Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
OGŁOSZENIE
z dnia 18 września 2023 r.
 
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14czerwca 1960 r. - Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a. oraz art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 118a ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późń. zm.) zwanej dalej ugn, w związku z art. 30 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r. poz. 924, z późń. zm.) zwanej dalej specustawą gazową

WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA,

że na podstawie art. 128 ust. 4 ugn w związku z art. 24 ust. 2, art. 30 specustawy gazowej oraz art. 104 k.p.a., została wydana decyzja znak: N-V.7570.3.200.2022 o ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Krosna, obręb 0004 Białobrzegi jako działka nr 1731, wskutek realizacji inwestycji objętej decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 1/4/16 z 28 września 2016 r. znak: I-IV.747.1.4.2016, ustalającą lokalizację inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wydana w celu realizacji inwestycji pn.” Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina-Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi".

Wyżej wymienioną decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna.
 
Odszkodowanie za nieruchomość zgodnie z art. 133 pkt 2 ugn zostanie wpłacone do depozytu sądowego.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłWojciech Ochotnicki2023-09-22
Publikujący Wojciech Ochotnicki - Wojciech Ochotnicki 2023-09-22 11:35
Modyfikacja Wojciech Ochotnicki - Wojciech Ochotnicki 2023-09-22 11:43
Informacja o wydaniu decyzji poprzedzonej wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

I N F O R M A C J A

z dnia 22.09.2023 r.

Stosownie do art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r.
poz., 1094 z późn. zm.), w związku z art. 11f ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162),

PREZYDENT MIASTA KROSNA

z a w i a d a m i a
o wydaniu decyzji
z dnia 20.09.2023 r., Nr 2/2023, znak: PB.6740.4.2.2023.A o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa publicznej drogi gminnej – ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie” w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: „Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie”, na działkach wymienionych w ww. decyzji w obrębie ewid. Turaszówka 0001 i Polanka 0002, w jednostce ewid. miasto Krosno.


Treść ww. decyzji udostępniono na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Krosna w dniu 22.09.2023 r.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna,
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, pokój nr 105, w godzinach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia, pod numerem telefonu: 13 47 43 217.

Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w ww. decyzji.
 
 
 
 

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2023-09-22
Publikujący Agata Ziarkowska 2023-09-22 07:31
Modyfikacja Agata Ziarkowska 2023-09-22 07:34

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 22.09.2023 r.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162),

PREZYDENT MIASTA KROSNA

z a w i a d a m i a
o wydaniu decyzji
z dnia 20.09.2023 r., Nr 2/2023, znak: PB.6740.4.2.2023.A o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa publicznej drogi gminnej – ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie”, na działkach wymienionych w ww. decyzji w obrębie ewid. Turaszówka 0001 i Polanka 0002, w jednostce ewid. miasto Krosno.
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna,
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, pokój 105, w godzinach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu
i godziny przyjęcia, pod numerem telefonu: 13 47 43 217.
Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w ww. decyzji.
Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (wywieszenia obwieszczenia lub publikacji w prasie lokalnej) o wydaniu ww. decyzji Prezydenta Miasta Krosna z dnia 20.09.2023 r., doręczenie uważa się za dokonane.
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2023-09-22
Publikujący Agata Ziarkowska 2023-09-22 07:24
OBWIESZCZENIE
z dnia 18 września 2023 r.
Na podstawie art. 9o ust. 6 i 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1786, ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, ze zm.)

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 3.30 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłBeata Pawłowska-Nicałek2023-09-18
Publikujący Jakub Jaskulski - Jaskulski Jakub 2023-09-18 11:51
Modyfikacja Jakub Jaskulski - Jaskulski Jakub 2023-09-18 11:53


Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę
poprzedzonej wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Prezydent Miasta Krosna
38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a
 
