Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
1 ... 11 12 

Prezydent Miasta Krosna

ogłasza

konkurs na "Najpiękniejszy wystrój świąteczny posesji prywatnych oraz posesji  firm w mieście Krośnie".

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2009-12-01
Publikujący -

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów .

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów  spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji Projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację bazy i doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych".

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMiranda Trojanowska2009-11-24
Publikujący -

        O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA

 

Na  podstawie  art.  53  ust. 1  Ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.
o  planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym
( Dz.  U Nr 80, poz.717

z późn. zmianami )

                                         

                                      z   a   w  i  a  d  a  m  i  a      s i ę

 

że  w  dniu  30.09.2009r. na  wniosek : Państwowej Wyższej SzkołyZawodowej w Krośnie, ul. Rynek 1 .została   wydana  decyzja   lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  znak : U. O.7331 / 2 – 29 / 2009 dla  przedsięwzięcia  pod  nazwą:

 

„ Przebudowa wraz zmianą sposobu użytkowania poddaszy budynków oświaty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  usytuowanych w Krośnie,

 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 na cele dydaktyczne oraz budowa schodów zewnętrznych wraz z pochylnią.

Inwestycja planowana jest na działce o nr ewidencyjnym gruntów 2254/6

 i części działki o nr 2254/7 ”.

 

           W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim pośrednictwem. Zgodnie z art. 50 ust.4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-10-02
Publikujący -

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie ogłasza II turę aukcji na
sprzedaż sprzętu

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJolanta Kopciuch-Szmyd2009-09-30
Publikujący -

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA

 

Na  podstawie  art.  53  ust. 1  Ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.
o  planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym
( Dz. U.  Nr 80, poz.717

z  późn. zmianami )

                                          

                                     z   a   w  i  a  d  a  m  i  a      s i ę

że w dniu 17.06.2009r. wpłynął wniosek :  GMINY  KROSNO i wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.

 

„ Przebudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28

na odcinku od km 226 + 594 do km 237 + 962  w Krośnie

przy ul. J. Bema, Jana Pawła II , Podkarpackiej , Bieszczadzkiej –

- odcinek  1 -  od km  226 + 594,00 do km 229 + 418,00

- odcinek 2-  od km  234 + 511,00 do km 237 + 962,00 ”

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-06-23
Publikujący -

         O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA

 

Na  podstawie  art.  53  ust. 1  Ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.
o  planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym
( Dz.  U Nr 80, poz.717

z późn. zmianami )

                                         

                                      z   a   w  i  a  d  a  m  i  a      s i ę

 

że  w  dniu  15.06. 2009r. na  wniosek :   Gminy Krosno została   wydana  decyzja   lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  znak : U. K.7331/ 2 – 12 / 2009 dla  przedsięwzięcia  pod  nazwą:

 

„ Przebudowa skrzyżowania ulicy Podkarpackiej

z ulicą Tysiąclecia w Krośnie ”

na działkach   o nr ew. gr. 2/10, 2/11, 2/9, 2/2  -  ( Obręb Przemysłowa )

 

           W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim pośrednictwem. Zgodnie z art. 50 ust.4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz.U. Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-06-18
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Krosna

zawiadamia

o zakończeniu postępowania konkursowego ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach  Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta Krosna na 2009 r. 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2009-06-09
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i   zagospodaro-waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz Uchwały Rady Miasta Krosna Nr XLI/790/05 z dnia 29 listopada 2005 roku,

                         zawiadamiam

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 18 czerwca do 17 lipca 2009r.  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obszar objęty  opracowaniem planu obejmuje tereny w obrębie Śródmieścia miasta Krosna ograniczone od północy rzeką Wisłok, od południowego wschodu ulicą Niepodległości i Grodzką, od zachodu granicą obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „Łukaszewicza II” i rzeką Lubatówka.

Projekt ww. planu wraz prognozą oddziaływania na środowisko będą dostępne w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, Wydział Urbanistyki - ul. Lwowska 28a ( pokój nr  202 ) , w godzinach pracy Urzędu.

Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 17 lipca 2009r., o godzinie  1500 w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 – pokój nr 21 ( I piętro) odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami.

Zgodnie z art. 18 i art.17 pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do wglądu publicznego może wnieść uwagi, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia ww. projektu planu. Uwagi należy składać  do   Prezydenta Miasta Krosna,    na adres 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,  na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie-posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy. 

Równocześnie na podstawie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199 z 2008r., poz.1227) zawiadamiam, iż w związku z prowa-dzonym postępowaniem  w sprawie strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko,     związanym z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto”, zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, Wydział  Urbanistyki dostępne są następują-ce dokumenty:

Ø       projekt  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto”;

Ø       prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto”;

Ø       opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu;

Ø       opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu;

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia w formie pisemnej na adres Urzędu lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nieposiadającej  osobowości prawnej.  Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag i wniosków jest  Prezydent Miasta Krosna.

