XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                                                                               Krosno, dnia 16 marca 2023 r.
Znak: PB.6733.6.2023.H
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
 
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
 
że w dniu 16 marca 2023 r. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Rusinka
, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PB.6733.6.2023.H dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 1530/5, 1530/4, 1530/3, 1530/2, 1530/8, 1533/6, 1537/2, 1541/2, 1541/1, 1542, 1543/1, 1543/2 i 1537/1 położonych w Krośnie przy ul. Wisze – obręb Krościenko Niżne”.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji, a także z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pok. 105 (I piętro).
Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2023-03-16
Publikujący Agnieszka Henczel 2023-03-16 13:49