Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Ogłoszenie

Krosno, dnia 5 marca 2014 r.

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu
„Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna”

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z póź. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235) oraz uchwały Nr VIII/109/2011 Rady Miasta Krosna z dnia 25 lutego 2011 r.

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie:

- obszarów oznaczonych symbolami: 4.U2/a – obręb Krościenko Niżne oraz 5.M3 - położonego pomiędzy ul. Korczyńską a Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim,

- obszarów wymagających szczególnych sposobów zagospodarowania o ograniczonych możliwościach inwestycyjnych,
- nieruchomości oznaczonych nr ewid.: 19/2 - obręb Krościenko Niżne oraz 1763 i 1770 - obręb Śródmieście

w dniach od 17.03.2014 r. do 07.04.2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a,
38-400 Krosno, pokój 202 w godz. od 7
30 do 1530 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna: www.bip.umkrosno.pl .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w części projektu Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2014 r. w sali narad Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, I piętro, pokój 21
o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Krosna z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
28 kwietnia 2014 r.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z  2013 r., poz. 262) w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2014 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Krosna.


Z up. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Soliński

Zastępca Prezydenta

powrot
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2014-03-05
Publikujący Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2014-03-05 00:01
Modyfikacja Małgorzata Bajewska - Małgorzata Bajewska 2014-03-04 10:44
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 26 sierpnia 2019r. 11:43:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.