Zasady zakładania szkoły lub placówki niepublicznej reguluje art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – dalej u.p.o. Zgodnie z art. 168 ust. 1 u.p.o. osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Osoba zakładająca szkołę lub placówkę niepubliczną przedkłada zgłoszenie do ewidencji wraz z wymaganymi dokumentami w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28 a, w godzinach:
 
poniedziałek 7:30 – 16:30
wtorek – czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 – 14:30
 
Do ww. zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. Statut szkoły lub placówki;
 2. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
 3. Potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną);
 4. Dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami do prowadzenia szkoły lub placówki (np. umowa najmu);
 5. Informację osoby prowadzącej o warunkach lokalowych zapewniających:
 • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;
 • możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu - w przypadku placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, które prowadzą kształcenie zawodowe w formach pozaszkolnych;
 • możliwość realizacji innych zadań statutowych;
 • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy;
 1. Pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
  o spełnieniu wymagań dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w miejscu, w którym będzie prowadzona działalność oświatowa;
 2. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 u.p.o. - w przypadku szkoły niepublicznej;
 3. Pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnianiu przez niepubliczną szkołę wymagań określonych w art. 14 ust. 3 u.p.o. - w przypadku szkoły niepublicznej;
 4. Opinię ministra właściwego do spraw zdrowia o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 u.p.o. -
  w przypadku szkoły kształcącej w zawodach medycznych;
 5. Opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;
 6. Pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca u.p.o. oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2 u.p.o. - w przypadku placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego;
 7. Opcjonalnie pisemne oświadczenie osoby fizycznej składającej zgłoszenie do ewidencji wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie to zawiera zgodę osoby fizycznej lub osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki.
Prezydent Miasta Krosna dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Prezydent Miasta Krosna wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:
 1. Zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 168 ust. 4 u.p.o. albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania zgłoszenie nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie;
 2. Statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.
Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi ewidencyjnemu w terminie 14 dni każdą zmianę w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałą po wpisie do ewidencji. Przepisy art. 168 ust. 4 – 12 u.p.o. stosuje się odpowiednio.

W przypadku zmiany osoby prowadzącej szkołę lub placówkę wniosek o zmianę składa osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany osoby prowadzącej. Zamiana osoby prowadzącej szkołę lub placówkę następuje
z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji.

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
 1. Niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;
 2. Prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;
 3. Stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami u.p.o., ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, w szczególności nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6 u.p.o.;
 4. Jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie usunęła uchybień wykazanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
 5. Dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
 6. Zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.
 
Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji przysługuje odwołanie, które wnosi się do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną.

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz organ ewidencyjny.
 
Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.
 
Nadzór pedagogiczny nad niepublicznymi przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami i placówkami funkcjonującymi na terenie Gminy Miasto Krosno sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
Dodatkowe informacje dotyczące funkcjonowania placówek dostępne są na stronie Kuratorium - https://www.ko.rzeszow.pl/.
 
Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla funkcjonujących szkół i placówek reguluje uchwała Nr LV/1235/18 Rady Miasta Krosna
z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Gminy Miasta Krosna oraz trybu kontroli zmieniona uchwałą Nr VII/171/19 z dnia
26 marca 2019 roku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMagdalena Foryś2022-10-03
Publikujący Magdalena Foryś 2022-10-10 09:00
Modyfikacja Gabriela Zawada 2023-08-03 08:55