                                                                                                                                           Krosno, dnia 15.09.2023 r.
znak: PB.6740.1.113.2023.K
Nr rej. 114/2023              
 
  INFORMACJA
 
o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego: budowa wiaty na boksy magazynowe, budowa budynku administracyjno-socjalnego w technologii kontenerowej, budowa wagi najazdowej, budowa murów oporowych, budowa nawierzchni utwardzonych (parkingu, dojść, dojazdów, place), budowa/montaż małej architektury, budowa ogrodzenia, budowa oświetlenia terenu, monitoringu wraz z niezbędnymi instalacjami: elektryczną, teletechniczną, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej w ramach zadania pn. budowa infrastruktury związanej
z przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów na terenie RCO (dawniej: ZUO) w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej na działkach nr ewid. nr ewid. 2177/8, 2180/2, 2181/1, 2181/2, 2182, 2184, 2185/1, 2185/2, 2186, 2193, 2191/2, 2192/2, 2177/13, 2177/16 – obręb ewid. Białobrzegi,
 
          Na podstawie art. 35 ust. 9  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) informuję, że na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny               
Sp. z o.o. , ul. Aleksandra Fredry 12, 38-400 Krosno w dniu 15.09.2023 r. została wydana decyzja na budowę dla zamierzenia budowlanego: budowa wiaty na boksy magazynowe, budowa budynku administracyjno-socjalnego                     w technologii kontenerowej, budowa wagi najazdowej, budowa murów oporowych, budowa nawierzchni utwardzonych (parkingu, dojść, dojazdów, place), budowa/montaż małej architektury, budowa ogrodzenia, budowa oświetlenia terenu, monitoringu wraz z niezbędnymi instalacjami: elektryczną, teletechniczną, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej w ramach zadania pn. budowa infrastruktury związanej z przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów na terenie RCO (dawniej: ZUO) w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej na działkach nr ewid. nr ewid. 2177/8, 2180/2, 2181/1, 2181/2, 2182, 2184, 2185/1, 2185/2, 2186, 2193, 2191/2, 2192/2, 2177/13, 2177/16 – obręb ewid. Białobrzegi.
Treść ww. decyzji została zamieszczona w załączniku do niniejszej informacji. Ponadto z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miasta Krosna, Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, I piętro pokój 105 w dni powszednie w godzinach pracy urzędu po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 13 47 43 216 lub 13 47 43 203.
Wyznaczam dzień udostępnienia treści decyzji na 15.09.2023 r.
 

Załączniki:

Decyzja Nr 154/2023 Plik pdf 751.90 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2023-09-15
Publikujący Maria Hućko-Karp 2023-09-15 11:02
Rzeszów, 15 września 2023 r.
RZ.RUZ.4210.28.1.2023.TW
OBWIESZCZENIE
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodne] Wód Polskich w Rzeszowie, działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja z dnia 5 września 2023 r., znak: RZ.RUZ.4210.28.1.2023.TW, udzielająca dla zakładu: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód i do urządzeń wodnych tj. rowów, wykonanie urządzeń wodnych - rowów, drenaży, wylotów wód opadowych i roztopowych, przebudowa urządzeń wodnych tj. rowów wraz z rozbiórką przepustów i budową nowych przepustów, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego, przepustów, przewodów w rurociągach osłonowych, zlokalizowanych na terenie gmin: Miasto Krosno, Tarnowiec, Miasto Jasło, Jedlicze, dla zadania: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz", odcinek A: Jasło (ze stacją) - Krosno (bez stacji) km 43+480 - 67+000.
W terminie od dnia 20 września 2023 r. do dnia 4 października 2023 r. można zapoznać się z w/w decyzją oraz z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie w budynku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17A, w pokoju nr 4 piętro I, w godzinach pracy urzędu. Ponadto w terminie 14 dni po okresie wywieszenia niniejszego „Obwieszczenia" tj. do dnia 18 października 2023 r. strony mogą wnieść odwołanie od przedmiotowej decyzji do Prezesa Wód Polskich w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 17B.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył w Rzeszowie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej2023-09-15
Publikujący Monika Fiejdasz 2023-09-20 10:11
                                                                                                                                                  Krosno, dnia 12 września 2023 r.
Znak: PB.6733.12.2023.H
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
 
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
 
że w dniu 12 września 2023 r. na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20 – 340 Lublin działającej przez pełnomocnika Pana Jerzego Dziepak, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PB.6733.12.2023.H dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„budowa dwutorowej kablowej linii 110 kV relacji Krosno Iskrzynia do istniejącej linii Krosno – Strzyżów na działce
o nr ewid.  1460 położonej w Krośnie, obręb Krościenko Niżne”.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2023-09-12
Publikujący Agnieszka Henczel 2023-09-13 07:54
Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę
poprzedzonej wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Prezydent Miasta Krosna
38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a
 
