Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 24 sierpnia  2023 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 2694/4 o pow. 1217 mi działki numer: 2694/7 o pow. 654 m2, 2693/5 o pow. 32 m2, 2687/1 o pow. 61 m2 w ¼ części objęte księgami wieczystymi KS1K/00042340/4 i KS1K/00129697/5 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 101.500,00 zł  (sto jeden  tysięcy pięćset  złotych) –  plus podatek VAT  23% .
 
 
 
Krosno 2023-08-24
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-08-24
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-08-24 15:22
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 24 sierpnia  2023 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 2694/3 o pow. 1168 mi działki numer: 2694/7 o pow. 654 m2, 2693/5 o pow. 32 m2, 2687/1 o pow. 61 m2 w ¼ części objęte księgami wieczystymi KS1K/00042340/4 i KS1K/00129697/5 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 90.000,00 zł  (dziewięćdziesiąt tysięcy   złotych) –  plus podatek VAT  23% .
 
 
 
Krosno 2023-08-24
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-08-24
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-08-24 15:19
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 24 sierpnia  2023 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 2694/5 o pow. 1293 mi działki numer: 2694/7 o pow. 654 m2, 2693/5 o pow. 32 m2, 2687/1 o pow. 61 m2 w ¼ części objęte księgami wieczystymi KS1K/00042340/4 i KS1K/00129697/5 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 105.200,00 zł  (sto pięć  tysięcy dwieście   złotych) –  plus podatek VAT  23% .
 
 
 
Krosno 2023-08-24
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-08-24
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-08-24 15:17
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 24 sierpnia  2023 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 2694/6 o pow. 1200 mi działki numer: 2694/7 o pow. 654 m2, 2693/5 o pow. 32 m2, 2687/1 o pow. 61 m2 w ¼ części objęte księgami wieczystymi KS1K/00042340/4 i KS1K/00129697/5 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 119.000,00 zł  (sto dziewiętnaście   tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23% .
 
 
 
Krosno 2023-08-24
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-08-24
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-08-24 15:21
K o m u n i k a t
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                      o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno         i przeznaczonych do:
-  sprzedaży w trybie przetargu oznaczonych numerami:  2584/1 o pow. 135 m2  przy ul.  Lwowskiej w obrębie ewidencyjnym Śródmieście, 3314/22 o pow. 1788 m2 przy ul. Hallera, 1189/1 o pow. 121 m2 przy ul. Korczyńskiej w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne, 403/4 o pow. 5546 m2, 376/33 o pow. 2046 m2, 376/26 o pow. 2062 m2, 376/34 o pow. 2431 m2 423 o pow. 3960 m2 przy ul. Lotników  w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 2533/1 o pow. 1108 m2, 2533/2 o pow. 1139 m2, 2533/3 o pow. 1129 m2, 2533/4 o pow. 1278 m2, 2533/5 o pow. 1166 m2, 2533/6 o pow. 1157 m2, 2533/7 o pow.  1052 m2 , 2533/8 o pow. 1206 m2 , 2533/9 o pow. 828 m2 przy ul. Polnej w obrębie ewidencyjnym Suchodół,
-  sprzedaży w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 2651/7 o pow. 185 m2, 2651/8 o pow.15 m2   przy ul. Człowiekowskiego w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi, 1705/6 o pow. 78 m2 przy ul. Niepodległości w obrębie ewidencyjnym Śródmieście, 1189/2 o pow. 39 m2 przy ul. Korczyńskiej w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne, 1312/3 o pow. 270 m2 przy ul. Klonowej, 134/2 o pow. 2764 m2 przy ul. Rzeszowskiej w obrębie ewidencyjnym Turaszówka,
- wniesienia aportem oznaczonych numerami: 3280/13 o pow. 260 m2, 3287/4 o pow. 479 m2, 3290/12 o pow. 475 m2, 3309/12 o pow. 1496 m2, 3310/4 o pow. 483 m2, 3295/6 o pow. 1140 m2,3298/1 o pow. 120 m2, 3311/9 o pow. 1385 m2 położonych przy ul. Hallera w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-08-16
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-08-16 12:56
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-08-16 13:12
G.6810.51.2023.P                                                                                         Krosno, 25.07.2023 r.
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego
           
