Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
Treść ogłoszenia o naborze w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2024-05-28
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2024-05-28 14:55
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2024-05-28 14:58
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatrzyna Oberc2024-05-22
Publikujący Katarzyna Oberc - Katarzyna Oberc 2024-05-23 10:38
Modyfikacja Katarzyna Oberc - Katarzyna Oberc 2024-05-23 10:40
Treść ogłoszenia w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2024-05-22
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2024-05-22 15:19
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2024-05-22 15:20
Informacja o wynikach naboru w załączniku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłUrszula Pitrus2024-05-14
Publikujący Urszula Pitrus 2024-05-14 11:20
Modyfikacja Urszula Pitrus 2024-05-14 11:21
Informacja o wynikach naboru w załączniku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłUrszula Pitrus2024-03-21
Publikujący Urszula Pitrus 2024-03-21 11:59
Modyfikacja Urszula Pitrus 2024-03-21 12:00
Informacja o wynikach naboru w załączniku.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłUrszula Pitrus2024-02-29
Publikujący Urszula Pitrus 2024-02-29 15:03
Modyfikacja Urszula Pitrus 2024-02-29 15:08
Informacja o wynikach naboru w załączniku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłUrszula Pitrus2024-02-29
Publikujący Urszula Pitrus 2024-02-29 14:50
Modyfikacja Urszula Pitrus 2024-02-29 14:58

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2024-02-19
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2024-02-21 11:27
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2024-02-21 11:29
Treść ogłoszenia o naborze w załączniku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2023-09-15
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2023-09-15 10:09
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2023-09-15 10:11
PS.2111.1.2023.AD
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza nabór na stanowisko
kierownika
Centrum Integracji Społecznej w Krośnie
 
 1. Określenie jednostki: Centrum Integracji Społecznej, ul. Adama Mickiewicza 31,
  38-400 Krosno.
 2. Określenie stanowiska: kierownik.
 3. Wymiar etatu: pełny etat.
 4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
 
 • wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) co najmniej 5-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – Dz. U. z 2022 r., poz. 530),
d) pełna zdolność do czynności prawnych,
e) korzystanie z pełni praw publicznych,
f) obywatelstwo polskie,
g) nieposzlakowana opinia,
h) bardzo dobra znajomość przepisów prawnych i umiejętność ich stosowania,
a w szczególności ustaw o: samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym,
pracownikach samorządowych, zatrudnieniu socjalnym, pomocy społecznej, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, spółdzielniach socjalnych, finansach publicznych,
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,  ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks pracy oraz przepisów o ochronie danych osobowych,
 
 • wymagania dodatkowe:
a) co najmniej 2 - letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
b) doświadczenie menedżerskie,
c) doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym/ korzystającymi z pomocy społecznej,
d) doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (programy resortowe, środki unijne),
e) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, tj. umiejętność rozpoznania sytuacji, oceny ryzyka i podjęcia działań, w złożonych lub obarczonych ryzykiem okolicznościach,
g) umiejętność pracy w sytuacjach stresowych, podejmowania samodzielnych decyzji i rozwiązywania problemów, analizy i syntezy informacji, dobrej organizacji pracy własnej, skutecznej komunikacji.
h) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
i) asertywność,
j) dyspozycyjność,
k) obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie,
l) umiejętność obsługi komputera,
ł) wysoka kultura osobista,
m) prawo jazdy kat. B.
 
5. Zakres zadań:
a) kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz,
b) realizacja zadań w zakresie określonym w Statucie Centrum Integracji Społecznej w Krośnie,
c) ustalanie organizacji i zasad funkcjonowania jednostki,
d) realizowanie prawidłowej polityki kadrowej,
e) wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących pracę Centrum Integracji Społecznej,
f) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki i gospodarowanie mieniem, w tym:
- przygotowanie i zmiany planu finansowego jednostki;
- procesy związane z uzyskiwaniem dochodów, w tym m. in.: ustalanie, pobieranie, dochodzenie należności;
- dysponowanie środkami pieniężnymi oraz procesy z nim związane, w tym m. in.: zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków;
- nadzór nad rachunkowością jednostki;
- wykonywanie zwykłego zarządu w zakresie powierzonego majątku;
- przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji;
- sprawozdawczość związana z prowadzeniem gospodarki finansowej jednostki i gospodarowaniem mieniem.
g) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostce,
h) opracowywanie sprawozdań, informacji i analiz dotyczących działalności Centrum,
i) prowadzenie spraw związanych z marketingiem i promocją działalności Centrum,
j) przygotowywanie i organizowanie warsztatów zawodowych,
l) koordynowanie i nadzór nad realizacją indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego dla uczestników Centrum,
m) zapewnienie odpowiedniego wyposażenia Centrum w sprzęt i urządzenia niezbędne do właściwej realizacji procesu reintegracji społecznej i  zawodowej,
n) opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krosna w zakresie powierzonych obowiązków oraz realizacja zarządzeń Prezydenta Miasta Krosna,
o) współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi,
p) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanych zadań,
r) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Krosna.
 