                                                                                                                                                        Krosno, dnia 12.09.2023 r.
Znak: PB.6740.1.147.2023.K
Nr rej. 149/2023
 
 
INFORMACJA
 
o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalno-szatniową oraz budowa niezbędnych urządzeń budowanych (miejsc postojowych dla samochodów osobowych, ogrodzenia terenu, zew. instalacji wodociągowej, zew. instalacji kanalizacji sanitarnej, zew. instalacji oświetlenia terenu, zew. instalacji elektroenergetycznej, przebudowa sieci teletechnicznej – usunięcie kolizji) w ramach zamierzenia inwestycyjnego budowy hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem biurowo-socjalnym i częścią techniczną przy           ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Krośnie  na działkach nr ewid. 2483/11 – obręb Suchodół,
401/12, 399 – obręb Przemysłowa            
 
          Na podstawie art. 35 ust. 9  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) informuję, że na wniosek: Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa w dniu 12.09.2023 r. została wydana decyzja na budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalno-szatniową oraz budowa niezbędnych urządzeń budowanych (miejsc postojowych dla samochodów osobowych, ogrodzenia terenu, zew. instalacji wodociągowej, zew. instalacji kanalizacji sanitarnej, zew. instalacji oświetlenia terenu, zew. instalacji elektroenergetycznej, przebudowa sieci teletechnicznej – usunięcie kolizji) w ramach zamierzenia inwestycyjnego budowy hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem biurowo-socjalnym i częścią techniczną przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Krośnie  na działkach nr ewid. 2483/11 – obręb Suchodół, 401/12, 399 – obręb Przemysłowa.
Treść ww. decyzji została zamieszczona w załączniku do niniejszej informacji. Ponadto z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miasta Krosna, Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, I piętro pokój 105 w dni powszednie w godzinach pracy urzędu po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 13 47 43 216 lub 13 47 43 203.
Wyznaczam dzień udostępnienia treści decyzji na 12.09.2023 r.
 
 
 
 
 
 

Załączniki:

Decyzja Nr 147/2023 Plik pdf 1.54 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2023-09-12
Publikujący Maria Hućko-Karp 2023-09-12 13:29
Krosno, dnia 12 września 2023 r.
PB.6730.38.2023.E
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
     Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 12 września 2023 r. na wniosek Pani Anety Liwosz, została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne na działce o nr ewid. 569 położonej w Krośnie przy ul. Krakowskiej, obręb Śródmieście”.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2023-09-12
Publikujący Ewa Tomoń 2023-09-12 11:15
Krosno, dnia 11.09.2023 r.
Znak: PB.6733.14.2023.N
 
 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
 
Zgodnie z art. 49 i art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm. dalej: k.p.a.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)
zawiadamiam,
 
że w dniu 7 września 2023 r. na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny sp. z o. o., ul. Fredry 12,  38-400 Krosno, działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Bróż, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach nr ewid. 3207/10, 3207/12, 3207/13 położonych w Krośnie przy ulicy Piastowskiej, obręb Śródmieście”.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Maziarz2023-09-11
Publikujący Jolanta Maziarz 2023-09-11 12:54

informuje się, że powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krosna Komisja dokonała  ponownej weryfikacji projektów, które Gmina Miasto Krosno złoży o dofinansowanie do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach II naboru wniosków przeznaczonego na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych przy obiektach zabytkowych. Podmioty, które zostały zakwalifikowane do kolejnego naboru zostały wyszczególnione w protokole z obrad Komisji z dnia 10 sierpnia 2023 r., który stanowią załączniki do niniejszej informacji.

Załączniki:

Protokół Plik pdf 3.12 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-08-18
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-08-18 12:45
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-08-18 07:46
Informacja
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Miasto Krosno obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Załączniki:

Formularz uwag Plik doc 22.54 KB
Projekt uchwały Plik pdf 1.77 MB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-05-17
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-05-17 09:17
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-05-17 11:41
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Miasto Krosno obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-05-09
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-05-09 08:15INFORMACJA

 
W związku z zakończeniem przez Gminę Miasto Krosno naboru wniosków o dofinansowanie prac przy obiektach zabytkowych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków informuję, że powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krosna Komisja dokonała oceny wniosków, które będą ubiegać się o przyznanie środków. Podmioty, które zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostały wyszczególnione w protokołach z obrad Komisji z dnia 10 marca 2023 r. oraz z dnia 22 marca 2023 r., które stanowią załączniki do niniejszej informacji.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-03-23
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-03-23 11:58
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-03-23 12:05
Termin składania wniosków o dofinansowanie
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków został wydłużony do 24.02.2023 r.

Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków
przy ul. Józefa Piłsudskiego 19 w Krośnie
do dnia 24.02.2023 r.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik image 294.47 KB
Wniosek Plik doc 149.00 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-01-31
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-01-31 11:17
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-01-31 11:30


 
OGŁOSZENIE

w związku z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków Gmina Miasto Krosno ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie prac przy obiektach zabytkowych.


Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach następujących obszarów inwestycyjnych:

1) finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, do którego tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego posiada wnioskodawca lub jednostka organizacyjna zaliczana do sektora finansów publicznych, podlegająca wnioskodawcy;

2) udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik image 4.46 MB
Wniosek Plik doc 149.00 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-01-10
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-01-11 09:55
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-01-11 10:15

 
Informacja
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Miasto Krosno obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2022-12-14
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2022-12-14 08:23
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2022-12-14 08:26
                                                                                                                                                                                         Krosno 2.12.2022 r.
 
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Miasto Krosno obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2022-12-05
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2022-12-06 07:30
Działając na postawie UCHWAŁY NR XXXI/892/21 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków Prezydent Miasta Krosna ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Miasta Krosna.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2022-09-02
Publikujący Marta Rymar - Miejski Konserwator Zabytków 2022-09-02 14:23
Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2022-06-30
Publikujący Monika Fiejdasz 2022-06-30 08:43
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2022-07-22 08:53

OBWIESZCZENIE z dnia 20.11.2019 r.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) – zwanej dalej specustawą,

PREZYDENT MIASTA KROSNA

z a w i a d a m i a
o wszczęciu postępowania administracyjnego
(sprawa znak: PB.6740.2.188.2019.A)
na wniosek Prezydenta Miasta Krosna, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie na działkach w obrębie ewidencyjnym Turaszówka 0001, jednostka ewidencyjna gmina Miasto Krosno:
I.         Wszystkie nieruchomości objęte wnioskiem położone w liniach lub poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (W nawiasie nr działek po podziale, działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy oznaczono pogrubioną czcionką):
64/1; 598; 334/3 (334/5, 334/6); 208/2 (208/3, 208/4); 597/2; 223/7; 223/6 (223/8, 223/9); 224/11; 224/13; 225/1 (225/8, 225/9); 341/6 (341/7, 341/8); 341/5; 384/24; 384/25; 1386/1; 389; 1392/3 (1392/7, 1392/8); 332/4; 179/7; 335; 339/4; 339/2; 340/1; 224/12; 333.
II.        Nieruchomości dzielone pod inwestycję, położone w liniach rozgraniczających teren
(W nawiasie nr działki przed podziałem, działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy oznaczono pogrubioną czcionką):
(334/3) 334/5; (208/2) 208/3; (223/6) 223/8; (225/1) 225/8; (341/6) 341/7; (1392/3) 1392/7.
III.      Pozostałe nieruchomości (nie podlegające podziałowi) położone w liniach rozgraniczających teren wchodzące pod inwestycję:
589; 224/11; 224/13; 341/5; 384/24; 389.
IV.      Nieruchomości  położone poza pasem drogowym, dla których występuje obowiązek wykonania obiektów budowlanych z których korzystanie będzie ograniczone zgodnie z § 11f ust. 1 pkt 8 specustawy (W nawiasie działki przed podziałem, działki po podziale nie przeznaczone pod pas drogowy oznaczono pogrubioną czcionką):
(334/3) 334/6; (225/1) 225/9; (341/6) 341/8; (1392/3) 1392/8; (208/2) 208/4; (223/6) 223/9; 597/2; 223/7; 332/4; 384/25; 1386/1; 179/7; 335; 339/4; 339/2; 340/1; 224/12, 64/1.
V.        Działki stanowiące teren wód płynących, dla których zachodzą skutki wynikające
z art. 20a specustawy:
333.
 
Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za doręczone stronom postępowania. W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, II piętro, pokój 217, tel. 13 4743217 w godzinach pracy urzędu.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2019-11-20
Publikujący Agata Ziarkowska 2019-11-20 08:40
Znak: PB.6740.2.179.2017.D
Nr rej. 2/2017                                                                                              Krosno, 2019-01-14
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),
w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474),
 
Prezydent Miasta Krosna
 
zawiadamia
 
o wydaniu postanowienia z dnia 14.01.2019 r. znak: PB.6740.2.179.2017.D
 
 
w przedmiocie zmiany terminu na uzupełnienie dokumentacji projektowej do dnia 28 lutego 2019 r., w sprawie dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, p.n: „Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską – etap I odcinek pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Zręcińską’’.
           
            W związku z powyższym zawiadamia się strony, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A, pok. 217, tel. 13 4743 217, w godzinach pracy urzędu.
          Ponadto informacja o wydaniu postanowienia została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 14.01.2019 r. do 28.01.2019 r., oraz na tablicach ogłoszeń urzędu.
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2019-01-14
Publikujący Danuta Knap 2019-01-14 15:39
OBWIESZCZENIE
z dnia 27.11.2018r.

 
       Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA

 
o wydaniu postanowienia z dnia 27.11.2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, zawartej w decyzji Prezydenta Miasta Krosna z dnia 10 września 2018 r. znak: PB.6740.2.115.2018.Z, udzielającej Prezydentowi Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie”. Sprostowanie polega na tym, że w treści punktu 4 na stronie 2 decyzji, zawierającego oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren, które na mocy prawa, stają się własnością Gminy Miasta Krosna, w wykazie zamiast działki o nr ewid. 877/1 (877/4) winna być działka nr ewid. 877/4 (877/1). Ponadto na stronie 5 decyzji, w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 (2.1 do 2.14) – mapa w skali 1 : 1000 zawierająca projekt podziału nieruchomości wraz z tabelarycznym wykazem zmian gruntowych dla działek położonych w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne powinno być Suchodół.
            Z treścią ww. postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna, 38-400 Krosno ul. Lwowska 28A, II piętro, pokój 204, tel. 134743204, w godzinach pracy Urzędu.
            Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w postanowieniu.
Postanowienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-11-28
Publikujący Katarzyna Grochmal 2018-11-28 09:55
    
  Krosno, dn. 09.10.2018 r.
 
znak: PB.6740.1.94.2018.L
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 09.10.2018 r. znak: PB.6740.1.94.2018.L zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 24.08.2018 r., złożonego przez Krosno Glass S.A., ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmującego:
budowę budynku magazynowo-biurowego Centrum Logistycznego, budynku portierni, budynków produkcyjnych, układu dróg wewnętrznych, parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną oraz etapowaniem inwestycji – dwa etapy i rozbiórką kolidujących elementów zagospodarowania nadziemnego i podziemnego, na działkach nr ew. 417, 3/67, 3/69, 3/78, 3/79, 3/75, 3/73, 3/71, 3/52, 3/51, 3/36, 3/34, 3/35, 3/33 i 2/6 w obrębie Przemysłowa przy ul. Tysiąclecia 13 w Krośnie.
 
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28a i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 09.10.2018 r. do 23.10.2018 r.
         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2018-10-09
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2018-10-09 08:04
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2018-10-09 08:09
Krosno, 2018-08-22
Znak: BA.6740.2.202.2013.D
 
O B W I E S Z C Z E N I E
           
            Działając na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),  
 
Prezydent Miasta Krosna
Z A W I A D A M I A
o wznowieniu z urzędu postępowania
 
w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27.12.2013 r. nr 8/2013 znak: BA.6740.2.202.2013.D o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n: „Rozbudowa ulicy Zielonej w Krośnie”.
W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14-tu  dni  od  dnia  publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń (tj. od dnia 22 sierpnia 2018 r. do dnia 5 września 2018 r.) i na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna : http://www.bip.umkrosno.pl/.
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, kontakt z Inspektorem Ochrony - Danych – iod@um.krosno.pl. Dane osobowe strony zbierane są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-08-22
Publikujący Danuta Knap 2018-08-22 14:16

 

 

PREZYDENT MIASTA KROSNA

Z A W I A D A M I A
 
o wydaniu w dniu 18.07.2018 r. postanowienia znak: PB.6740.2.107.2018.D w sprawie uzupełnienia wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n.: „Rozbudowa ul. Polnej w Krośnie”, na działkach w obrębie ewidencyjnym Suchodół,  w zakresie projektu budowlanego.
 