 

 

 

 

 

Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a i  ul.Staszica 2 oraz rozplakatowane na miejskich  tablicach ogłoszeń  w terminie  od 10 czerwca  do 17 lipca 2009r.

Znak:U.O-7321-21-118/2009    

Krosno, 2009.06.05.

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-06-08
Publikujący -

Prezydent Miasta Krosna informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury sportu i turystyki oraz promocji miasta Krosna poprzez sport w 2009 r.

Załączniki:

Wyniki konkursu Plik pdf 184.00 KB
Druk do pobrania Plik doc 53.00 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2009-05-11
Publikujący -

O B W I E S Z C Z E N I E

 PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym
( Dz. U Nr 80, poz.717
z późn. zmianami )
                                         
      z   a   w  i  a  d  a  m  i  a      s i ę
 
że w dniu 22. 04. 2009r. na wniosek : Gminy Krosno została   wydana decyzja   lokalizacji inwestycji  celu  publicznego znak : U. J.7331/ 2 – 10 / 2009 dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 
Przebudowa ulicy Rzeszowskiej – w ramach projektu pn.
„ Przebudowa ulicy Rzeszowskiej w Krośnie ” –
na działce nr 64/1 ( Obręb Turaszówka  ).
 
          
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-04-22
Publikujący -

Konkurs na wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Krosna w 2009 r.


Prezydent Miasta Krosna ogłasza nabór Wniosków o udzielenie dotacji z budżetu miasta na realizację zadań Gminy w zakresie wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Krosna.

Termin składania wniosków upływa 22 kwietnia 2009 r.


UWAGA: NIE DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO!
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane!

 SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH:

 1. Ogłoszenie konkursu,
 2. Wniosek o przyznanie dotacji,
 3. Uchwała o sporcie kwalifikowanym Nr XXXVIII/721/09 z dnia 27 lutego 2009 r.,
 4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krosna Nr 491/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.,
 5. Wzór sprawozdania.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2009-04-15
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Krosna

 

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna „ ŚRÓDMIEŚCIE VII” oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna „ KROŚCIENKO VI”

 

             

                    

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-04-09
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KROSNA

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „Polanka III”

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-04-09
Publikujący -
O B W I E S Z C Z E N I E
 PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym
( Dz. U. Nr 80, poz.717
z późn. zmianami )
 
zawiadamia  się
 
że w dniu 17.02.2009r. wpłynął  wniosek : GMINY KROSNO     działającej przez pełnomocnika : Zygmunt Walczyna – Mott MacDonald Budmors –
 80-103 Gdańsk, ul. Kartuska 5 i wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.
 
„ Uzbrojenie terenu – budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, dróg i oświetlenia w ramach zadania -
Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w Krośnie,
przy ul. Zręcińska – Lotników ”.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-03-02
Publikujący -
O B W I E S Z C Z E N I E
 PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym
( Dz. U. Nr 80, poz.717
z późn. zmianami )
                                          
zawiadamia  się
 
że w dniu 13.02.2009r. wpłynął  wniosek :
GMINY KROSNO i wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.
 
„Przebudowa ulic: Krakowska i Popiełuszki wraz z budową infrastruktury technicznej w ramach realizacji zadania pn. „ Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizację dróg powiatowych
nr 1977R i nr 1979R w ciągu ulic Popiełuszki - Krakowska w Krośnie ”.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-03-02
Publikujący -

Odwołanie konkursu na wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Krosna.

Załącznik:

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZygmunt Rysz - Naczelnik2009-02-04
Publikujący -

KONKURS NA WSPIERANIE FINANSOWE ROZWOJU SPORTU KWALIFIKOWANEGO NA TERENIE MIASTA KROSNA

KONKURS
NA WSPIERANIE FINANSOWE ROZWOJU SPORTU KWALIFIKOWANEGO
NA TERENIE MIASTA KROSNA

Prezydent Miasta Krosna ogłasza nabór Wniosków o udzielenie dotacji z budżetu miasta na realizację zadań Gminy w zakresie wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie  Miasta Krosna.
 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH:

  1. Ogłoszenie konkursu,
  2. Uchwała o sporcie kwalifikowanym XXXVI.648.08 z dnia 30.12.2008 r.,
  3. Zarządzenie 439/09,
  4. Wniosek o przyznanie dotacji,
  5. Wniosek o uruchomienie dotacji,
  6. Wzór sprawozdania,
  7. Wzór umowy.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2009-01-20
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
SKMBT_C28010100108400.pdf Plik pdf 2.35 MB
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 29 października 2020r. 20:46:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.