XML

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2014 - 2022

Krosno, 24 września 2014 r.

R.061.3.2014.C

OGŁOSZENIE

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA KROSNA NA LATA 2014 – 2022

 

PREZYDENT MIASTA KROSNA

działając na podstawie § 5 pkt 2a Uchwały Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna oraz na podstawie § 2 ust . 1 pkt 3 Uchwały Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 

ZAPRASZA

do udziału w konsultacjach społecznych

 projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2014 – 2022

 

Celem konsultacji jest:

  • poznanie opinii mieszkańców oraz partnerów społeczno – gospodarczych na temat projektu Strategii,
  • włączenie mieszkańców oraz partnerów społeczno – gospodarczych w proces tworzenia Strategii,
  • uwzględnienie potrzeb społecznych w Strategii.

 

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2014 – 2022 został udostępniony na stronie internetowej www.krosno.pl w zakładce „Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta”,  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.umkrosno.pl w zakładce „Strategia Rozwoju Miasta Krosna”, na stronie internetowej Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych www.cwop.krosno.pl oraz w Biurze Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, pokój 218.

Uwagi i opinie dotyczące projektu Strategii można zgłaszać w terminie od 24 września 2014 r. do 10 października 2014 r. poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i przekazanie go do Urzędu Miasta Krosna:

  • pocztą elektroniczną na adres: strategia@um.krosno.pl,
  • osobiście albo korespondencyjnie na adres Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno.

Ponadto uwagi i opinie można złożyć ustnie do protokołu podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 3 października w godz. 15.00 – 17.30 w sali obrad Rady Miasta Krosna nr 21, ul. Staszica 2.  

Raport z przebiegu konsultacji zostanie opublikowany na stronie internetowej Miasta Krosna www.krosno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.umkrosno.pl, na stronie internetowej Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych www.cwop.krosno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna, nie później niż w ciągu 60 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne jest Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krosna (Zbigniew Piwka – Kierownik, Anna Śnieżek – Inspektor), ul. Lwowska 28 A, p. 218-219, tel. 13 47 43 219, e-mail: strategia@um.krosno.pl.

 

 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Śnieżek2014-09-24
Publikujący Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2014-09-24 15:29
Modyfikacja Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2014-09-24 15:35