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) stanowisko pracy zlokalizowane na  IV piętrze budynku bez windy,
b) praca siedząco-chodząca z przewagą wysiłku umysłowego, w tym przy komputerze wyposażonym  w monitor ekranowy,
c) praca wymagająca dużej koncentracji z narażeniem na obciążenie psychiczne,
d) praca wymagająca odporności na stres.
 
 1. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W Centrum Integracji Społecznej w Krośnie w miesiącu lipcu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.
 
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 2. cv opatrzone własnoręcznym podpisem z opisem przebiegu pracy zawodowej (zajmowane stanowiska i realizowane zadania) zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, doświadczenie zawodowe w tym staż pracy na stanowisku kierowniczym, doświadczenie menadżerskie (np. zaświadczenia, zakresy czynności), wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym/korzystającymi z pomocy społecznej, doświadczenie
  w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (programy resortowe, środki unijne), kwalifikacje i umiejętności, opinie, referencje,
 4. oświadczenia o: niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu polskiego obywatelstwa oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na załączniku do ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Krośnie.
 5. pisemna autorska koncepcja funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w Krośnie obejmująca max. do 5 stron A4 znormalizowanego tekstu, czcionka: Arial, rozmiar 11, odstępy między wierszami: 1,5 wiersza.
 
W przypadku dokumentów aplikacyjnych wystawionych w języku obcym należy przedłożyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.
 
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone zostanie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz odpowiednio stosowany Regulamin zatrudniania pracowników na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Krosna, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 1178/18 Prezydenta Miasta Krosna z dnia   29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania pracowników na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Krosna. 
 
Wymagane dokumenty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 roku włącznie – decyduje data wpływu, w zamkniętej kopercie z napisem “Nabór na Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Krośnie”.
Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie dalszych etapów postępowania.
Dodatkowych informacji udzielała będzie p. Krystyna Osika – Wydział Polityki Społecznej
i Zdrowia tel. 13 47 43 214.
 
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a. W przypadku pytań o swoje dane osobowe kandydat może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.krosno.pl.
Podane dane osobowe są przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Centrum Integracji Społecznej w Krośnie. Zgoda  na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi wskazanymi w ogłoszeniu o naborze może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez złożoną na piśmie prośbę w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Lwowska 28a, pok. 214. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Kandydat uczestniczący w procedurze naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Centrum Integracji Społecznej w Krośnie ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO; prawo do ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych w zakresie, w jakim została cofnięta zgoda, na której opiera się ich przetwarzanie, na podstawie art. 17 ust. 1 lit. b RODO,
a także prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 ust. 1 lit. a, b, oraz c RODO. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych przez Administratora kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia naboru wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydata niezbędnych do celów naboru przez Urząd Miasta Krosna jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z realizacji ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydata w zakresie wymagań dodatkowych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem przez kandydata zgody na przetwarzanie tych danych.
 
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Centrum Integracji Społecznej w Krośnie, jednak nie dłużej niż 3 miesiące z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją procesu naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Centrum Integracji Społecznej w Krośnie.
 
W przypadku zatrudnienia po przeprowadzonym naborze na kierowniczym stanowisku urzędniczym dane osobowe kandydata zostaną włączone do dokumentacji pracowniczej i będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67), o ile przepisy szczególne nie określają innego terminu przechowywania.
 
Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, niż podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa,  nie będą przekazywane do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
Podanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia naboru jest obowiązkowe (dane przetwarzane sa na podstawie przepisów prawa). Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w procedurze naboru.
Podanie danych osobowych w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi jest dobrowolne. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania punktów za spełnienie tych wymagań w procedurze naboru.
Niewybrani kandydaci mogą w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż do czasu zniszczenia dokumentów, odebrać swoje oferty składając stosowne oświadczenie. Po tym terminie dane zostaną zniszczone.
Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów i informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Niedostarczenie wymienionych wyżej dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.


