Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od

Krosno, 01.07.2015 r.

Znak: PB.6740.2.109.2015.D                                                             

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

           

            Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2013 r., poz. 687 z póżn. zm.), zawiadamiam,  że na wniosek:

 

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

 

z  dniem  31 marca 2015 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Sportowej w Krośnie wraz z budową mostu”, na działkach w obrębie ewidencyjnym Turaszówka:

 

 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 598; 1386/1;

 

 1. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 341/5 (341/3); 389; 384/24 (384/16);

 

 1. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 341/6 (341/3); 332/4; 1392/3; 384/25 (384/16); 333.

W nawiasie działki przed podziałem.

 

            O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                    o zezwoleniu na realizację  ww. inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 02.07.2015 r. do 15.07.2015 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 08.07.2015 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-07-02
Publikujący Danuta Knap 2015-07-02 14:12

Krosno, 2015-06-25

 

Znak: PB.67400.2.62.2015.D

Nr rej. 2/2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

               Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267 z późn. zm.),  oraz art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.),

 

 

Prezydent Miasta Krosna

zawiadamia

 

 

o wydaniu decyzji Nr 2/2015 o umorzeniu postępowania  znak: PB.6740.2.62.2011.D z dnia 25 czerwca 2015 r. na realizację inwestycji drogowej, dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Człowiekowskiego w Krośnie”, w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi, na działkach wymienionych w ww. decyzji. 

 

 

           O wydaniu przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację   ww.   inwestycji  drogowej zawiadomiono wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

           Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, pokój 217 tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych  Urzędu Miasta Krosna  (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28 a, na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 26.06.2015 r. do 09.07.2015 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 01.07.2015 r.

            Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-06-26
Publikujący Danuta Knap 2015-06-26 13:16

    Krosno, 29.01.2015 r.

znak:  BA.6740.2.250.2014.B

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

           

            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna Nr 23/2015 z dnia 28.01.2015 r. znak: BA.6740.2.250.2014.B zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 23.12.2014 r., złożonego przez Leroy Merlin Inwestycje Sp. z o. o.,       03-734 Warszawa ul. Targowa 72, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia  na budowę:

budynku handlowo-usługowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową, budową miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych, (kategoria obiektu XVII), na działkach nr ew. 1917/2, 1918/2, 1919, 1920/2, 1922/2, 1923/3, 1924/1, 1925/2, 1928/15, 1928/16, 1941/4, 1941/5, 1946/4, 1946/5, 1947/1, 1947/7, 1951/4 i 1951/5, w obrębie Suchodół, w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej,

 

            Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28 A i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 30 stycznia 2015 r. do 12 lutego 2015 r.

            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie, pok. nr 204 w godz. od 730 do 1530 .

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-01-30
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2015-01-30 09:06

    Krosno, 14.01.2015 r.

znak:  BA.6740.2.235.2014.D

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

           

            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją  Nr 5/2015 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12.01.2015 r. znak: BA.6740.2.235.2014.D zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 04.12.2014 r., złożonego przez Dyckerhoff Polska Sp. z o. o.,       26-052 Nowiny, ul. Zakładowa 3, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia  na wykonanie robót budowlanych:

Montaż urządzenia do recyklingu betonu, na działce nr ewid. 1421/20 w Krośnie, przy ulicy Zręcińskiej (obręb ewidencyjny Polanka).

 

            Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28 A i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 14 stycznia 2015 r. do 27 stycznia 2015 r.

            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie, pok. nr 217 w godz. od 730 do 1530 .

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2015-01-14
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2015-01-14 11:24
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2015-01-14 11:25

    Krosno, 19.12.2014 r.

znak:  BA.6740.2.184.2014.D

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją  Nr 385/2014 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27.10.2014 r. znak: BA.6740.2.184.2014.D zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 09.09.2014 r., złożonego przez Gminę Krosno, ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia  na budowę:

budowę uzbrojenia terenu w rejonie ulicy Baczyńskiego w Krośnie (obręb ewidencyjny Polanka), na niżej wymienionych działkach:

- ciągi komunikacyjne (drogi, chodniki, parkingi) dz. nr ewid.: 533, 1959/1, 1959/2, 1959/3, 1959/4, 1959/19, 1959/28, 1959/37, 1959/45, 1959/51, 1959/57, 1959/70,