            Działając na podstawie art. 61 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2023 r. poz. 775 ze zm.) dalej kpa oraz na podstawie art. 9 ust. 2b w związku z art. 9 ust. 2a, 2i i 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.1997 Nr 121 poz. 770 ze zm.)
 
zawiadamiam
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji w sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2016 r. przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Krosna – wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, prawa użytkowania wieczystego działki nr 1298 o pow. 0.0671 ha będącej własnością Gminy Krosno, położonej w Krośnie, w obr. Śródmieście.
            Postępowanie wszczyna się z urzędu na podstawie powołanych wyżej przepisów, zgodnie z którymi Skarb Państwa nabywa nieopłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po podmiotach podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, które były wpisane do rejestrów sądowych na podstawie przepisów obowiązujących, lecz do dnia 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i w związku z  tym zostały uznane za wykreślone.
            Zgodnie z art. 10  i art. 73 § 1 kpa każda osoba będąca stroną postępowania ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Z dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska  28a w godzinach pracy urzędu. Informację w sprawie prowadzonego postępowania można uzyskać osobiście w pokoju 116 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0134743116.
            Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna oraz w Biuletynie informacji Publicznej tut. urzędu na okres 14 dni.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-07-26
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-07-26 12:51
Prezydent Miasta Krosna
  Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 17 lipca 2023 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Przemyslowa jako działka numer 353/13 o pow. 570 m2, położonej przy ul. Lotników , objętej  KW 92034/1, – wygrała Defendoor Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością za cenę 45.500,00 zł netto  ( czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 55.965,00 zł  (pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt  pięć złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Defendoor Sp. z o.o. .
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 45.000,00 zł  (czterdzieści pięć  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
Krosno 2023-07-24
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-07-24
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-07-24 13:42
Prezydent Miasta Krosna
  Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 17 lipca 2023 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1959/34 o pow. 1368 m2, położonej przy ul. Pięknej , objętej    KW 12264/8, – wygrał Michał Wiktor Pesz za cenę 151.500,00 zł netto  ( sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 186.345,00 zł  (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Michał Wiktor Pesz.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 150.000,00 zł  ( sto pięćdziesiąt  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
Krosno 2023-07-24
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-07-24
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-07-24 13:39
Prezydent Miasta Krosna
 Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 14 lipca 2023 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej  własność Gminy Krosno, położonej przy ul. Bieszczadzkiej 20, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 272/6 o pow. 492 m2, objęta KW 64420/9  – wygrała WM-TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za cenę 656.500,00 zł (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset  złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu  .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent WM-TECH Sp. z o.o. .
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 650.000,00 zł  (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
 