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28A, pok. 217, w godzinach pracy urzędu.
Ww. postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 19.07.2018 r. do dnia 2. 08.2018 r.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, kontakt z Inspektorem Ochrony - Danych – iod@um.krosno.pl. Dane osobowe strony zbierane są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-07-19
Publikujący Danuta Knap 2018-07-19 09:10
Krosno, 19.06.2018 r.
Znak: PB.6740.2.107.2018.D                                                             
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
           
            Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1496), zawiadamiam,  że na wniosek:
 
Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A,
 
z  dniem  12 czerwca 2018 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Polnej w Krośnie” na działkach w obrębie ewidencyjnym Suchodół:
 
 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 2289.
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2179/3 (2179/1);
   2043/1 (2043); 2044/1 (2044); 2068/1 (2068); 2058/44 (2058/24); 2058/46 (2058/28); 2058/48 (2058/29); 2058/50 (2058/30); 2058/52 (2058/33); 2058/34 (2058/4); 2058/36 (2058/7); 2058/38 (2058/10); 2058/40 (2058/19); 2058/42 (2058/23); 2088/20 (2088/8); 2088/12 (2088/2); 2088/14 (2088/3); 2088/16 (2088/4); 2088/9 (2088/5); 2088/18 (2088/6); 2088/1 (2288); 2180/3 (2180/2);  2287/12 (2287/7); 2287/10 (2287/6); 2287/8 (2287/4); 2286/1 (2286); 2285/3 (2285/2); 2284/14 (2284/9); 2284/12 (2284/3); 2284/16 (2284/10); 2284/18 (2284/11); 2283/7 (2283/2); 2283/9 (2283/6); 2281/2 (2281/1); 2280/1 (2280); 2279/7 (2279/5); 2279/9 (2279/6); 2278/12 (2278/8); 2278/14 (2278/9); 2278/10 (2278/7); 2277/3 (2277/1); 2276/1 (2276); 2275/3 (2275/2); 2274/3 (2274/2); 2273/5; 2272/7 (2272/5); 2272/9 (2272/6); 2271/1 (2271); 2270/1 (2270); 2269/1 (2269); 2268/1 (2268); 2267/1 (2267); 2265/1 (2265); 2264/1 (2264); 2263/1 (2263); 2261/1 (2261); 2260/1 (2260); 2259/1 (2259); 2258/1 (2258); 2247/1 (2247); 2246/1 (2246); 2245/1 (2245); 2244/1 (2244); 2243/1 (2243); 2242/1 (2242); 2241/1 (2241); 2240/1 (2240); 2239/1 (2239); 2238/1 (2238); 2237/6 (2237/2); 2237/8 (2237/5); 2218/1 (2218); 2217/1 (2217); 2216/1 (2216); 2215/1 (2215); 2214/8 (2214/5); 2214/6 (2214/4); 2213/5 (2213/3); 2213/7 (2213/4); 2212/3 (2212/1); 2298/1; 2298/3 (2298/2); 2297/1 (2297); 2296/3 (2296/2); 2295/10 (2295/3); 2295/12 (2295/4); 2295/18 (2295/9); 2295/16 (2295/8); 2295/14 (2295/7); 2294/8 (2294/1); 2294/12 (2294/5); 2294/10 (2294/2); 2293/22 (2293/6); 2293/24 (2293/7); 2293/16 (2293/2); 2293/18 (2293/3); 2293/20 (2293/4); 2292/14 (2292/3); 2292/16 (2292/5); 2292/18 (2292/9); 2291/3 (2291/1); 2291/5 (2291/2); 2290/1 (2290); 2305/1 (2305); 2306/1 (2306); 2307/4 (2307/1); 2308/1 (2308); 2309/5 (2309/1); 2310/1 (2310); 2311/1 (2311); 2312/1 (2312); 2313/1 (2313); 2314/5 (2314/1); 2315/5 (2315/1); 2316/6 (2316/1); 2316/8 (2316/2); 2317/7 (2317/3); 2317/9 (2317/5); 2317/11 (2317/6); 2319/6 (2319/1);2319/8 (2319/2); 2320/5 (2320/1); 2321/1 (2321); 2322/3 (2322/1); 2323/10 (2323/3); 2323/12 (2323/4); 2323/14 (2323/5); 2323/8 (2323/1); 2326/1 (2326); 2327/1 (2327); 2328/1 (2328); 2329/5 (2329/1); 2346/1 (2346); 2329/7 (2329/2), 2330/8 (2330/3); 2330/10 (2330/4); 2330/12 (2330/5); 2332/1 (2332); 2333/1 (2333); 2336/1 (2336); 2337/1 (2337); 2339/1 (2339); 2340/1 (2340); 2341/1 (2341); 2342/1 (2342); 2343/3 (2343/1); 2344/1 (2344); 2345/1 (2345); 2347/1 (2347); 2348/3 (2348/1); 2348/5 (2348/2); 2349/8 (2349/4); 2349/6 (2349/1); 2350/1 (2350); 2351/7 (2351/3); 2351/9 (2351/4); 2351/5 (2351/2); 2352/1 (2352); 2353/1 (2353); 2354/1 (2354); 2355/3 (2355/1); 2476/7 (2476/1); 2476/9 (2476/2); 2357/1 (2357).
