Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
Treść ogłoszenia o naborze w załączniku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2023-09-15
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2023-09-15 10:09
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2023-09-15 10:11
Informacja o wynikach naboru w załączniku:

Załączniki:

Wyniki naboru Plik pdf 240.58 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-09-12
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-09-12 08:08
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-09-12 08:10
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatrzyna Oberc2023-09-11
Publikujący Katarzyna Oberc - Katarzyna Oberc 2023-09-12 08:34
Modyfikacja Katarzyna Oberc - Katarzyna Oberc 2023-09-12 08:40
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatrzyna Oberc2023-09-11
Publikujący Katarzyna Oberc - Katarzyna Oberc 2023-09-12 08:30
Modyfikacja Katarzyna Oberc - Katarzyna Oberc 2023-09-12 08:32
Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. płac

Informacja w załącznikach.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze Plik pdf 107.63 KB
Oświadczenie Plik pdf 84.75 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-09-05
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-09-05 12:09
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-09-05 12:12
Informacja o wynikach konkursu w załączniku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłUrszula Pitrus2023-08-23
Publikujący Urszula Pitrus 2023-08-23 13:26
Modyfikacja Urszula Pitrus 2023-08-23 13:34
PS.2111.1.2023.AD
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza nabór na stanowisko
kierownika
Centrum Integracji Społecznej w Krośnie
 
 1. Określenie jednostki: Centrum Integracji Społecznej, ul. Adama Mickiewicza 31,
  38-400 Krosno.
 2. Określenie stanowiska: kierownik.
 3. Wymiar etatu: pełny etat.
 4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
 
 • wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) co najmniej 5-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – Dz. U. z 2022 r., poz. 530),
d) pełna zdolność do czynności prawnych,
e) korzystanie z pełni praw publicznych,
f) obywatelstwo polskie,
g) nieposzlakowana opinia,
h) bardzo dobra znajomość przepisów prawnych i umiejętność ich stosowania,
a w szczególności ustaw o: samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym,
pracownikach samorządowych, zatrudnieniu socjalnym, pomocy społecznej, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, spółdzielniach socjalnych, finansach publicznych,
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,  ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks pracy oraz przepisów o ochronie danych osobowych,
 
 • wymagania dodatkowe:
a) co najmniej 2 - letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
b) doświadczenie menedżerskie,
c) doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym/ korzystającymi z pomocy społecznej,
d) doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (programy resortowe, środki unijne),
e) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, tj. umiejętność rozpoznania sytuacji, oceny ryzyka i podjęcia działań, w złożonych lub obarczonych ryzykiem okolicznościach,
g) umiejętność pracy w sytuacjach stresowych, podejmowania samodzielnych decyzji i rozwiązywania problemów, analizy i syntezy informacji, dobrej organizacji pracy własnej, skutecznej komunikacji.
h) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
i) asertywność,
j) dyspozycyjność,
k) obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie,
l) umiejętność obsługi komputera,
ł) wysoka kultura osobista,
m) prawo jazdy kat. B.
 
5. Zakres zadań:
a) kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz,
b) realizacja zadań w zakresie określonym w Statucie Centrum Integracji Społecznej w Krośnie,
c) ustalanie organizacji i zasad funkcjonowania jednostki,
d) realizowanie prawidłowej polityki kadrowej,
e) wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących pracę Centrum Integracji Społecznej,
f) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki i gospodarowanie mieniem, w tym:
- przygotowanie i zmiany planu finansowego jednostki;
- procesy związane z uzyskiwaniem dochodów, w tym m. in.: ustalanie, pobieranie, dochodzenie należności;
- dysponowanie środkami pieniężnymi oraz procesy z nim związane, w tym m. in.: zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków;
- nadzór nad rachunkowością jednostki;
- wykonywanie zwykłego zarządu w zakresie powierzonego majątku;
- przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji;
- sprawozdawczość związana z prowadzeniem gospodarki finansowej jednostki i gospodarowaniem mieniem.
g) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostce,
h) opracowywanie sprawozdań, informacji i analiz dotyczących działalności Centrum,
i) prowadzenie spraw związanych z marketingiem i promocją działalności Centrum,
j) przygotowywanie i organizowanie warsztatów zawodowych,
l) koordynowanie i nadzór nad realizacją indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego dla uczestników Centrum,
m) zapewnienie odpowiedniego wyposażenia Centrum w sprzęt i urządzenia niezbędne do właściwej realizacji procesu reintegracji społecznej i  zawodowej,
n) opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krosna w zakresie powierzonych obowiązków oraz realizacja zarządzeń Prezydenta Miasta Krosna,
o) współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi,
p) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanych zadań,
r) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Krosna.
 
