Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od
Kontrole zewnętrzne - postępowania kontrolne zakończone w 2016 r.
 
Lp. Instytucja kontrolująca Kontrolowana komórka Przedmiot kontroli (zakres) Wyniki
kontroli
1. Centrum Unijnych Projektów
Transportowych
Wydział Rozwoju Miasta 
i Obsługi Inwestórów
Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni” (projekt POIS.08.02.00-00-042/08-00) Informacja pokontrolna
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Przestrzeganie wymagań higieniczno – sanitarnych i technicznych pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia, stosowanych środków czystościowych i dezynfekcyjnych, a także dokumentacji obiektu wynikającej z prowadzonej działalności usługowej Protokół ul. Podwale

Protokół ul. Wisłocza
 
3. Podkarpacki Urząd Wojewódzki Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Wykonywanie przez Prezydenta Miasta Krosna zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego Wystąpienie pokontrolne
4. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli, Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywolnego
 
System Rejestrów Państwowych – bezpieczeństwo, funkcjonowanie i użyteczność Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie

 
5. Archiwum Państwowe w Rzeszowie Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w organach i jednostkach organizacyjnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Protokół

Wystapienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie
6. Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie Wydział Rozwoju Miasta 
i Obsługi Inwestórów
Projekt RPPK.01.03.00.18-020/10 - "Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie”. Protokół
7. Ministerstwo Zdrowia Wydział Rozwoju Miasta 
i Obsługi Inwestórów
Kontrola podprojektu KIK/56 pn. „Wyższa jakość świadczonmych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenia kwalifikacji kadry w DPS nr 1 w Krośnie” Raport z kontroli
8. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Rzeszowie Wydział Komunikacji i Transportu Kontrola w zakresie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszania lub cofania a także przedłużania ważności zezwoleń na wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy jak również działania jednostki w zakresie nadzoru i kontroli przewoźników Protokół

Wystąpienie pokontrolne


 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJolanta Machowska2017-01-27
Publikujący Jolanta Machowska 2017-01-27 09:53
Kontrole zewnętrzne - postępowania kontrolne zakończone w 2015 r.
Lp.
Instytucja kontrolująca
Kontrolowana komórka
Przedmiot kontroli (zakres)
Wyniki kontroli
1. Archiwum Państwowe w Rzeszowie Urząd Stanu Cywilnego Kontrola archiwum USC - warunki przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego Protokół

Uwagi do protokołu

Zalecenia pokontrolne

Informacja o realizacji zaleceń
2. Najwyższa Izba Kontroli Wydział Budżetowo-Finansowy
Stanowisko Nadzoru Finansowego
Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego Wystąpienie pokontrolne 1

Odpowiedź na wnioski pokontrolne i zastrzeżenia na zalecenia pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne  po uwzględnieniu zastrzeżeń

Odpowiedź na wystapienie pokontrolne
3. Podkarpacki Urząd Wojewódzki Wydział Drogownictwa Ocena działań i prowadzonej dokumentacji (od 2012 r. do dnia kontroli) przez organ zarządzający ruchem w aspekcie prawidłowości wykonywania obowiązków określonych w przepisach prawa prawa oraz ustalenie stanu oznakowania na podległych drogach w zakresie bezpieczeństwa ruchu w ramach prowadzonych oględzin dróg w granicach Gminy Miasto Krosno Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie
4. Podkarpacki Urząd Wojewódzki Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych (sprawy z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego) Wystąpienie pokontrolne
5. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Jaśle Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Eliminowanie przypadków korzystania ze środowiska przez zakłady z naruszeniem obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska Protokół z kontroli

