XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krosno, dnia 25 stycznia 2021 r.
PB.6733.19.2020.E
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
 
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 25 stycznia 2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającej przez pełnomocnika Panią Władysławę Bukład, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PB.6733.19.2020.E dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na działkach o nr ewid.: 911 i 910/4 położonych w Krośnie przy ul. gen. S. Maczka obręb Polanka”.
     Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji, a także z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pok. 202 (II piętro).
     Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
     Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2021-01-25
Publikujący Ewa Tomoń 2021-01-25 08:49
Modyfikacja Ewa Tomoń 2021-01-25 08:51