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) stanowisko pracy zlokalizowane na  IV piętrze budynku bez windy,
b) praca siedząco-chodząca z przewagą wysiłku umysłowego, w tym przy komputerze wyposażonym  w monitor ekranowy,
c) praca wymagająca dużej koncentracji z narażeniem na obciążenie psychiczne,
d) praca wymagająca odporności na stres.
 
 1. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W Centrum Integracji Społecznej w Krośnie w miesiącu lipcu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.
 
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 2. cv opatrzone własnoręcznym podpisem z opisem przebiegu pracy zawodowej (zajmowane stanowiska i realizowane zadania) zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, doświadczenie zawodowe w tym staż pracy na stanowisku kierowniczym, doświadczenie menadżerskie (np. zaświadczenia, zakresy czynności), wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym/korzystającymi z pomocy społecznej, doświadczenie
  w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (programy resortowe, środki unijne), kwalifikacje i umiejętności, opinie, referencje,
 4. oświadczenia o: niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu polskiego obywatelstwa oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na załączniku do ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Krośnie.
 5. pisemna autorska koncepcja funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w Krośnie obejmująca max. do 5 stron A4 znormalizowanego tekstu, czcionka: Arial, rozmiar 11, odstępy między wierszami: 1,5 wiersza.
 
W przypadku dokumentów aplikacyjnych wystawionych w języku obcym należy przedłożyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.
 
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone zostanie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz odpowiednio stosowany Regulamin zatrudniania pracowników na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Krosna, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 1178/18 Prezydenta Miasta Krosna z dnia   29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania pracowników na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Krosna. 
 
Wymagane dokumenty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 roku włącznie – decyduje data wpływu, w zamkniętej kopercie z napisem “Nabór na Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Krośnie”.
Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie dalszych etapów postępowania.
Dodatkowych informacji udzielała będzie p. Krystyna Osika – Wydział Polityki Społecznej
i Zdrowia tel. 13 47 43 214.
 
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a. W przypadku pytań o swoje dane osobowe kandydat może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.krosno.pl.
Podane dane osobowe są przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Centrum Integracji Społecznej w Krośnie. Zgoda  na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi wskazanymi w ogłoszeniu o naborze może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez złożoną na piśmie prośbę w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Lwowska 28a, pok. 214. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Kandydat uczestniczący w procedurze naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Centrum Integracji Społecznej w Krośnie ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO; prawo do ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych w zakresie, w jakim została cofnięta zgoda, na której opiera się ich przetwarzanie, na podstawie art. 17 ust. 1 lit. b RODO,
a także prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 ust. 1 lit. a, b, oraz c RODO. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych przez Administratora kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia naboru wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydata niezbędnych do celów naboru przez Urząd Miasta Krosna jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z realizacji ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydata w zakresie wymagań dodatkowych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem przez kandydata zgody na przetwarzanie tych danych.
 
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Centrum Integracji Społecznej w Krośnie, jednak nie dłużej niż 3 miesiące z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją procesu naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Centrum Integracji Społecznej w Krośnie.
 
W przypadku zatrudnienia po przeprowadzonym naborze na kierowniczym stanowisku urzędniczym dane osobowe kandydata zostaną włączone do dokumentacji pracowniczej i będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67), o ile przepisy szczególne nie określają innego terminu przechowywania.
 
Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, niż podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa,  nie będą przekazywane do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
Podanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia naboru jest obowiązkowe (dane przetwarzane sa na podstawie przepisów prawa). Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w procedurze naboru.
Podanie danych osobowych w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi jest dobrowolne. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania punktów za spełnienie tych wymagań w procedurze naboru.
Niewybrani kandydaci mogą w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż do czasu zniszczenia dokumentów, odebrać swoje oferty składając stosowne oświadczenie. Po tym terminie dane zostaną zniszczone.
Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów i informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Niedostarczenie wymienionych wyżej dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.


 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2023-08-21
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2023-08-21 10:45
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2023-08-21 10:50
Informacja o wynikach naboru w załączniku.

Załączniki:

Wyniki naboru Plik pdf 36.18 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-06-30
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-06-30 08:19
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-06-30 08:22
Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie ogłasza nabór na wolne stanwisko - edukator filmu.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-06-12
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-06-12 13:50
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-06-12 13:56
Informacja o wynikach naboru w załączniku
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłUrszula Pitrus2023-05-24
Publikujący Urszula Pitrus 2023-05-24 13:19
Modyfikacja Urszula Pitrus 2023-05-31 12:05
Treść informacji o wynikach naboru w załączniku
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłUrszula Pitrus2023-05-24
Publikujący Urszula Pitrus 2023-05-24 13:13
Modyfikacja Urszula Pitrus 2023-05-31 12:05
Dyrektor Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie ogłasza konkurs na stanowisko pracy - Specjalista ds. kadr.

Załączniki:

Klauzula informacyjna RODO Plik doc 16.06 KB
Ogłoszenie Plik pdf 165.02 KB
Oświadczenie Plik doc 15.88 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-05-23
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-05-23 11:15
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-05-24 10:38
Treść informacji o wynikach naboru w załączniku

Załączniki:

Informacja o wynikach naboru Plik pdf 293.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłUrszula Pitrus2023-04-03
Publikujący Urszula Pitrus 2023-04-03 16:21
Modyfikacja Urszula Pitrus 2023-04-03 16:27
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłUrszula Pitrus2023-03-13
Publikujący Urszula Pitrus 2023-03-13 14:23
Modyfikacja Urszula Pitrus 2023-03-13 14:34
Prezydent Miasta Krosna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie


 
Wymagane dokumenty należy składać do dnia 11 kwietnia 2023 r.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Załączniki:

Oświadczenie Plik doc 64.00 KB
Ogłoszenie Plik pdf 553.37 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-02-27
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-02-27 14:25
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-02-28 10:40
Treść informacji o wynikach naboru w załączniku

Załączniki:

Informacja o wynikach naboru Plik pdf 36.07 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMichał Bęben2023-02-21
Publikujący Michał Bęben 2023-02-21 11:56
Modyfikacja Michał Bęben 2023-02-21 11:58
Treść ogłoszenia w załączeniu.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - Psycholog Plik pdf 417.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2023-02-15
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2023-02-17 08:24
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2023-02-17 08:26
Dyrektor Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko referenta

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy Plik doc 37.00 KB
Ogłoszenie Plik pdf 542.80 KB
Oświadczenie Plik doc 15.94 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-02-13
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-02-13 15:52
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-02-13 16:01
Treść informacji o wynikach naboru w załączeniu.

Załączniki:

Informacja o wynikach naboru. Plik pdf 248.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2023-01-27
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2023-01-27 13:26
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2023-01-27 13:27
Treść ogłoszenia o naborze w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2023-01-27
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2023-01-27 13:23
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2023-01-27 14:23
Dyrektor Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie ogłasza nabór na wolne stanowisko sprzedawca/kasjer w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej (sekcja Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie).

Szczegółowa informacja w załącznikach:

Załączniki:

Klauzula informacyjna Plik pdf 320.21 KB
Oferta pracy Plik pdf 152.32 KB
Oświadczenie Plik pdf 257.98 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-01-19
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-01-19 11:19
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-01-19 11:23
Treść informacji w załączniku.