- sieć wody zimnej wraz z przyłączami dz nr ewid.: 533, 576, 577/1, 577/2, 578, 648, 1058, 1059, 1959/1, 1959/2, 1959/3, 1959/4, 1959/9, 1959/10, 1959/11, 1959/12, 1959/13, 1959/14, 1959/15, 1959/16, 1959/17, 1959/18, 1959/19, 1959/20, 1959/21, 1959/22, 1959/23, 1959/24, 1959/25, 1959/26, 1959/27, 1959/28, 1959/29, 1959/30, 1959/31, 1959/32, 1959/33, 1959/34, 1959/35, 1959/36, 1959/37, 1959/38, 1959/39, 1959/40, 1959/41, 1959/42, 1959/43, 1959/44, 1959/45, 1959/46, 1959/47, 1959/48, 1959/49, 1959/50, 1959/51, 1959/52, 1959/53, 1959/54, 1959/55, 1959/56, 1959/57, 1959/58, 1959/59, 1959/60, 1959/61, 1959/62, 1959/63, 1959/64, 1959/65, 1959/66, 1959/67, 1959/68, 1959/69, 1959/70,

- sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, dz. nr ewid.:  1159/2, 1160, 1959/1, 1959/9, 1959/10, 1959/11, 1959/12, 1959/13, , 1959/14, 1959/15, 1959/16, 1959/17, 1959/18, 1959/19, 1959/20, 1959/21, 1959/22, 1959/23, 1959/24, 1959/25, 1959/26, 1959/27, 1959/28, 1959/29, 1959/30, 1959/31, 1959/32, 1959/33, 1959/34, 1959/35, 1959/36, 1959/37, 1959/38, 1959/39, 1959/40, 1959/41, 1959/42, 1959/43, 1959/44, 1959/45, 1959/46, 1959/47, 1959/48, 1959/49, 1959/50, 1959/51, 1959/52, 1959/53, 1959/54, 1959/55, 1959/56, 1959/57, 1959/58, 1959/59, 1959/60, 1959/61, 1959/62, 1959/63, 1959/64, 1959/65, 1959/66, 1959/67, 1959/68, 1959/69, 1959/70,

- sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, dz. nr ewid.: 533, 1959/1, 1959/2, 1959/3, 1959/4, 1959/9, 1959/10, 1959/11, 1959/12, 1959/13, , 1959/14, 1959/15, 1959/16, 1959/17, 1959/18, 1959/19, 1959/20, 1959/21, 1959/22, 1959/23, 1959/24, 1959/25, 1959/26, 1959/27, 1959/28, 1959/29, 1959/30, 1959/31, 1959/32, 1959/33, 1959/34, 1959/35, 1959/36, 1959/37, 1959/38, 1959/39, 1959/40, 1959/41, 1959/42, 1959/43, 1959/44, 1959/45, 1959/46, 1959/47, 1959/48, 1959/49, 1959/50, 1959/51, 1959/52, 1959/53, 1959/54, 1959/55, 1959/56, 1959/57, 1959/58, 1959/59, 1959/60, 1959/61, 1959/62, 1959/63, 1959/64, 1959/65, 1959/66, 1959/67, 1959/68, 1959/69, 1959/70,

- sieć oświetlenia ulicznego, dz. nr ewid.: 1959/1, 1959/9, 1959/10, 1959/19, 1959/20, 1959/21, 1959/28, 1959/33, 1959/34, 1959/35, 1959/36, 1959/37, 1959/45, 1959/49, 1959/50, 1959/51, 1959/56, 1959/57, 1959/66, 1959/68, 1959/69, 1959/70.

 

            Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28 A i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 19.12.2014 r. do 02.01.2015 r.

            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie  pok. nr 217 w godz. od 730 do 1530 .

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-12-19
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-12-19 10:24

Krosno, dn. 07.11.2014 r.

 

znak: BA.6740.1.215.2014.L

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

Działając na podstawie art. 95 ust. 3 i art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz 1235 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. 267 z późn. zm.),

zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 07.11.2014 r. znak: BA.6740.1.215.2014.L zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 16.10.2014 r., złożonego przez ZWRI PL Sp. z o. o. Sp. K-A, 38-400 Krosno ul. Żwirki i Wigury 6B, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę:

 

budowę linii galwanicznej nr 2 wraz z przebudową części pomieszczeń w budynku produkcyjno-magazynowym i biurowo-socjalnym na terenie Zakładu WIETPOL - kategoria obiektu XVIII (bez zmian),

 

na działkach nr ew. 258/24, 258/43 i 258/44 przy ul. Żwirki i Wigury 6B w Krośnie - obręb Przemysłowa.

 

Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej i ul. Staszica) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 07.11.2014 r. do 21.11.2014 r.

         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w godz. od 7.30 do 15.30.

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-11-07
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-11-07 10:25

Krosno, dn. 19.09.2014 r.

 

znak: BA.6740.2.144.2014.B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

Działając na podstawie art. 95 ust. 3 i art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz 1235 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. 267 z późn. zm.),

zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 17.09.2014 r. znak: BA.6740.2.144.2014.B zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 23.07.2014 r., złożonego przez GLOB-CARS  Sp. z o. o., 38-400 Krosno ul. Podkarpacka 32,

w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę:

 

rozbudowę   budynku   handlowo-magazynowego   wraz   ze   stacją  kontroli  pojazdów i myjnią samochodową o budynek napraw blacharsko-lakierniczych - kategoria obiektu XVII, na działce nr ew. 458 w obrębie Białobrzegi, przy ul. Podkarpackiej w Krośnie.