 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 2179/4 (2179/1);
  2043/2 (2043); 2044/2 (2044); 2058/45 (2058/24); 2058/49 (2058/29); 2058/51 (2058/30); 2058/53 (2058/33); 2058/35 (2058/4); 2058/37 (2058/7); 2058/39 (2058/10);
  2058/41 (2058/19); 2058/43 (2058/23); 2088/13 (2088/2); 2088/15 (2088/3);
  2088/17 (2088/4); 2088/10 (2088/5); 2288/2 (2288); 2180/4 (2180/2); 2287/13 (2287/7);
  2287/11 (2287/6); 2287/9 (2287/4); 2286/2 (2286); 2285/4 (2285/2); 2284/15 (2284/9); 2284/13 (2284/3); 2284/17 (2284/10); 2284/19 (2284/11); 2283/8 (2283/2);
  2283/10 (2283/6); 2281/3 (2281/1); 2280/2 (2280); 2279/8 (2279/5); 2279/10 (2279/6);
  2278/13 (2278/8); 2278/15 (2278/9); 2278/11 (2278/7); 2277/4 (2277/1); 2274/4 (2274/2);2272/10 (2272/6); 2271/2 (2271); 2270/2 (2270); 2269/2 (2269); 2268/2 (2268); 2267/2 (2267); 2264/2 (2264); 2263/2 (2263); 2260/2 (2260); 2259/2 (2259); 2258/2 (2258); 2247/2 (2247); 2243/2 (2243); 2237/7 (2237/2); 2237/9 (2237/5); 2218/2 (2218); 2217/2 (2217); 2214/7 (2214/4); 2213/6 (2213/3); 2213/8 (2213/4); 2212/4 (2212/1); 1899/4; 2298/4 (2298/2); 2296/4 (2296/2); 2295/11 (2295/3); 2295/13 (2295/4); 2295/19 (2295/9); 2295/17 (2295/8);2295/15 (2295/7); 2294/9 (2294/1); 2294/13 (2294/5); 2294/11 (2294/2); 2293/23 (2293/6); 2293/25 (2293/7); 2293/17 (2293/2); 2293/19 (2293/3); 2293/21 (2293/4); 2292/15 (2292/3); 2292/19 (2292/9); 2291/4 (2291/1); 2291/6 (2291/2); 2290/2 (2290); 2180/5 (2180/2); 2305/2 (2305); 2306/2 (2306); 2307/5 (2307/1); 2308/2 (2308); 2309/6 (2309/1); 2310/2 (2310); 2314/6 (2314/1); 2315/6 (2315/1); 2316/7 (2316/1); 2316/9 (2316/2); 2317/8 (2317/3); 2317/10 (2317/5); 2317/12 (2317/6); 2319/7 (2319/1); 2323/11 (2323/3); 2323/13 (2323/4); 2323/15 (2323/5); 2323/9 (2323/1); 2326/2 (2326); 2329/8 (2329/2); 2330/11 (2330/4); 2330/13 (2330/5); 2332/2 (2332); 2339/2 (2339); 2343/4 (2343/1); 2344/2 (2344); 2345/2 (2345); 2347/2 (2347); 2348/4 (2348/1); 2348/6 (2348/2); 2349/9 (2349/4); 2349/7 (2349/1); 2351/8 (2351/3); 2351/10 (2351/4); 2351/6 (2351/2); 2352/2 (2352); 2353/2 (2353); 2354/2 (2354); 2355/4 (2355/1); 2476/8 (2476/1); 2476/10 (2476/2); 2357/2 (2357).
  W nawiasie działki przed podziałem.
            O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                    o zezwoleniu na realizację  ww. inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28A i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 19.06.2018 r. do 02.07.2018 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 27.06.2018 r..
           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, kontakt z Inspektorem Ochrony - Danych – iod@um.krosno.pl. Dane osobowe strony zbierane są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-06-19
Publikujący Danuta Knap 2018-06-19 12:00
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496),
 
