XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

Prezydent Miasta Krosna

 
Wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Krośnie, obręb Białobrzegi, oznaczonych jako działki ewidencyjne:

1)   nr 1474 o pow. 0,2298 ha - objęta księgą wieczystą nr KS1 K/00101430/4, do której prawo własności wpisane jest na rzecz nieżyjącego Adama Socha (s. n.n., Kazimiery),

2)   nr 1731 o pow. 0,2101 ha - objęta księgą wieczystą nr KS1 K/00095501/7, do której prawo własności wpisane jest na rzecz nieżyjącego Wojciecha Żołna (s. Franciszka, Apolonii)

3)   nr 1720/2 o pow. 0,1563 ha - objęta księgą wieczystą nr KS1K/00013537/0, do której prawo własności wpisane jest na rzecz nieżyjącego Józefa Zeman (s. Stanisława, Anny)

zmierzające do udzielenia zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 2la, na zajęcie ww. nieruchomości w celu realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa dwutorowej napowietrzno - kablowej linii 110kv relacji Krosno Iskrzynia do istniejącej linii Krosno - Strzyżów".

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Urzędu Miasta Krosna - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 113 w godzinach 730-1530, tel. 134743127) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w trybie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124 a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie - szczegóły Plik pdf 63.57 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2020-08-18
Publikujący Marcin Weron - Marcin Weron 2020-08-18 15:07
Modyfikacja Marcin Weron - Marcin Weron 2020-08-18 15:06