 

Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej i ul. Staszica) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 22.09.2014 r. do 06.10.2014 r.

         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 204 w godz. od 7.30 do 15.30 do dnia 20.10.2014 r. 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-09-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-09-22 14:02
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-09-22 14:04

Krosno, dn. 25.08.2014 r.

 

znak: BA.6740.1.153.2014.L

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

Działając na podstawie art. 95 ust. 3 i art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz 1235 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. 267 z późn. zm.),

zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 25.08.2014 r. znak: BA.6740.1.153.2014.L zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 16.07.2014 r., złożonego przez DIOXID  Sp. z o. o., 38-400 Krosno ul. Mięsowicza 8A,

w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę:

 

budynku hali napełniania gazów technicznych ze stacjami zgazowania tlenu i argonu oraz stacją magazynową dwutlenku węgla - kategoria obiektu XVIII,

 

na działkach nr ew. 52/3, 52/5, 52/7, 53/6, 53/7, 55/3, 55/4, 64/5, 64/6, w obrębie Przemysłowa przy ul. Mięsowicza 8A w Krośnie.

 

Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej i ul. Staszica) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 25.08.2014 r. do 08.09.2014 r.

         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w godz. od 7.30 do 15.30 do dnia 15.09.2014 r.

 

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-08-25
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-08-25 09:27

Znak: BA.6740.2.108.2014.D                                                                      Krosno, 2014-08-11

Nr  rej. wniosku 6/2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.)

 

Prezydent Miasta Krosna

 

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji Nr 7/2014

z dnia 11 sierpnia  2014 r. znak: BA.6740.2.108.2014.D

 

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  „Rozbudowa ul. Okrzei w Krośnie – budowa chodnika wraz z oświetleniem”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Krosna, na działkach wymienionych w decyzji w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne i Białobrzegi. 

           

            Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

          Ponadto informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 11.08.2014 r. do 24.08.2014 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie”.

 

            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-08-11
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-08-11 12:55

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

 

               Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

w dniu 29 lipca 2014 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 6/2014 znak: BA.6740.1.130.2014.B, dla tematu p.n:  „Budowa  drogi  łączącej  ul. Żwirki i Wigury z ul. Lelewela w Krośnie”, na  nieruchomościach lub ich częściach objętych  wnioskiem, w obrębach ewidencyjnych Przemysłowa i Śródmieście.

            O wydaniu przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej zawiadomiono wnioskodawcę oraz     właścicieli i użytkowników wieczystych działek objętych wnioskiem.  Ponadto informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna, na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.um krosno.pl/   na   okres   14   dni,   tj.   w   dniach   od   29-07-2014  r. do 11.08.2014 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 30.07.2014 r.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od  dnia  publicznego  ogłoszenia,   tj.  wywieszenia   obwieszczenia w urzędzie gminy,  lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-07-29
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-07-29 08:34

Krosno, 16.07.2014 r.

Znak: BA.6740.2.108.2014.D                                                             

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

           

            Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z  2013 r., poz. 687 z późn. zm.), zawiadamiam,  że na wniosek:

 

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

z  dniem  13 czerwca 2014 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Okrzei w Krośnie – budowa chodnika wraz z oświetleniem” w Krośnie , na nw. działkach ewidencyjnych:

 

I.  w obrębie Białobrzegi jednostka ewidencyjna miasto Krosna:

 1. Działka istniejącego pasa drogowego: 2740/4; 2777/2; 2827/1; 2722; 2680,
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2777/4 (2777/3); 2740/5 (2740/3);
 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 2777/5 (2777/3); 2740/6 (2740/3);  2721; 2723; 2709/2;

W nawiasie działki przed podziałem.

II. w obrębie  Krościenko Niżne jednostka ewidencyjna miasto Krosno:

 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 28
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 27/6 (27/2); 27/5 (27/2);   27/3 (27/1); 24/17 (24/11);  24/15 (24/3); 24/14 (24/3);  24/12 (24/1); 23/7 (23/4); 23/5 (23/1);
 3.   Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 65/2; 65/7; 61; 62; 52; 51/1; 46/1; 46/4; 27/7 (27/2); 27/4 (27/1); 24/18 (24/11); 24/16 (24/3); 24/13 (24/1);

 W nawiasie działki przed podziałem.

 

            O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                    o zezwoleniu na   realizację   ww.   inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 17.07.2014 r. do 30.07.2014 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 23 lipca 2014 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-07-16
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-07-16 12:19
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-07-16 14:54

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

z dniem 13 czerwca 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Budowa drogi łączącej  ul.  Żwirki  i  Wigury  z  ul.  Lelewela  w  Krośnie”,    na   działkach   nr  ew.  gr. w następujących obrębach ewidencyjnych:

 

A. W obrębie ewidencyjnym Przemysłowa:

1. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 269/2; 270/7 (270/6); 271/3 (271/2); 285/4 (285/1); 286/3 (286/1); 290/30 (290/1); 291/1 (291); 292/1 (292); 293/1 (293); 295/1 (295); 297/1 (297); 298/1 (298); 314.

2. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 270/8 (270/6); 271/1; 269/1; 268/14; 268/13; 268/12; 268/11; 271/4 (271/2); 285/6 (285/1); 286/5 (286/1); 295/2 (295); 295/3 (295); 315; 335/4.

 

B. W obrębie ewidencyjnym Śródmieście:

1. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): brak.

2. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1212/4; 1212/10; 1212/16; 1228; 1311/4; 1381; 1380; 1311/3; 1382; 1379/1; 1311/5; 1379/2; 1378/1.

 

W nawiasie działki przed podziałem.

 

          O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na   realizację   ww.  inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę   oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28 a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 01.07.2014 r. do 14.07.2014 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 02.07.2013 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14 tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 204 w godzinach od 730 do 1530.

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-07-01
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-07-01 09:14

Znak: BA.6740.2.16.2014.D                                                                        Krosno, 2014-04-22

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 r., poz. 267), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 687)

 

 

Prezydent Miasta Krosna

 

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji Nr 5/2014

z dnia 22 kwietnia  2014 r. znak: BA.6740.2.16.2014.D

 

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  „Rozbudowa ulicy Reymonta w Krośnie”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Krosna, na działkach wymienionych w decyzji w obrębie ewidencyjnym Suchodół. 

           

            Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

          Ponadto informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 22.04.2014 r. do 05.05.2014 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie”.

 

            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-04-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-04-22 09:45

Znak: BA.6740.2.5.2014.D                                                                          Krosno, 2014-04-01

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 r., poz. 267), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 687)

 

Prezydent Miasta Krosna

 

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji Nr 4/2014

z dnia 1 kwietnia  2014 r. znak: BA.6740.2.5.2014.D

 

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  „Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie – Etap I”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Krosna, na działkach wymienionych w decyzji w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne. 

           

            Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

          Ponadto informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 01.04.2014 r. do 14.04.2014 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie”.

 

            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-04-01
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-04-01 11:12

    Krosno, dn. 31.03.2014 r.

znak:  BA.6740.1.28.2014.B

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

 

              Działając na podstawie art. 11f ust. 3  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687), zawiadamiam, że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

w dniu 31 marca 2014 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 3/2014 znak: BA.6740.1.28.2014.B, dla tematu  p.n:  „Rozbudowa   ulicy  Pużaka  w  rejonie  skrzyżowania   z   ulicą  Kletówki w  Krośnie”,  na  nieruchomościach  lub  ich  częściach  objętych   wnioskiem, w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa.

            O wydaniu przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji     drogowej     zawiadomiono     wnioskodawcę     oraz     właścicieli i użytkowników wieczystych działek objętych wnioskiem.  Ponadto informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna, na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w  dniach od 31.03.2014 r. do 14.04.2014 r.  oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 02.04.2014 r.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Wojewody   Podkarpackiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14  dni  od  dnia   publicznego   ogłoszenia,   tj.   wywieszenia   obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-03-31
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-03-31 11:55

    Krosno, dn. 03.03.2014 r.

znak:  BA.6740.2.1.2014.B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687), zawiadamiam, że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

w dniu 03 marca 2014 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 2/2014 znak: BA.6740.2.1.2014.B, dla tematu  p.n:  „Budowa drogi kategorii G zapewniającej dojazd do terenów inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia: Budowa drogi „G” i „Z” odcinek od ul. Zręcińskiej do ul. Korczyńskiej w Krośnie, w ramach inwestycji:  ROZWÓJ  STREFY  AKTYWNOŚCI  SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ W SĄSIEDZTWIE KROŚNIEŃSKIEGO LOTNISKA”, na nieruchomościach lub ich częściach  objętych  wnioskiem,   w   obrębach   ewidencyjnych:  Przemysłowa,  Śródmieście i  Suchodół.

          O wydaniu przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej   zawiadomiono wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych działek objętych wnioskiem. Ponadto informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna, na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/  na  okres 14 dni,  tj.  w  dniach od 04.03.2014 r. do 18.03.2014 r.  oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 05.03.2014 r.

           Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Wojewody   Podkarpackiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-03-04
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-03-04 09:30

Znak: BA.6740.2.16.2014.D

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Prezydenta Miasta Krosna

        

         Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu w dniu 24 lutego 2014 r.  postanowienia znak: BA.6740.2.16.2014.D o wyrażeniu zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, odnośnie zachowania wymogu §  62 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), dla zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa ulicy Reymonta w Krośnie” na działkach wymienionych we wniosku z dnia 30 stycznia 2014 r., w obrębie ewidencyjnym Suchodół.

         Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a  pok. nr 217 w godz. od 730 do 1530.

 

          Ponadto informacja została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 25.02.2014 r. do 10.03.2014 r. oraz w prasie lokalnej - tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 26.02.2014 r.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-02-25
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-02-25 09:20

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Prezydenta Miasta Krosna

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu w dniu  24-02-2014 r.  postanowienia  znak: BA.6740.1.28.2014.B, na odstępstwo  od  warunków usytuowania budowli  i  budynków  określonych w  art. 53  ustawy  z  dnia 28 marca 2003 r.  o  transporcie  kolejowym  (Dz. U. z 2007 r. nr 16 poz. 94 z późn. zm.) oraz wykonywania robót ziemnych określonych w art. 54 ww. ustawy w sąsiedztwie linii kolejowych, dla zadania inwestycyjnego   pn.   „Rozbudowa  ulicy  Pużaka  w  rejonie  skrzyżowania z ulicą Kletówki w Krośnie”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna, na działkach wymienionych w postanowieniu, w obrębie geodezyjnym Przemysłowa.

          Z  treścią  ww. postanowienia  zainteresowane strony mogą zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu  Miasta  Krosna,   38-400  Krosno  ul.  Lwowska  28a,  pok. 204,  tel.  13 47 43 204, w godzinach pracy Urzędu.

 

          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

 

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-02-24
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-02-24 14:14

Znak: BA.6740.2.16.2014.D

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Prezydenta Miasta Krosna

           

            Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 687), zawiadamiam,  że na wniosek:

 

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

z  dniem  30 stycznia 2014 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Reymonta w Krośnie”, na działkach w obrębie ewidencyjnym Suchodół:

 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 741/2.                                                                  
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 742/1 (742); 740/1 (740); 739/1 (739); 738/1 (738); 737/1 (737); 731/1 (731); 730/1 (730); 726/1 (726); 725/1 (725); 722/1 (722); 721/1 (721); 714/1 (714); 713/1 (713); 712; 1045/1 (1045); 1048/4 (1048/2); 700/1 (700); 711/1 (711);
 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 741/5; 781; 749; 740/2 (740); 739/2 (739); 738/2 (738); 733; 732; 729; 727; 724; 723; 720; 715; 710; 711/2 (711); 700/2 (700); 924; 741/3; 1047; 1045/2 (1045); 1048/3; 714/2 (714); 721/2 (721); 722/2 (722); 1043; 725/2 (725); 1039; 1038.

  W nawiasie działki przed podziałem.

 

            O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                    o zezwoleniu na   realizację   ww.   inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 21.02.2014 r. do 10.03.2014 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 26.02.2014 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-02-21
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-02-21 12:30

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 687), zawiadamiam, że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

z  dniem  14 luty 2014 r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Pużaka w rejonie skrzyżowania z ulicą Kletówki w Krośnie”,  na  działkach  nr  ew. gr. w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa:

1. Działki istniejącego pasa drogowego: 120/12; 95/6.

2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 99/139 (99/4); 100/2 (100); 120/14 (120/11); 120/16 (120/11); 122/46 (122/20); 122/50 (122/25); 122/52 (122/24); 122/54 (122/16); 122/43; 122/42; 122/56 (122/13); 122/58 (122/45); 122/44; 121/5 (121/4); 121/3; 122/7 (121/2); 145/1 (145); 146/1 (146); 26/21 (26/17).

3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 123; 122/47 (122/20); 122/19; 122/18; 122/51 (122/25); 122/53 (122/24); 122/55 (122/16); 122/57 (122/13); 122/59 (122/45); 121/6 (121/4); 121/8 (121/2); 145/2 (145); 146/2 (146); 122/9; 122/3; 148; 147; 26/20 (26/17); 99/138 (99/4); 100/1 (100); 120/15 (120/11); 101/1.

W nawiasie działki przed podziałem.

 

           O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na   realizację      ww.      inwestycji     drogowej      zawiadomiono     wnioskodawcę     oraz      właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28 a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 18.02.2014 r. do 04.03.2014 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 19.02.2013 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14 tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 204 w godzinach od 730 do 1530.

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-02-18
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-02-18 10:02

Krosno, 14.02.2014 r.

Znak: BA.6740.2.5.2014.D                                                             

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

           

            Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2013 r., poz. 687), zawiadamiam,  że na wniosek:

 

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

z  dniem  10 stycznia 2014 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie – etap I” w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne:

 

 1. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 1980/3 (1980/1); 1978/1 (1978); 1979/1 (1979); 1983/1 (1983); 1984; 1985; 1986/1 (1986); 2444/2 (2444); 2443; 2445;

 

 1. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1979/2 (1979); 1980/4 (1980/1); 1978/3 (1978); 1980/2; 2435; 2444/1 (2444); 1986/2 (1986); 1988;  1983/2 (1983);

      W nawiasie działki przed podziałem.

