Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6540.3.2020.B
Krosno, 27.10.2020 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA

 
Na podstawie art. 10 §1  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej k.p.a., oraz na podstawie art. 80 ust. 1 i ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt. 3 i art. 161 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo geologiczne i górnicze, informuję, że na wniosek Pana Dariusza Niemczyka, reprezentującego „INFRA-PROJECT” Laura Wilusz-Niemczyk, pełnomocnika Prezydenta Miasta Krosna – Pana Piotra Przytockiego, uzupełniony dnia 19 października 2020 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża w ramach zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską”, obręb Białobrzegi i obręb Krościenko Niżne, Krosno, województwo podkarpackie.
Zakres prac i robót określonych w/w „Projektem…” obejmuje wykonanie: 49 szt. otworów geologiczno-inżynierskich o zakładanej głębokości 3,0 – 6,0 m p.p.t. i łącznym metrażu 150,0 mb, obserwacji i badań terenowych, prac geodezyjnych i badań laboratoryjnych.
Celem „Projektu…” jest dostarczenie informacji o podłożu gruntowym, w skład których wchodzi rozpoznanie budowy geologicznej oraz warunków gruntowo-wodnych. Informacje te pozwolą scharakteryzować warunki geologiczno-inżynierskie, występujące na badanym terenie, potrzebne do właściwego zaprojektowania drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską.
Z dokumentacją sprawy zainteresowane Strony mogą zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od 730 do 1630, od wtorku do czwartku od 730 do 1530, w piątek od 730 do 1430 (tel. kontaktowy: 13 4743656), w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, 38-400 Krosno, pokój nr 15. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: os@um.krosno.pl.
Informuję zarazem, że stosownie do art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze tutejszy organ administracji geologicznej zwrócił się do Prezydenta Miasta Krosna o wyrażenie opinii w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego projektu robót geologicznych.
Ponadto informuję, że:
- zgodnie z art. 10 §1 i art. 73 §1 k.p.a. przysługuje stronom prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także prawo przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania;
- zgodnie z art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego powyżej doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;
- zgodnie z art. 40 §4 i §5 k.p.a. strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba, że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia;
- zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@um.krosno.pl. Dane osobowe strony zbierane są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Otrzymują:
1.    Pan Dariusz Niemczyk – pełnomocnik Prezydenta Miasta Krosna,
2.    Pozostałe Strony postępowania – w trybie art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
3.    OS a/a.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2020-10-27
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2020-10-28 11:58
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 24 listopada 2020r. 08:10:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.