 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2023-08-21
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2023-08-21 10:45
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2023-08-21 10:50
Treść ogłoszenia w załączeniu.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - Psycholog Plik pdf 417.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2023-02-15
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2023-02-17 08:24
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2023-02-17 08:26
Treść informacji o wynikach naboru w załączeniu.

Załączniki:

Informacja o wynikach naboru. Plik pdf 248.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2023-01-27
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2023-01-27 13:26
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2023-01-27 13:27
Treść ogłoszenia o naborze w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2023-01-27
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2023-01-27 13:23
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2023-01-27 14:23
Treść informacji w załączeniu.

Załączniki:

Informacja o wynikach naboru. Plik pdf 236.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2022-09-22
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2022-09-22 15:44
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2022-09-22 15:47
Treść ogłoszenia w załączeniu.

Załączniki:

ogłoszenie o naborze Plik pdf 1.64 MB
oświadczenie Plik pdf 322.88 KB
kwestionariusz osobowy Plik doc 15.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2022-05-20
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2022-05-24 09:15
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2022-05-24 09:17
Treść ogłoszenia w załączeniu.

Załączniki:

ogłoszenie o naborze Plik pdf 1.32 MB
oświadczenie Plik pdf 322.34 KB
kwestionariusz osobowy Plik pdf 356.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2022-05-20
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2022-05-24 09:06
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2022-05-24 09:11
Treść ogłoszenia w załączeniu.

Załączniki:

ogłoszenie o naborze. Plik pdf 357.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2021-11-10
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2021-11-10 12:21
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2021-11-10 12:25
Treść w załączeniu.

Załączniki:

Informacja o wynikach naboru. Plik pdf 167.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2021-10-18
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2021-10-18 16:25
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2021-10-18 16:25
Treść ogłoszenia w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2021-09-24
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2021-09-24 09:19
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2021-09-24 09:22
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pomocnicze - Specjalista świadczący poradnictwo rodzinne w Centrum Integracji Społecznej w Krośnie w ramach projektu "Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna".

Załączniki:

Informacja o wynikach naboru. Plik pdf 160.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2020-07-30
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2020-08-31 11:31
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2020-08-31 11:32
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pomocnicze - Specjalista świadczący poradnictwo prawne w Centrum Integracji Społecznej w Krośnie w ramach projektu "Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna".

Załączniki:

Informacja o wynikach naboru. Plik pdf 157.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2020-07-29
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2020-08-31 11:27
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2020-08-31 11:29
Treść ogłoszenia w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2020-08-19
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2020-08-19 13:54
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2020-08-19 13:54
Treść informacji o wynikach naboru w załączeniu.

Załączniki:

Informacja o wynikach naboru. Plik pdf 430.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2020-07-15
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2020-07-15 13:48
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2020-07-15 13:48
Treść ogłoszenia w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2020-06-30
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2020-06-30 08:57
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2020-06-30 08:58
Treść ogłoszenia w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2020-06-30
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2020-06-30 08:54
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2020-06-30 08:56
Treść ogłoszenia o naborze w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2018-08-24
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2018-08-24 10:00
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2018-08-24 10:01
Treść ogłoszenia o naborze w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2018-08-24
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2018-08-24 09:56
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2018-08-24 09:57
Treść ogłoszenia o naborze w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2018-08-24
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2018-08-24 09:50
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2018-08-24 09:52
Treść ogłoszenia o naborze w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2017-04-28
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2017-05-05 10:24
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2017-05-05 10:26
MOPR. 1162-1/1/17                                                                                             
                                                                                                      Krosno, dnia 28 kwiecień 2017  r.
 Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego działającej na terenie Gminy Krosno w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego mieszczącej się w Osiedlowym Domu Ludowym, 38-400 Krosno, Turaszówka, ul. J. Pawła II 33
- została wybrana i będzie zatrudniona Pani Aleksandra Orlik.
                                                                                                                      
 
Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego. Osoba została wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, rozmowę kwalifikacyjną. Wymieniona wyżej osoba posiada należyte wykształcenie.
Zdaniem Komisji Rekrutacyjnej kandydatka jest należycie przygotowana do realizacji zadań przewidzianego na stanowisku wychowawcy placówki wsparcia dziennego.


 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2017-04-28
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2017-05-04 12:19
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2017-05-04 12:22
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 24 czerwca 2024r. 20:27:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.