XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Dostawa 4 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskowejściowych o pojemności min. 60 osób w ramach projektu „Rozwój transportu publicznego w Krośnie i okolicznych gminach poprzez zakup nowego taboru autobusowego (...)"

Otwarcie ofert - 20.12.2010r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

ZP.341-131/10                                                                                             Krosno, dnia 31.12.2010r.
 


Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
 o udzielenie zamówienia publicznego
(art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)1. GMINA KROSNO, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, zwana dalej Zamawiającym, w dniu 31.12.2010r. rozstrzygnęła postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa 4 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskowejściowych o pojemności min. 60 osób w ramach projektu „Rozwój transportu publicznego w Krośnie i okolicznych gminach poprzez zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie biletu elektronicznego w Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.”, w którym kierowano się najniższą ceną brutto jako kryterium oceny ofert.

2. Na wykonanie przedmiotowego zadania ofertę złożyła spółka „AUTOSAN” z siedzibą w Sanoku przy ul. Lipińskiego 109, z oferowaną ceną w wysokości 2.232.112,00 zł.

3. Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAdriana Łącka2010-12-31
Publikujący -