 

            O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                    o zezwoleniu na   realizację   ww.   inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 14.02.2014 r. do 28.02.2014 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 19.02.2014 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-02-14
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-02-14 10:24

    Krosno, dn. 06.02.2014 r.

znak:  BA.6740.2.12.2014.B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687), zawiadamiam, że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

w dniu 06 lutego 2014 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 1/2014 znak: BA.6740.2.12.2014.B, dla tematu  p.n:  „Rozbudowa ul. Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie”, na nieruchomościach lub ich częściach objętych wnioskiem, w obrębie ewidencyjnym Suchodół.

 

          O wydaniu przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej   zawiadomiono wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych działek objętych wnioskiem. Ponadto informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna, na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/  na  okres 14 dni,  tj.  w  dniach od 06.02.2014 r. do 20.02.2014 r.  oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 12.02.2014 r.

           Od  niniejszej  decyzji  służy  stronom    prawo    odwołania   do   Wojewody   Podkarpackiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-02-06
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-02-06 09:15

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Krosna

 

Działając na podstawie art. 11d  ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz.687), zawiadamiam, że  na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

z dniem  02  stycznia  2014  r.  zostało  wszczęte  postępowanie  administracyjne  o  wydanie  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n:

„Budowa drogi klasy G zapewniającej dojazd do terenów inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia:  Budowa  drogi  „G”  i  „Z”  odcinek  od  ul.  Zręcińskiej  do  ul.  Korczyńskiej w Krośnie, w ramach inwestycji: ROZWÓJ STREFY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ  W  SĄSIEDZTWIE  KROŚNIEŃSKIEGO  LOTNISKA”,

na działkach nr ew. gr. w następujących obrębach ewidencyjnych:

A. W obrębie ewidencyjnym Przemysłowa:

1. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 363/1 (363); 301/13 (301/2); 373/1 (373); 300/2.

2. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 301/12 (301/2).

B. W obrębie ewidencyjnym Śródmieście:

1. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 1472/2 (1472); 1412/2 (1412); 1473/4 (1473/2); 1596/9 (1596/7).

2. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1412/1 (1412); 1473/3 (1473/2); 1596/8 (1596/7); 1595/3; 1595/1; 1594/1; 1664/2; 1647; 1648.

C. W obrębie ewidencyjnym Suchodół:

1. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2370/1 (2370); 2371/1 (2371); 2371/3 (2371); 2373/1 (2373); 2374/1 (2374); 2374/3 (2374); 2376/6 (2376/1); 2372/2 (2372); 2380/2 (2380); 2380/4 (2380); 2385/2 (2385); 2386/2 (2386); 2387/2 (2387); 2391/1 (2391); 2392/1 (2392); 2392/3 (2392); 2393/1 (2393); 2393/3 (2393); 2394/1 (2394); 2414/1 (2414); 2414/3 (2414); 2413/1 (2413); 2413/3 (2413); 2409/1 (2409); 2408/1 (2408); 2407/1 (2407); 2406/1 (2406); 2440/2 (2440); 2453/4 (2453/1); 2453/6 (2453/2); 2455/1 (2455); 2456/1 (2456); 2456/3 (2456); 2457/1 (2457); 2458/12 (2458/1); 2459/10 (2459/1); 2458/14 (2458/5); 2452/2 (2452); 2449/2 (2449); 2448/2 (2448); 2447/2 (2447); 2445/2 (2445); 2468/1 (2468); 84/1 (84); 81/1 (81); 81/3 (81); 83/1 (83); 83/3 (83); 83/5 (83); 85/1 (85); 85/3 (85); 85/5 (85); 86/2 (86); 86/4 (86); 88/1 (88); 89/3 (89/1); 89/5 (89/2); 99/5 (99/2); 78/2 (78); 77/2 (77); 76/1 (76); 75/2 (75); 74/2 (74); 73/2 (73); 72/2 (72); 70/2 (70); 69/1 (69); 68/2 (68); 67/2 (67); 65/2 (65); 64/2 (64); 64/4 (64); 61/2 (61); 60/2 (60); 59/2 (59); 58/2 (58); 56/2 (56); 55/2 (55); 52/2 (52); 51/2 (51); 49/2 (49); 48/2 (48); 46/4 (46/1); 45/2 (45); 44/2 (44); 43/2 (43); 40/2 (40); 39/2 (39); 38/2 (38); 119/6 (119/2); 33/2 (33); 32/6 (32/4); 31/6 (31/4); 28/2 (28); 15/2 (15); 14/2 (14); 13/2 (13); 12/2 (12); 143/1 (143); 144/1 (144); 145/1 (145); 146/1 (146); 147/1 (147); 148/1 (148); 149/1 (149); 150/1 (150); 151/1 (151); 152/1 (152); 153/1 (153); 154/1 (154); 155/1 (155); 156/1 (156); 157/1 (157); 158/1 (158); 159/1 (159); 160/1 (160); 161/1 (161); 162/1 (162); 163/1 (163); 164/1 (164); 165/1 (165); 166/1 (166); 167/1 (167); 168/1 (168); 169/1 (169); 170/1 (170); 171/1 (171); 172/1 (172); 173/1 (173); 174/1 (174); 175/1 (175); 176/1 (176); 177/1 (177); 178/1 (178); 179/1 (179); 180/1 (180); 181/1 (181); 182/1 (182); 183/1 (183); 184/1 (184); 185/1 (185); 186/1 (186); 187/1 (187); 188/1 (188); 189/1 (189); 190/1 (190); 191/1 (191); 192/1 (192); 193/1 (193); 194/1 (194); 195/1 (195); 196/1 (196); 197/1 (197); 201/1 (201); 202/1 (202); 203/1 (203); 204/1 (204); 205/1 (205); 206/1 (206); 210/4 (210/1); 2366; 2367; 2368; 2369; 2388; 2389; 2390; 2412; 2411; 2410; 2454/1; 2454/2; 99/1; 100/1; 79/2; 46/2; 207.

2. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 2371/2 (2371); 2373/2 (2373); 2374/2 (2374); 2376/7 (2376/1); 175/2 (175); 176/2 (176); 210/5 (210/1); 205/2 (205).

W nawiasie działki przed podziałem.

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej zawiadomiono wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 20.01.2014 r. do 03.02.2014 r. oraz w prasie lokalnej: tygodnik „Nowe Podkarpacie” w dniu 22.01.2014 r.

Pan(i) może w ciągu 14-tu dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a  pok. nr 204 w godz. od 730 do 1530

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-01-20
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-01-20 13:46

    Krosno, dn.16.01.2014 r.

 

znak:  BA.6740.1.226.2013.L

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

Działając na podstawie art. 95 ust. 3 i  art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.01.2014 r. znak: BA.6740.1.226.2013.L zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 17.12.2013 r., złożonego przez KROSGLASS S.A., 38-400 Krosno ul. Tysiąclecia 17,

w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę:

przebudowę wnętrza części hali produkcyjnej firmy KROSGLASS S.A., związanego z montażem linii produkcyjnej do produkcji maty szklanej, na działce nr ew. 3/23 przy ul.  Tysiąclecia w Krośnie - obręb Przemysłowa.

 

Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej i ul. Staszica) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 16.01.2014 r. do 30.01.2014 r.

         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie  pok. nr 216 w godz. od 7.30 do 15.30 do dnia 06.02.2014 r.

 

 

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-01-16
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-01-16 10:12

Krosno, 03.01.2014 r.

 

znak:  BA.6740.2.226.2013.D

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy                   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją  Nr 3/2014 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 03.01.2014 r. znak: BA.6740.2.226.2013.D zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 07.11.2013 r., złożonego przez Pana Kamila Supel zam. 38-420 Korczyna, ul. Leszczyńska 7, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia  na budowę:

stacji demontażu pojazdów samochodowych oraz obiektów towarzyszących tj. budynku magazynowego, wagi najazdowej, parkingów, placu manewrowego, na działce nr ewid. 1072/46 w Krośnie przy ul. Korczyńskiej (obręb Krościenko Niżne).

Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28 A i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 07.01.2014 r. do 21.01.2014 r.

            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie  pok. nr 217 w godz. od 730 do 1530 . 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2014-01-07
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2014-01-07 12:08

Znak: BA.6740.2.202.2013.D                                                                                    Krosno, 2013-12-27

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 r., poz. 267), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 687)

 

 

Prezydent Miasta Krosna

 

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji Nr 8/2013

z dnia 27 grudnia  2013 r. znak: BA.6740.2.202.2013.D

 

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  „Rozbudowa ulicy Zielonej w Krośnie”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Krosna, na działkach wymienionych w decyzji w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne. 

           

            Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

          Ponadto informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 27.12.2013 r. do 09.01.2014 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie”.

 

            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-12-27
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-12-27 14:19

Krosno, dn. 10.12.2013 r.

znak:  BA.6740.1.172.2013.B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687), zawiadamiam, że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

w dniu 10 grudnia 2013 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 7/2013 znak: BA.6740.1.172.2013.B, dla tematu  p.n:  „Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury w Krośnie, na nieruchomościach lub ich częściach objętych wnioskiem, w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa.

 

          O wydaniu przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej   zawiadomiono wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych działek objętych wnioskiem. Ponadto informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna, na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/  na  okres 14 dni,  tj.  w  dniach od 11.12.2013 r. do 27.12.2013 r.  oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 18.12.2013 r.

