XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyji celu publicznego

Krosno, dnia 21.09.2022 r.
Znak: PB.6733.15.2022.N
 
 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
 
Zgodnie z art. 49 i art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. dalej: k.p.a.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2022 r. poz. 503)
zawiadamiam,
 
że w dniu 20.09.2022 r. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającej przez pełnomocnika Panią Władysławę Bukład zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 238/16, 238/6, 238/3, 238/1 położonych w Krośnie przy ul. Zielonej, obręb Krościenko Niżne”.
 
Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta Krosna  w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pok. 202 (II piętro).
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Maziarz2022-09-21
Publikujący Jolanta Maziarz 2022-09-21 15:02