Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
1 2 ... 8 
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 13 czerwca 2024 r. Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne z siedzibą w Krośnie, złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta pn. „XVII Wieczór z Operą i Operetką”. Ww. zadanie realizowane będzie w okresie od 25 czerwca 2024 r. do 10 września 2024 r.

Załączniki:

Uproszczona oferta Plik pdf 908.43 KB
Ogłoszenie Plik pdf 314.46 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2024-06-19
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2024-06-19 12:10
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2024-06-20 07:44
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2024 z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Załączniki:

wzór oferty Plik doc 52.07 KB
zarządzenie nr 37/24 Plik pdf 532.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2024-05-29
Publikujący Monika Szymbara 2024-05-29 15:34
Modyfikacja Monika Szymbara 2024-05-29 15:36
Przedstawiamy raport z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach jednostek pomocniczych Miasta Krosna. Konsultacje odbyły się w dniach od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2024 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Wszołek2024-05-15
Publikujący Izabela Wszołek 2024-05-15 13:43
Modyfikacja Izabela Wszołek 2024-05-15 13:43
Przedstawiamy raport z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu Osiedla „Turaszówka”. Konsultacje odbyły się w dniach od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2024 r. 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Wszołek2024-05-15
Publikujący Izabela Wszołek 2024-05-15 13:45
Modyfikacja Izabela Wszołek 2024-05-15 13:46
Prezydent Miasta Krosna ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu Osiedla "Turaszówka".
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Wszołek2024-04-15
Publikujący Izabela Wszołek 2024-04-15 00:00
Modyfikacja Izabela Wszołek 2024-04-15 08:27
Prezydent Miasta Krosna ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach jednostek pomocniczych Miasta Krosna.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Wszołek2024-04-15
Publikujący Izabela Wszołek 2024-04-15 00:00
Modyfikacja Izabela Wszołek 2024-04-15 08:27
Prezydent Miasta Krosna ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
dla mieszkańców Krosna na lata 2024-2027.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2024-03-28
Publikujący Krystyna Osika 2024-03-28 11:33
Modyfikacja Krystyna Osika 2024-03-28 11:37
Gmina Miasto Krosno informuje, iż otrzymała dofinansowanie w kwocie 215.785,98 zł
na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Całkowita wartość  215.785,98 zł

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego
więcej
Podmiot publikującyMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
WytworzyłBernadeta Pankiewicz2024-03-13
Publikujący Bernadeta Pankiewicz 2024-03-13 15:20
Modyfikacja Bernadeta Pankiewicz 2024-03-13 15:22
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2024 roku.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2024-02-29
Publikujący Joanna Niepokój - joanna.niepokój 2024-02-29 08:40
Modyfikacja Joanna Niepokój - joanna.niepokój 2024-02-29 08:41
Gmina Miasto Krosno informuje, iż otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.045 210,32 zł
na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Całkowita wartość  1.045 210,32 zł.
Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego
więcej
Podmiot publikującyMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
WytworzyłBernadeta Pankiewicz2024-02-20
Publikujący Bernadeta Pankiewicz 2024-02-20 10:03
Modyfikacja Bernadeta Pankiewicz 2024-02-22 08:01
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje o wynikach naboru Uczestników do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 r.

Załączniki:

Wyniki Naboru Opieka Wytchnieniowa Plik doc 58.09 KB
Podmiot publikującyMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
WytworzyłArkadiusz Frączek2024-02-16
Publikujący Arkadiusz Frączek 2024-02-16 14:28
Modyfikacja Arkadiusz Frączek 2024-02-16 14:29
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje o wynikach naboru Uczestników do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 r.

