XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

KSL.6220.3.2021.MB
Krosno, 19 kwietnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
Na podstawie art. 10 §1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 247), zwanej dalej ustawą OOŚ, w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20” w Krośnie, którego inwestorem jest Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Józefa Jamro, TITUTO Sp. z o.o., ul. Zimowit 42, 35-065 Rzeszów,
Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia strony postępowania,
• o piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.4220.7.2.2021.NH.4 z dnia 1 kwietnia 2021 r., wyrażającym opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, o ile zostaną spełnione przedstawione w piśmie warunki,
• o piśmie Dyrektora Zarząd Zlewni w Krośnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak: RZ.ZZŚ.1.435.39.2021.KŚ z dnia 1 kwietnia 2021 r. (data wpływu: 6 kwietnia 2021 r.), że dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane,
• o opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie znak: PSNZ.9020.2.10.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. (data wpływu: 14 kwietnia 2021 r.), którą uznaje za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia,
• o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia zgodnie z Kpa.
Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 Kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek: od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 do 15:30, w piątek: od 7:30 do 14:30 (Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 Kpa, niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna bip.umkrosno.pl. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, 38-400 Krosno.
Zgodnie z art. 49 §2 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Data udostępnienia niniejszego Obwieszczenia na stronie BIP: 19.04.2021 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2021-04-19
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2021-04-19 16:30