Załączniki:

Informacja o wynikach naboru Plik pdf 41.58 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-01-03
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-01-03 12:36
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-01-03 12:39
Treść ogłoszenia w załącznikach.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 700.54 KB
Oświadcznie o zatrudnieniu Plik doc 15.98 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2022-12-01
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2022-12-01 11:34
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2022-12-01 11:36
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Chorzępa2022-11-02
Publikujący Iwona Chorzępa 2022-11-02 08:22
Modyfikacja Iwona Chorzępa 2022-11-02 08:23
Treść ogłoszenia w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Chorzępa2022-10-11
Publikujący Iwona Chorzępa 2022-10-11 08:55
Modyfikacja Iwona Chorzępa 2022-10-11 08:58
Treść informacji w załączeniu.

Załączniki:

Informacja o wynikach naboru. Plik pdf 236.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2022-09-22
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2022-09-22 15:44
Modyfikacja Monika Matusz - Monika Matusz 2022-09-22 15:47

Załącznik do zarządzenia Nr 1681/22
Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 11 sierpnia 2022 r.                                

 

 

Prezydent Miasta Krosna

ogłasza konkurs

 

NA STANOWISKO DYREKTORA

 

- I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, ul. ks. Piotra Skargi 2, 38-400 Krosno.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r., poz. 1449).

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz.U. z 2021 r., poz. 1428) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,  
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt 2: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia /orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydanego przez lekarza uprawnionego do badań z zakresu medycyny pracy nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem oferty,
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.289),
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
15) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
3. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, 38 – 400 Krosno w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu oraz adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie” w terminie do dnia 25 sierpnia 2022 r. w godzinach pracy Urzędu.
Oferty które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Krosna.
Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a, 38–400 Krosno.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.
 
5. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a. W przypadku pytań o swoje dane osobowe kandydat może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.krosno.pl.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów konkursu jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz.U. z 2021 r., poz. 1428).
Ponadto przystępując do konkursu na stanowisko dyrektora kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numerów telefonów.
 
Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez złożoną na piśmie prośbę w Wydziale Organizacyjnym, Zarządzania Kadrami i Kontroli, ul. Lwowska 28a, pok. 321. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia dyrektora.
 
Kandydat uczestniczący w konkursie na stanowisko dyrektora ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych przez Administratora kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 
Powyższe dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67), o ile przepisy szczególne nie określają innego terminu przechowywania.
 
Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 
Podanie przez kandydatów danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest obowiązkowe a niepodanie ich uniemożliwia udział w konkursie. Podanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu jest dobrowolne. Niepodanie numeru telefonu będzie skutkowało utrudnionym kontaktem z kandydatem.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2022-08-11
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2022-08-11 14:50
Dyrektor Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie ogłasza wyniki naboru na stanowisko kierowcy - pracownika obsługi technicznej. W wyniku przeprwadzonego naboru został wybrany i będzie zatrudniony Pan Bartłomiej Lubaś zam. Krosno.

Załączniki:

Wyniki naboru Plik pdf 29.90 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2022-08-04
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2022-08-04 14:09
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2022-08-04 14:11
Dyrektor Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko pracy:  Kierowca - pracownik obsługi technicznej w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

Załączniki:

Klauzula informacyjna RODO Plik pdf 317.28 KB
Ogłoszenie Plik pdf 131.14 KB
Oświadczenie Plik pdf 257.30 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2022-06-30
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2022-06-30 13:00
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2022-06-30 13:03
Dyrektor Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie ogłasza wynki nabowy na na stanowisko
instruktor/animator kultury regionalnej w Etnocemtrum Ziemi Krośnieńskiej.

Załączniki:

wyniki naboru Plik pdf 33.56 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2022-06-29
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2022-06-29 07:52
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2022-06-29 07:57
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 24 września 2023r. 21:20:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.