Załączniki:

Informacja wyniki Plik doc 60.89 KB
Podmiot publikującyMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
WytworzyłArkadiusz Frączek2024-02-14
Publikujący Arkadiusz Frączek 2024-02-14 12:04
Modyfikacja Arkadiusz Frączek 2024-02-14 12:18
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie jako realizator programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 ogłasza nabór dla Uczestników.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Podmiot publikującyMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
WytworzyłArkadiusz Frączek2024-02-13
Publikujący Arkadiusz Frączek 2024-02-13 10:10
Modyfikacja Arkadiusz Frączek 2024-02-13 10:18
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie
jako realizator Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
ogłasza nabór dla Uczestników do Programu Opieka Wytchnieniowa.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Podmiot publikującyMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
WytworzyłArkadiusz Frączek2024-02-09
Publikujący Arkadiusz Frączek 2024-02-09 14:30
Modyfikacja Arkadiusz Frączek 2024-02-09 14:31
ZARZĄDZENIE NR 2285/23 PREZYDENTA MIASTA KROSNA
z dnia 6 grudnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2024
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 25, art. 53 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm. ) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2023 r. poz. 571 ), uchwały Nr LXIV/1806/23 Rady Miasta Krosna z dnia 27 października 2023 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ) na realizację zadania publicznego: „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu wspomaganym dla mieszkanek i mieszkańców Krosna z niepełnosprawnością intelektualną”.
§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, stanowiąca załącznik do zarządzenia, zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna www.bip.umkrosno.pl w zakładce „Ogłoszenia i konkursy”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna www.krosno.pl.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Załączniki:

ZARZĄDZENIE NR 2285/23 Plik pdf 635.22 KB
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Wójcik-Druciak - Dyrektor MOPR2023-12-06
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2023-12-06 20:16
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2023-12-06 20:18
Ogłoszenie w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2024 roku.
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Wójcik-Druciak - Dyrektor MOPR2023-11-30
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2023-11-30 14:37
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2023-11-30 14:40
1. Podstawa prawna:
Art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.).

2. Nazwa i adres organizatora
Gmina Miasto Krosno, w imieniu której działa Prezydent Miasta Krosna
Adres:  Urząd Miasta Krosna
             ul. Lwowska 28a
             38-400 Krosno

3. Określenie przewidywanego trybu zamówienia
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z Miejska Komunikacja samochodową Spółka z o. o. w Krośnie - podmiotem wewnętrznym, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.).

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
Transport drogowy – przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Miasto Krosno oraz obszar lub część obszaru gmin objętych porozumieniami międzygminnymi z Gminą Miasto Krosno czy też innymi przewidzianymi przepisami prawa umowami w zakresie organizowania i wykonywania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: 1 grudnia 2024 r.

6. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: od 01.12.2024 r. – 30.11.2029 r.

7.  Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 r. z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

8. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia
1) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
2) Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.umkrosno.pl
3) Tablica informacyjna Urzędu Miasta Krosna.
4) Strona internetowa organizatora: www.krosno.pl
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2023-11-30
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2023-12-01 10:33
Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2024.
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Wójcik-Druciak - Dyrektor MOPR2023-11-22
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2023-11-22 12:46
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2023-11-22 12:49
Prezydent Miasta Krosna ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych.
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Wójcik-Druciak - Dyrektor MOPR2023-11-17
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2023-11-17 14:31
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2023-11-17 14:45
Prezydent Miasta Krosna ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych gminy w Mieście Krośnie.
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Wójcik-Druciak - Dyrektor MOPR2023-11-17
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2023-11-17 14:39
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2023-11-17 14:42
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert i zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Krosna, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,a są tej pomocy pozbawione.
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Wójcik-Druciak - Dyrektor MOPR2023-11-15
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2023-11-15 15:10
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2023-11-15 15:13
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasto Krosno
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2023-11-09
Publikujący Krystyna Osika 2023-11-09 14:18
Modyfikacja Krystyna Osika 2023-11-09 14:43
                                                                                 OGŁOSZENIE
 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015 poz. 397) art. 15 pkt. 3- Prezydent Miasta Krosna informuje, że dnia 07-08-2023 r. do Biura Rzeczy Znalezionych przekazano znalezioną
                                          Kwotę pieniężną
Osobę uprawnioną do odbioru wzywa się do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 pok. nr 5 (Straż Miejska), tel 0-13 47 43 607 w terminie do  04-04-2024 r.
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.
 
Pouczenie
Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 187. § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania– w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.”

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłSławomir Lechowicz2023-09-23
Publikujący Sławomir Lechowicz 2023-09-23 11:41
RI.041. 136.2.2023.B                                                                                                                 Krosno, dnia 30.08.2023 r.
 