 
Prezydent Miasta Krosna
 
zawiadamia
 
o wydaniu decyzji Nr 1/2018
z dnia 10 kwietnia 2018 r. znak: PB.6740.2.5.2018.D
 
 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie” wydanej na rzecz Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Krosna, na działkach wymienionych w decyzji w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne. 
           
            Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 A, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
          Ponadto informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 10.04.2018 r. do 23.04.2018 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie”.
 
            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-04-10
Publikujący Danuta Knap 2018-04-10 11:54
Krosno, 27.02.2018 r.
Znak: PB.6740.2.5.2018.D                                                             
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
           
            Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1496), zawiadamiam,  że na wniosek:
 
Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A,
 
z  dniem  17 stycznia 2018 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie” na działkach w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne:
 
 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 571/6; 624/1; 624/2; 911/4; 996; 3335/7; 627/6;
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 625; 623/1; 626/13; 626/19 (626/14);  623/3 (623/2); 626/17 (626/10); 626/15 (626/9); 1021/1 (1021); 1022/1 (1022); 1023/1 (1023); 911/6 (911/5);
 3.  Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych626/2; 1021/2 (1021); 911/7 (911/5); 1025/1; 1025/2; 1044/4; 1068; 615/14; 623/4 (623/2); 626/20 (626/14); 626/18 (626/10).
  W nawiasie działki przed podziałem.
            O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                    o zezwoleniu na realizację  ww. inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28A i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 27.02.2018 r. do 12.03.2018 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 07.03.2018 r..
           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-02-27
Publikujący Danuta Knap 2018-02-27 09:07
PREZYDENT MIASTA KROSNA
             38-400  KROSNO          
              ul. Lwowska 28a
..................................................
 (oznaczenie organu wydającego pismo)
    Krosno, dn. 25.10.2017 r.
 
znak: PB.6740.1.99.2017.L
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 24.10.2017 r. znak: PB.6740.1.99.2017.L zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 31.08.2017r., złożonego przez DIOXID Sp. z o. o., ul. Michała Mięsowicza 4a, 38-400 Krosno, w przedmiocie:
zmiany ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Krosna, nr 48/2017 z dnia 15.02.2017 r., znak PB.6740.1.213.2016.L, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku produkcyjnego i technicznego na budynek produkcyjno-socjalno-techniczny, na działkach nr ew. 58/8 i 58/11, w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa przy ul. Michała Mięsowicza 4a w Krośnie, w zakresie zmiany projektu zagospodarowania i projektu architektoniczno-budowlanego, polegającej na przebudowie budynku produkcyjno-socjalno-technicznego wraz ze zmianą zamierzanego sposobu użytkowania części pomieszczeń piętra (zaplecza socjalnego) na laboratorium zakładowe oraz lokalizacją linii galwanicznej w hali produkcyjnej (będącej w trakcie budowy) i rozbudowie budynku o  łącznik komunikacyjny.
 
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28a i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 25.10.2017 r. do 08.11.2017 r.
         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2017-10-25
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2017-10-25 09:07
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 23 września 2023r. 22:50:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.