Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

Krosno, 17.08.2022 r.
KSL.6220.10.2022.MF              
OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 10 §1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ, w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie poprzez przebudowę układu komunikacyjnego i parkingów”, którego inwestorem jest Wojewódzkie Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, działający przez pełnomocnika Pana Michała Hula Projekt Consulting,
Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia strony postępowania,
•    o wydanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.4220.7.3.2022.BL.7 z dnia 10 sierpnia 2022 r., że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko o ile spełnione będą wymienione w opinii warunki,
•    o wydanej opinii Dyrektora Zarząd Zlewni w Krośnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak: RZ.ZZŚ.1.435.83.2022.JK z dnia 30 czerwca 2022 r. (data wpływu: 1 lipca 2022 r.), że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane,
•    o wydanej opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie znak: PSNZ.9020.2.19.2022 z dnia 17 czerwca 2022 r. (data wpływu: 22 czerwca 2022 r.), która uznaje za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
Oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w terminie 10 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia zgodnie z Kpa.
Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 Kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu Miasta Krosna tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 w Referacie Ochrony Środowiska w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Krosna, ul. Bieszczadzka 5 (II piętro), tel. kontaktowy: 13 47 43 666.
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 Kpa, niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna bip.umkrosno.pl. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, 38-400 Krosno.
Zgodnie z art. 49 §2 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Data udostępnienia niniejszego Obwieszczenia na stronie BIP: 17.08.2022 r.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2022-08-17
Publikujący Monika Fiejdasz 2022-08-17 14:39
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 28 września 2022r. 02:20:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.