Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:

Otwarty nabór ofert na Partnera lub dodatkowego Partnera do przygotowania i realizacji projektu pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe”

                                                                                                                        Krosno, dnia 02.11.2022 r.

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO NABORU OFERT NA WYBÓR PARTNERA LUB DODATKOWEGO PARTNERA
DO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU
„Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe” w  ramach Konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”

 

W związku z ogłoszonym w dniu 15 września 2022 roku przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki konkursem na  Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) finansowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Gmina Miasto Krosno ogłasza otwarty nabór na Partnera lub dodatkowego Partnera pochodzących spoza sektora finansów publicznych, którzy będą współpracować z Gminą Miasto Krosno na etapie przygotowania i realizacji projektu pn. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe” na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.).


 

                                                                                                                      

Celem inwestycji jest Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego.
Wnioskodawcą i Liderem projektu jest Gmina Miasto Krosno, jako organ prowadzący szkołę Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie.


1.    Adresaci naboru
1.1.    Partnerem (podmiotem branżowym) dla dziedziny, której dotyczy projekt może być podmiot niezależny względem Lidera Projektu (tj. Gminy Miasto Krosno) działający na zasadzie organizacji branżowej, instytutu badawczego, ośrodka badawczo-rozwojowego, spółki skarbu państwa lub przedsiębiorstwa państwowego, uczelni prowadzącej kształcenie na kierunkach właściwych dla dziedziny dotyczącej geologii, górnictwa otworowego i sieci gazowych, na zasadach ogólnych dotyczących projektów finansowanych z UE. Zasięg terytorialny działania Partnera musi obejmować cały kraj.
1.1.1. Partnerem (podmiotem branżowym) o ogólnopolskim zasięgu działania rozumianym jako działający na terenie całego kraju (co wynika ze statutu tego podmiotu według stanu na 15 sierpnia 2022 r.), właściwym dla dziedziny dotyczącej geologii, górnictwa otworowego i sieci gazowych może być:
1)    organizacja lub stowarzyszenie pracodawców, albo
2)    samorząd gospodarczy lub inna organizacja gospodarcza, albo
3)    stowarzyszenie zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne, albo
4)    samorząd zawodowy zrzeszający osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne,
które działają na podstawie:
1)    ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261, z późn. zm.),
2)    ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 579, z późn. zm.),
3)    ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 97, z późn. zm.),
4)    ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2159, z późn. zm.).
1.1.2. Za właściwy dla dziedziny geologii, górnictwa otworowego i sieci gazowych podmiot branżowy rozumie się podmiot:
1)    który ma ogólnopolski zasięg działania określony w statucie (według stanu na 15 sierpnia 2022 r.),
2)    którego zakres działalności określony w statucie (według stanu na 15 sierpnia 2022 r.) obejmuje daną dziedzinę oraz który prowadzi działalność statutową w tej dziedzinie. Za spełniające to kryterium nie uznaje się podmiotów, których działalność jest przekrojowa dla wszystkich dziedzin objętych Konkursem, np. organizacje działające w obszarze BHP są właściwe wyłącznie dla dziedziny „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Ostateczny odbiorca wsparcia do wniosku o objęcie wsparciem dołączy dokument (statut) potwierdzający spełnienie warunku dotyczącego właściwości w dziedzinie dotyczącej geologii, górnictwa otworowego i sieci gazowych,
który działa na podstawie:
1)    ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261, z późn. zm.), lub
2)    ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 579, z późn. zm.), lub
3)    ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 97, z późn. zm.), lub
4)    ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2159, z późn. zm.).
1.1.3. Przez spółkę skarbu państwa rozumie się spółkę z udziałem Skarbu Państwa, w której Skarb Państwa ma największy pakiet akcji lub udziałów.
1.1.4. Przez przedsiębiorstwo państwowe rozumie się przedsiębiorstwo,
o którym mowa w ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1317, z późn. zm.) oraz innych przepisach rangi ustawowej.
1.2.     Dodatkowym Partnerem właściwym dla dziedziny związanej z geologią, górnictwem otworowym i siecią gazową, której dotyczy projekt może być podmiot niezależny względem Lidera Projektu (tj. Gminy Miasto Krosno) działający na zasadzie innej organizacji branżowej, instytutu badawczego, ośrodka badawczo-rozwojowego, uczelni prowadzącej kształcenie na kierunkach właściwych dla tej dziedziny, na zasadach ogólnych dotyczących projektów finansowanych z UE. Musi również spełniać zapisy zawarte w pkt. 1.1.1.-1.1.4., ale zasięg terytorialny działania dodatkowych Partnerów nie musi obejmować całego kraju.