           Od  niniejszej  decyzji  służy  stronom    prawo    odwołania   do   Wojewody   Podkarpackiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-12-11
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-12-11 08:31

    Krosno, dn. 31.10.2013 r.

znak:  BA.6740.1.48.2013.B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

             Działając na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687) zawiadamiam, że na  wniosek z dnia 17.10.2013 r,

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

decyzją Nr 6/2013, znak: BA.6740.1.48.2013.B, z dnia 31.10.2013 r., umorzono postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Pużaka w rejonie skrzyżowania z ulicą Kletówki w Krośnie, na nieruchomościach lub ich częściach objętych wnioskiem, w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa.

              O wydaniu przedmiotowej  decyzji  zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz  właścicieli i użytkowników wieczystych działek położonych w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy) oraz położonych w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych. Ponadto informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych  Urzędu Miasta Krosna  (na budynku Urzędu Miasta  przy  ul. Lwowskiej 28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 04.11.2013 r. do 18.11.2013 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 06.11.2013 r.

 

              Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Wojewody   Podkarpackiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-11-04
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-11-04 09:15

Znak: BA.6740.2.202.2013.D

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

            Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 687), zawiadamiam,  że:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

w  dniu 18 października  2013 r.  doprecyzował wniosek z dnia 1 października 2013 r. znak: D.7011.25/2011/2013.O w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Zielonej w Krośnie” o działkę nr 625 położoną w liniach rozgraniczających (pas drogowy)  w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne.

            Zatem przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne jednostka ewidencyjna miasto Krosno:

 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 571/6; 678; 336/17 (336/11); 541/4 (541/2); 647/3 (647/2);
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 625; 638/8 (638/4); 633/1 (633); 553/8 (553/1); 628/26 (628/19); 628/24 (628/3); 628/22 (628/10); 627/8 (627/1); 3354/1 (3354); 627/6; 626/13 (626/8); 624/1 (624); 623/1 (623); 554/2 (554); 621/1 (621); 620/1 (620); 617/1 (617); 616/14 (616/2); 616/16 (616/11); 614/3 (614/2); 557/7 (557/3); 556/2 (556); 557/5 (557/1); 564/2 (564); 565/2 (565); 616/12 (616/10); 611/7 (611/4); 611/5 (611/3); 610/1; 609/1 (609); 608/5 (608/2); 608/3 (608/1); 603/10 (603/6); 603/12 (603/7); 603/8 (603/1); 602/1 (602); 566/7 (566/2); 566/5 (566/1); 570/2 (570); 244/11 (244/6); 244/9 (244/4); 243/14 (243/7); 243/12 (243/8); 242/2 (242); 596/1 (596); 595/1 (595); 594/1 (594); 585/3; 585/7 (585/1); 585/11 (585/5); 585/9 (585/4); 584/1 (584); 241/13 (241/5); 241/15 (241/9); 241/11 (241/4); 240/2 (240); 239/11 (239/4); 239/9 (239/3); 239/7 (239/2); 238/15 (238/8); 238/17 (238/9); 238/13 (238/5); 238/11 (238/2); 233/2 (233); 232/2 (232); 231/2 (231); 230/2 (230); 229/2 (229); 228/2 (228); 222/2 (222); 221/9 (221/1); 221/13 (221/6); 221/11 (221/5); 583/1 (583); 582/1 (582); 572/1 (572); 573/1 (573); 574/5 (574/1);
 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 679/2; 508/6; 510/1;   677; 336/2; 638/9; (638/4); 637; 528; 636/1; 635; 541/3 (541/2); 633/2 (633); 647/4 (647/2); 553/6; 553/5; 553/7 (553/1); 628/17; 628/16; 628/25 (628/3); 628/23 (628/10); 627/9 (627/1);  3354/2 (3354); 554/1 (554); 626/14 (626/8); 624/2 (624); 623/2 (623); 621/2 (621); 555; 614/1; 557/6 (557/3); 559/3; 556/1 (556); 557/4 (557/1); 564/1 (564); 565/1 (565); 566/6 (566/2); 614/4 (614/2); 616/13 (616/10); 611/8 (611/4); 570/1 (570); 609/2 (609); 244/7; 244/10  (244/6); 244/8 (244/4); 243/13 (243/7); 243/6; 243/11 (243/8); 242/1 (242); 241/12 (241/5); 240/1 (240); 239/10 (239/4); 596/2 (596); 595/2 (595); 594/2 (594); 585/8 (585/1); 585/12 (585/5); 585/10 (585/4); 584/2 (584); 232/1 (232); 231/1 (231); 230/1 (230); 226; 572/2 (572); 221/8 (221/1); 221/12 (221/6); 1122/2;

      W nawiasie działki przed podziałem.

          Ponadto informacja o rozszerzeniu wniosku została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 28.10.2013 r. do 12.11.2013 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 30.10.2013 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy Urzędu.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2013-10-28
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2013-10-28 12:45
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 07 grudnia 2022r. 05:32:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.