XML

Ogłoszenie

            Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)
 
Prezydent Miasta Krosna
 
Wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Krośnie, obręb Białobrzegi, oznaczonych jako działki ewidencyjne:
  1. nr 1600 o pow. 0,2468 ha – (powstała z parceli gruntowej 3896/2) objęta dawną księgą gruntową LWH 321, w której prawo własności wpisane jest na rzecz nieżyjących Anny z Hejnarów Zajdel 1/2 cz., Anny z Hejnarów Zajdel-Zeman 1/8 cz., Jana Zajdel 3/8 cz.
  2. nr 1499 o pow. 0,0794 ha – dla której został wydany AWZ Nr 38061/2700/Krosno z dnia 27.04.1979 r. na rzecz nieżyjącej Antoniny Goleń (c. Józefa, Ludwiki)
  3. nr 1493 o pow. 0,1617 ha – (powstała z  parceli gruntowej nr 1783/4 gmina katastralna Białobrzegi) objęta księgą wieczystą nr KS1K/00006110/9, do której prawo własności wpisane jest na rzecz nieżyjącej Jadwigi Piaseckiej (c. Antoniego, Marii)
  4. nr 1476 o pow. 0,1845 ha – (powstała z pozostałej części parceli gruntowej nr 1697/2 gmina katastralna Białobrzegi) objęta księgą wieczystą nr KS1K/00038167/6, do której prawo własności wpisane jest na rzecz nieżyjących Adama Parfińskiego (s. Antoniego, Kunegundy) oraz Stanisławy Parfińskiej (c. Władysława, Katarzyny)
 
obręb Krościenko Niżne, oznaczona jako działka ewidencyjna:
  1. nr 584/2 o pow. 1,0240 ha – objęta księgą wieczystą nr KS1K/00107813/5, do której prawo własności (21/336 cz.) wpisane jest na rzecz nieżyjącej Julii Marii Bajgrowicz (c. Andrzeja, Julii) oraz (48/336 cz.) na rzecz nieżyjącego Stanisława Mieczysława Bajgrowicza (s. Antoniego, Ludwiki)
zmierzające do udzielenia zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a, na zajęcie ww. nieruchomości w celu  realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa dwutorowej napowietrzno – kablowej linii 110kv relacji Krosno Iskrzynia do istniejącej linii Krosno - Strzyżów”.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Urzędu Miasta Krosna - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 113 w godzinach 730-1530, tel. 134743127) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.       
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości wszczęte zostanie  postępowanie administracyjne w trybie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124 a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie - szczegóły Plik pdf 1.40 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2020-09-14
Publikujący Wojciech Ochotnicki - Wojciech Ochotnicki 2020-09-14 14:54
Modyfikacja Wojciech Ochotnicki - Wojciech Ochotnicki 2020-09-15 11:04