Partnerami mogą być podmioty niezależne względem Lidera Projektu (tj. Gminy Miasto Krosno), które w sposób aktywny zaangażują się we wspólne przygotowanie i realizację projektu, których udział w projekcie jest uzasadniony i pozwoli na osiągnięcie założonych celów. Wspólne przygotowanie i realizacja projektu polegać będzie na wniesieniu przez Partnerów zasobów ludzkich, technicznych, organizacyjnych lub finansowych, które będą adekwatne do zakresu realizowanych przez Partnera działań.

Poszukiwani partnerzy, których działalność prowadzona jest w obszarach:
a) geologia,
b) górnictwo otworowe,
c) sieci gazowe.

 Partnerzy muszą prowadzić swoją działalność na terenie całego kraju. Zasięg terytorialny dodatkowego partnera nie musi obejmować całego kraju.

2.    Cel partnerstwa i projektu
Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu planowanego do złożenia w ramach Konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”. Szczegóły dotyczące współpracy określone zostały w Regulaminie naboru (stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

Z wyłonionymi w drodze naboru Partnerami lub dodatkowymi Partnerami podpisany zostanie list intencyjny określający zakres i sposób współpracy.
 
3.    Termin obowiązywania partnerstwa
Partnerstwo zawarte zostanie na okres przygotowania projektu (co najmniej do czasu pozyskania informacji o wynikach oceny merytorycznej projektów w ramach Konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” i upublicznienia listy rankingowej projektów).
W przypadku pozyskania dofinansowania dla projektu, z wyłonionymi Partnerem lub dodatkowym Partnerem zawarte zostaną umowy partnerskie ściśle regulujące wszystkie kwestie związane z realizacją projektu.
 
4.    Miejsce i termin składania ofert
Nabór ofert na Partnera/dodatkowego Partnera projektu trwać będzie od 04.11.2022 r. do 28.11.2022 r. do godziny 9:30, a ogłoszenie o naborze zostało upublicznione na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna pod adresem: www.krosno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krosna w zakładce Ogłoszenia i konkursy.
 
Termin składania ofert upływa dnia 28.11.2022 r. o godzinie 9:30.
 
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna) osobiście lub drogą pocztową  na adres: Urząd Miasta krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno (decyduje data wpływu do dnia 28.11.2022 r. do godziny 9:30).
 
Koperta powinna być oznaczona zapisem:

Otwarty nabór na Partnera / dodatkowego Partnera* do projektu pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe”.
Nie otwierać przed dniem 28.11.2022 r. przed godz. 10:00.
 
5.    Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie, pokój nr 330 w dniu 28.11.2022 r. o godz. 10:00.

6.    Wymagania względem ofert
a) Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
b) Oferty zostaną ocenione przez komisję konkursową według kryteriów określonych
w Regulaminie naboru, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
c) Oferty, które wpłyną po terminie określonym w punkcie 4 nie będą brane pod uwagę.
 
7.    Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:
Pani Justyna Leczek – Główny specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna, e-mail: leczek.justyna@um.krosno.pl
Pani Izabela Urbanek – Inspektor w Wydziale Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna, e-mail: urbanek.izabela@um.krosno.pl

8.    Sposób porozumiewania:
a) pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno,
b) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ri@um.krosno.pl. 
 
9.    Informacja o wyborze ofert
Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna pod adresem: www.krosno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krosna w zakładce Ogłoszenia i konkursy, a także zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w formularzu oferty.
 
10.    Postanowienia końcowe:
Gmina Miasto Krosno zastrzega sobie prawo do:
a) unieważnienia naboru bez podania przyczyny,
b) zmiany treści ogłoszenia,
c) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Oferentów.
 
11.    Załączniki do ogłoszenia:

a) Załącznik nr 1 – Regulamin naboru.
b) Załącznik nr 2 – Formularz oferty.


powrot
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMiranda Trojanowska2022-11-02
Publikujący Izabela Urbanek 2022-11-03 07:52
Modyfikacja Izabela Urbanek 2022-11-10 14:44
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 26 maja 2024r. 16:21:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.