzygających - punktowych oraz zakresu merytorycznego współpracy - punkty dodatkowo premiujące (Punkty od najwyższej do najniższej ilości). Jako Partner obowiązkowy wybrany zostanie ten Oferent, który uzyskał największą ilość punktów w ramach zdefiniowanych kryteriów i spełnia wszystkie kryteria dopuszczające. Jako Partner dodatkowy wybrany zostanie co najmniej jeden Oferent, zgodnie z ilością uzyskanych punktów na liście rankingowej.
4.4    Wymogiem wspólnej realizacji projektu jest podpisanie Listu intencyjnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia, przed dniem złożenia wniosku, przez każdą ze stron.

5.    Wymagania względem ofert
5.1    Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia wybierając właściwy Formularz zgłoszeniowy na partnera obowiązkowego lub partnera dodatkowego.
5.2    Do oferty obligatoryjnie należy dołączyć:
a)    statut lub inny dokument regulujący zadania, strukturę organizacyjną
i sposób działania Oferenta (Kandydata na Partnera w projekcie) wskazujący na zasięg terytorialny oraz zawierający potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego działalności w danej dziedzinie,
b)    pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta (jeżeli to konieczne),
c)    oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów projektu.
5.3    Oferty zostaną ocenione przez Komisję konkursową według kryteriów określonych w Załączniku nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.
5.4    Oferty, które wpłyną po terminie określonym w punkcie 6 nie będą brane pod uwagę.

6.    Miejsce i termin składania ofert
6.1    Nabór ofert na Partnera obowiązkowego lub Partnera/ów dodatkowego/wych projektu trwać będzie od 30 sierpnia 2023 r. do 21 września 2023 r.
6.2    Ogłoszenie o naborze zostało również upublicznione, na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krosna w zakładce Ogłoszenia i konkursy.
6.3    Termin składania ofert upływa dnia 21 września 2023 r. o  godz. 9.30
6.4    Oferty należy złożyć osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, parter (kancelaria ogólna). Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Krosna. Kancelaria ogólna czynna jest w godzinach:
• Poniedziałek, od 7:30 do 16:30
• Wtorek, Środa, Czwartek od 7:30 do 15:30
• Piątek od 7:30 do 14:30
Formularz zgłoszenia kandydata na Partnera jest dostępny do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna.
Koperta powinna być oznaczona zapisem: „Nabór na wybór Partnera projektu BCU – dziedzina PRZEMYSŁ LOTNICZY”. Nie otwierać przed dniem 21 września 2023 r. przed godz. 10.00

7.    Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest:
Pani Justyna Leczek – Główny specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna, e-mail: leczek.justyna@um.krosno.pl
Pani Izabela Urbanek – Inspektor w Wydziale Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna, e-mail: urbanek.izabela@um.krosno.pl

8.    Sposób porozumiewania:
Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować (najpóźniej do dnia  11 września 2023 r.) pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ri@um.krosno.pl. Gmina Miasto Krosno  zastrzega sobie prawo odpowiedzi na pytania w ciągu dwóch dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu wpłynięcia zapytania.

9.    Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie, pokój nr 302 w dniu 21.09.2023  r. o godz. 10.00.

10.    Informacja o wyborze ofert
Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera lub dodatkowego Partnera zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krosna w zakładce Ogłoszenia i konkursy, a także zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w formularzu oferty.
 
11.    Postanowienia końcowe:
Gmina Miasto Krosno zastrzega sobie prawo do:
a)    unieważnienia naboru bez podania przyczyny,
b)    zmiany treści ogłoszenia,
c)    żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Oferentów.
 
12.    Załączniki do Ogłoszenia:
Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 2 – Wzór Listu Intencyjnego
Załącznik nr 3 – Załącznik nr 3.1 - Formularz zgłoszeniowy - Partner obowiązkowy/Załącznik nr 3.2 – Formularz zgłoszeniowy - Partner dodatkowy
Załącznik nr 4 - Regulamin Konkursu na „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” – konkurs uzupełniający.


powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2023-08-29
Publikujący Izabela Urbanek 2023-08-30 07:30
Modyfikacja Izabela Urbanek 2023-10-06 12:54
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 17 kwietnia 2024r. 10:04:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.