 
Krosno 2023-07-21
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-07-21
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-07-21 10:11
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 29 maja 2023 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Krościenko Niżne jako działka numer 1789/2 o pow. 514 m2, położonej przy ul. Wisze , objętej    KW 37908/6, – wygrał Paweł Mateusz Moskal za cenę 50.500,00 zł netto  (pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 62.115,00 zł  (sześćdziesiąt dwa tysiące sto piętnaście złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Paweł Mateusz Moskal.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 50.000,00 zł  (pięćdziesiąt  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2023-06-05
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-06-05
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-06-05 14:35
K o m u n i k a t
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno         i przeznaczonych do:
-  sprzedaży w trybie przetargu oznaczonych numerami:  343/61 o pow. 1861 m2  przy ul. Zawrzyckiego, 75/4 o pow. 2945 m2, 77/5 o pow. 3129 m2, 78/5 o pow. 1851 m2, 79/5 o pow. 81 m2, 80/2 o pow. 1849 m2 przy ul. Lotników  w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 397/10 o pow. 3490 m2, 398/10 o pow. 16511 m2 przy ul. Prez.R.Kaczorowskiego w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 2694/3 o pow. 1168 m2, 2694/4 o pow. 1217 m2, 2694/5 o pow. 1293 m2, 2694/6 o pow. 1200 m2, 2694/7 o pow.  654 m2 , 2687/1 o pow. 61 m2 , 2693/5 o pow. 32 m2 przy ul. Prządki w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi
-  sprzedaży w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 2698/13 o pow. 214 m2  przy ul. Prządki w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi, 2093/2 o pow. 241 m2 przy ul. Legionów w obrębie ewidencyjnym Śródmieście, 
- przekazania w użytkowanie oznaczonej numerem 2709/3 o pow. 17356 m2 przy ul. Okrzei w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-05-31
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-05-31 13:40
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-05-31 14:21
Prezydent Miasta Krosna
 
 Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 9 maja  2023 r.  III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącego własność Skarbu Państwa lokalu niemieszkalnego    w budynku przy ul. Kletówki 52, oznaczonego numerem 3 o pow. użytkowej wynoszącej wraz z pomieszczeniami przynależnymi 266,38 m2 objętego księga wieczystą nr KS1K/00083448/0 wraz z udziałem wynoszącym 2433/10000 cz. w częściach wspólnych budynku oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste działki oznaczonej numerem 101/1 o pow. 1357 m2, objętej księgą wieczystą KS1K/00083447/3 w udziale 2433/10000 cz. – wygrała spółka - Centrum Usług Medycznych Eskulap Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za cenę 505.000 zł , w tym cena lokalu 419.150,00 z, cena gruntu stanowiąca podstawę ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego  85.850,00 zł.
Do przetargu został dopuszczony jedyny oferent – Centrum Usług Medycznych Eskulap Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 500.000,00 zł  (pięćset tysięcy  złotych), w tym cena lokalu 415.000,00 zł, cena gruntu stanowiąca podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego 85.000,00 zł – podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2023-05-16
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-05-16
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-05-16 13:56
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 27 kwietnia 2023 r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2247/6 o pow. 1197 m2  i 2247/4 opow. 1323 m2 w udziale wynoszącym 1/10 część, położonej przy ul. Polnej, objętej  KW 9728/5, – wygrali Bożena      i Piotr Wajda za cenę 119.180,00 zł netto  (sto dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 146.591,40 zł  (sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 40/100 ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni zostali  jedyni oferenci: Bożena i Piotr Wajda,
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 118.000,00 zł  (sto osiemnaście  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2023-05-04
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-05-04
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-05-04 08:37
Prezydent Miasta Krosna

 Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 27 kwietnia 2023 r.  III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej         w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer 651/4 o pow. 1179 m2 położona przy ul. Długiej, objęta księgą wieczystą KS1K/00006332/1  – zakończył się wynikiem negatywnym,     z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 90.000,00 zł  (dziewięćdziesiąt  tysięcy  złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 Krosno 2023-04-27
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-04-27
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-04-27 11:38
 
Prezydent Miasta Krosna
 
  Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 17 kwietnia 2023 r. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej  własność Gminy Krosno, położonej przy ul. Marsz. J.Piłsudskiego 60, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Śródmieście jako działka numer 404/2 o pow. 451 m2, objęta KW 121128/0  – wygrał Bartosz Kazimierz Sieradzki za cenę 303.000,00 zł  (trzysta trzy tysiące  złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu  .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Bartosz Kazimierz Sieradzki.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 300.000,00 zł  (trzysta  tysięcy złotych). Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu    z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
 
 
Krosno 2023-04-24
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-04-24
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-04-24 16:15
K o m u n i k a t
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.    o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno  i przeznaczonych do sprzedaży:
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 1072/25 o pow. 67m2,  1072/26 o pow. 26 m2 przy ul. Korczyńskiej w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne, 3314/18  o pow. 240 m2  przy ul. Hallera  w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne.
 