 

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO NABORU OFERT NA WYBÓR PARTNERA OBOWIĄZKOWEGO i PARTNERA/PARTNERÓW DODATKOWYCH
do przygotowania i realizacji projektu w dziedzinie PRZEMYSŁ LOTNICZY w związku z ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji otwarciem III naboru wniosków w ramach konkursu pn. „Utworzenie
i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy
i Zwiększania Odporności.


 
W związku z ogłoszonym w dniu 7 lipca 2023 r. przez  Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, otwarciem III naboru wniosków w ramach konkursu  pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”, skierowanym do przedstawicieli poszczególnych branż, Gmina Miasto Krosno, będąca organem prowadzącym Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie (ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno) ogłasza otwarty nabór na Partnera obowiązkowego projektu (zwanego dalej Partnerem obowiązkowym) oraz Partnera/Partnerów dodatkowych, którzy będą współpracować z Zespołem Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie oraz Gminą Miasto Krosno na etapie przygotowania i realizacji projektu w związku z powyższym konkursem.


więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2023-08-29
Publikujący Izabela Urbanek 2023-08-30 07:30
Modyfikacja Izabela Urbanek 2023-10-06 12:54
                                                                                   OGŁOSZENIE
 
          Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015 poz. 397) art. 15 pkt. 3- Prezydent Miasta Krosna informuje, że dnia 24-07-2023 r. do Biura Rzeczy Znalezionych przekazano znalezione
                            Etui KEZNO, 2 telefony Samsung, tablet Lenovo, powerbank Grixx, stabilizator telefonu, ładowarka do telefonu oraz kabel elektryczny
Osobę uprawnioną do odbioru wzywa się do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 pok. nr 5 (Straż Miejska), tel 0-13 47 43 607 w terminie do  24-07-2024 r.
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.
 
Pouczenie
Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 187. § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania– w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.”
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłSławomir Lechowicz2023-08-03
Publikujący Sławomir Lechowicz 2023-08-03 11:50
                                                                                   OGŁOSZENIE
 
          Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015 poz. 397) art. 15 pkt. 3- Prezydent Miasta Krosna informuje, że dnia 24-07-2023 r. do Biura Rzeczy Znalezionych przekazano znalezione
                            Etui KEZNO, 2 telefony Samsung, tablet Lenovo, powerbank Grixx, stabilizator telefonu, ładowarka do telefonu oraz kabel elektryczny
Osobę uprawnioną do odbioru wzywa się do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 pok. nr 5 (Straż Miejska), tel 0-13 47 43 607 w terminie do  24-07-2024 r.
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.
 
Pouczenie
Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 187. § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania– w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.”
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłSławomir Lechowicz2023-08-03
Publikujący Sławomir Lechowicz 2023-08-03 11:50
                                                                                   OGŁOSZENIE
 
          Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015 poz. 397) art. 15 pkt. 3- Prezydent Miasta Krosna informuje, że dnia 24-07-2023 r. do Biura Rzeczy Znalezionych przekazano znalezione
                            Etui KEZNO, 2 telefony Samsung, tablet Lenovo, powerbank Grixx, stabilizator telefonu, ładowarka do telefonu oraz kabel elektryczny
Osobę uprawnioną do odbioru wzywa się do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 pok. nr 5 (Straż Miejska), tel 0-13 47 43 607 w terminie do  24-07-2024 r.
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.
 
Pouczenie
Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 187. § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania– w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.”
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłSławomir Lechowicz2023-08-03
Publikujący Sławomir Lechowicz 2023-08-03 11:50

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 7.15 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłSzymon Twardzik2023-03-31
Publikujący Szymon Twardzik 2023-03-31 07:30
Modyfikacja Szymon Twardzik 2023-03-31 07:31
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2023 r.  z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pn. "Wsparcie przewlekle chorych mieszkańców Krosna w ich środowisku domowym".
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2023-03-31
Publikujący Monika Szymbara 2023-04-05 12:34
Modyfikacja Monika Szymbara 2023-04-05 12:44
Zarządzenie Nr 1873/23 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna, z zakresu turystyki na rok 2023.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłDaniel Bieszczad2023-01-10
Publikujący Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2023-01-10 15:00
Modyfikacja Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2023-01-10 15:08
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
SKMBT_C28010100108400.pdf Plik pdf 2.35 MB
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 24 czerwca 2024r. 21:11:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.