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 1072-25,-26 Plik pdf 69.25 KB
wykaz dz. 3314-18 Plik pdf 65.36 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-04-12
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-04-12 15:20
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-04-12 15:22
K o m u n i k a t
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.    o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno     i przeznaczonych do sprzedaży:
- w trybie przetargu oznaczonej numerem:  353/13 o pow. 570 m2  przy ul. Lotników     w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 218/2 o pow. 7344 m2  przy   ul.Fr. Wójtowicza w obrębie ewidencyjnym Turaszówka, 3280/13 o pow. 260 m2, 3287/4        o pow. 479 m2, 3290/12 o pow. 475 m2 ,  3309/12 o pow. 1496 m2, 3310/4 o pow. 483 m2, 3292/13 o pow. 578 m2, 3295/6 o pow. 1140 m2, 3298/1 o pow. 120 m2, 3311/9 o pow. 1385 m2  przy ul. Hallera  w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne.
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 218-2 Plik pdf 70.99 KB
wykaz dz. 353-13 Plik pdf 65.05 KB
wykaz dz. Hallera Plik pdf 76.94 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-04-05
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-04-05 15:15
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-04-06 08:26
Prezydent Miasta Krosna
  Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 4 kwietnia  2023 r.  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej    w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2100/16 o pow.  1024 m objęta KW 12294/7  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 55.000,00 zł  (pięćdziesiąt pięć  tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2023-04-04
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-04-04
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-04-04 11:41
K o m u n i k a t
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno   i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami:  532/2 o pow. 149 m2 przy ul. Naftowej, 1187/41 o pow. 50 m2  przy ul. Witosa w obrębie ewidencyjnym Śródmieście.
 
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 1187-41 Plik pdf 68.01 KB
wykaz dz. 532-2 Plik pdf 66.67 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-03-08
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-03-08 11:07
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-03-09 11:08
K o m u n i k a t
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm ) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno   i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami:  272/6 o pow. 492 m2 przy ul. Bieszczadzkiej     w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 1789/2 o pow. 514 m2 przy ul. Wisze w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne, 1804 o pow. 4495 m2, 1480 o pow. 1854 m2,1280/1 o pow. 1636 m2 w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi.
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 1280-1 Plik pdf 71.94 KB
wykaz dz. 1480 Plik pdf 67.25 KB
wykaz dz. 1804 Plik pdf 68.74 KB
wykaz dz. 272-6 Plik pdf 66.22 KB
wykaz dz.1789-2 Plik pdf 66.34 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-03-01
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-03-01 15:07
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-03-01 15:09
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
  Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 26 stycznia 2023 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2247/6 o pow. 1197 m2  i 2247/4 opow. 1323 m2 w udziale wynoszącym 1/10 część, położonej przy ul. Polnej, objętej  KW 9728/5, – zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku postąpień.
Do przetargu dopuszczeni zostali oferenci:
- Bożena i Piotr Wajda.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 119.000,00 zł  (sto dziewiętnaście  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2023-01-26
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-01-26
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-01-26 11:49
Prezydent Miasta Krosna
 
   Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 26 stycznia  2023 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/6 o pow. 1261 mi działka numer 1173/3 o pow. 454 m2 w ¼ części objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 127.000,00 zł  (sto dwadzieścia siedem  tysięcy   złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2023-01-26
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-01-26
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-01-26 11:47
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
 Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta  krosna w dniu 26 stycznia 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/7 o pow. 1291 mi działka numer 1173/3 o pow. 454 m2 w ¼ części objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 130.000,00 zł  (sto trzydzieści   tysięcy   złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2023-01-26
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-01-26
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-01-26 11:45
Prezydent Miasta Krosna
 
 
Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 22 grudnia 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2247/5 o pow. 1676m2  i 2247/4 opow. 1323 m2 w udziale wynoszącym 1/10 część, położonej przy ul. Polnej, objętej  KW 9728/5, – wygrał Szczepan Jan Miczek za cenę 163.620,00 zł netto  (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 201.252,60 zł  (dwieście jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 60/100) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został oferent:
- Szczepan Jan Miczek.
Do przetargu nie zgłosił się:
- Piotr Lesław Życki.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 162.000,00 zł  (sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-12-29
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-12-29
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-12-29 08:46
Prezydent Miasta Krosna
 
   Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 22 grudnia 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2247/7 o pow. 1218 m2  i 2247/4 opow. 1323 m2 w udziale wynoszącym 1/10 część, położonej przy ul. Polnej, objętej  KW 9728/5, – wygrał Szczepan Jan Miczek za cenę 122.210,00 zł netto  (sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście dziesięć złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 150.318,30 zł  (sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemnaście złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni zostali oferenci:
- Szczepan Jan Miczek
- Piotr Lesław Życki.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 121.000,00 zł  (sto dwadzieścia jeden  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-12-29
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-12-29
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-12-29 08:44
Prezydent Miasta Krosna
 Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 28 grudnia  2022 r.  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącego własność Skarbu Państwa lokalu niemieszkalnego          w budynku przy ul. Kletówki 52, oznaczonego numerem 3 o pow. użytkowej wynoszącej wraz z pomieszczeniami przynależnymi 266,38 m2 objętego księga wieczystą nr KS1K/00083448/0 wraz z udziałem wynoszącym 2433/10000 cz. w częściach wspólnych budynku oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste działki oznaczonej numerem 101/1 o pow. 1357 m2, objętej księgą wieczystą KS1K/00083447/3 w udziale 2433/10000 cz. – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 580.000,00 zł  (pięćset osiemdziesiąt tysięcy  złotych), w tym cena lokalu 481.000,00 zł, cena gruntu stanowiąca podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego 99.000,00 zł – podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2022-12-28
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-12-28
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-12-28 10:20
 
Prezydent Miasta Krosna
 
  Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 22 grudnia 2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1959/62 o pow. 1331 m2 położona przy ul. Wspólnej, objęta księgą wieczystą KS1K/0012264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym,   z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 146.000,00 zł  (sto czterdzieści sześć  tysięcy  złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-12-22
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-12-22
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-12-22 13:54
 
Prezydent Miasta Krosna
 
   Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 22 grudnia 2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1959/32 o pow. 1727 m2 położona przy ul. Wspólnej, objęta księgą wieczystą KS1K/0012264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym,    z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 190.000,00 zł  (sto dziewięćdziesiąt   tysięcy  złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-12-22
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-12-22
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-12-22 13:56
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno    i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami:  1566 o pow. 1648 m 2 przy ul. Kopernika, 782     o pow.  5682 m2 , 778 o pow. 1648 m2  przy ul. Wierzbowej, 266/3 o pow. 4025 m2, 268 o pow. 721 m2, 269 o pow. 442 m2 przy ul. Drzymały - w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi.
 
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 1556 Plik pdf 73.66 KB
wykaz dz. 778 Plik pdf 66.81 KB
wykaz dz. 782 Plik pdf 67.59 KB
wykaz dz. ul. Drzymały Plik pdf 72.41 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-12-21
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-12-21 14:21
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-12-21 14:23

 
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 29 listopada  2022 r.  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej     w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Śródmieście jako działka numer 404/2 o pow. 451 m2 położona przy    ul. Marsz.J.Piłsudskiego 60, objęta KW 121128 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 380.000,00 zł  (trzysta osiemdziesiąt tysięcy  złotych) – podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2022-11-29
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-11-29
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-11-29 13:21
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-11-29 13:28
rozwiń archiwum
zwiń archiwum