Zarządzenie pokontrolne

Odpowiedź na zarządzenie pokontrolne
6.
Fundacja Fundusz Współpracy
Wydział Rozwoju Miasta  i Obsługi Inwestórów
Weryfikacja dokumentacji finansowej wniosku o płatność WNP POIG.08.03.00-18-271/13-08 za okres do 22.12.2014 r.
7.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 
Przestrzeganie wymagań higieniczno – sanitarnych i technicznych pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia, stosowanych środków czystościowych i dezynfekcyjnych, a także dokumentacji obiektu wynikającej z prowadzonej działalności usługowej w Ustępach Publicznych w Krośnie  ul. Podwale i ul. Wisłocza.
8.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów
Realizacja rzeczowo – finansowa projektu pn. "Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w DPS nr 1 w Krosnie
9.
Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V POKL – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestórów
Kontrola realizacji projektu "E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich" nr POKL.05.02.01-00-094/13.
10.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Stan sanitarno – porządkowy i techniczny wybranych przystanków MKS (7 wiat przystanków) na terenie gminy miasta Krosna.
Kontrola w dniu 02.06.2015 r.
11.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Przestrzeganie wymagań higieniczno – sanitarnych i technicznych na terenie obiektu Ogródka Jordanowskiego – Parku Miejskiego w Krośnie przy ul. Grodzkiej 20.
12.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Stan sanitarno – porządkowy i techniczny wybranych przystanków MKS ( 6 wiat przystanków) na terenie gminy miasta Krosna
Kontrola w dniu 29.07.2015 r.
13. Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie Wydział Edukacji Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawe jej naliczenia na rok 2012 Wynik kontroli - wnioski i wskazania 
Odpowiedź
14.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestórów
Kontrola trwałości projektu nr POPW.01.03.00-18-010/10 pn.: Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje.
15.
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestórów
Kontrola na zakończenie realizacji projektu nr RPPK.01.03.00-18-020/10 pn.: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii   w Krośnie.
16.
Fundacja Fundusz Współpracy
        Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestórów
Weryfikacja dokumentacji finansowej projektu WNP POIG.08.03.00-18-271/13-09 za okres do 20.03.2015 r.
17.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Stan sanitarno – porządkowy i techniczny przystanków MKS (7 wiat przystanków) na terenie miasta Krosna.
Kontrola w dniu 27.08.2015 r.
18.
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli
Wydział Budżetowo-Finansowy
Kontrola kompleksowa na zakończenie realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-032/10 pn: PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
19.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Kontrola w zakresie zdrowia roślin w Parku Miejskim przy ul. Grodzkiej.
20.
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli
Sposób wykonania wniosków i zaleceń wynikających z kontroli problemowej przeprowadzonej w 2014 r. z zakresu prawidłowości organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg  i wniosków.
21. Fundacja Fundusz Współpracy Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestórów Weryfikacja wniosku o płatność  nr POIG.08.03.00-18-271/13-10 za okres do 19.06.2015 r. Informacja
22.
Fundacja Fundusz Współpracy
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestórów
Weryfikacja wniosku o płatność  nr POIG.08.03.00-18-271/13-11  za okres do 21.09.2015 r.
23.
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
24.
Fundacja Fundusz Współpracy
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestórów
Weryfikacja dokumentacji finansowej POIG.08.03.00-18-271/13-12.za okres do  27.10.2015 r.
25.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Realizacja zadania usuwanie azbestu 2015 r.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2016-05-19
Publikujący Jolanta Machowska 2016-05-19 00:33

Kontrole zewnętrzne -  postępowania kontrolne zakończone w 2014 rok

  Jednostka kontrolująca Kontrolowana komórka UM Zakres kontroli Wyniki kontroli
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle Wydział Budżetowo - Finansowy Kontrola okresowa (ubezpieczenia społeczne) Protokół z kontroli
2. Urząd Skarbowy w Krośnie Wydział Budżetowo - Finansowy Zasadność deklarowanego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym Protokół z kontroli
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Stan sanitarno-porządkowy i techniczny przystanków MKS (wiaty) Krosno Protokół z kontroli
4. Podkarpacki Urząd Wojewódzki Wydziały Urzędu Miasta Krosna Realizacja zapisów  ustawy  o kombatantach i osobach represjonowanych

Wystąpienie pokontrolne

 

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

5. Najwyższa Izba Kontroli Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Wykonywanie przez wybrane gminy obowiązku zapewnienia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych, w latach 2011-2013

Wystąpienie pokontrolne

 

Odpowiedź na wystąpienie

6. Podkarpacki Urząd Wojewódzki Urząd Stanu Cywilnego Rejestracja stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk

Wystąpienie pokontrolne

 

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

7. Podkarpacki Urząd Wojewódzki Biuro Funduszy Pomocowych Trwałość projektu "Przebudowa ul. Rzeszowskiej"

Informacja pokontrolna

8. Podkarpacki Urząd Wojewódzki Biuro Zarządzania Kryzysowego Realizacja zadań z zakresu ochrony ludnośći i obrony cywilnej

Wystąpienie pokontrolne

9. Podkarpacki Urząd Wojewódzki Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Prawidłowość przchowywania i archiwizowania dokumantacji projektu "Festiwal Tradycji Bożonarodzeniowej Pogranicza Betlejemska Gwiazda" Protokół z kontroli
10. Podkarpacki Urząd Wojewódzki Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli Prawidłowość organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

Wystąpienie pokontrolne

 

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

11. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Prawidłowość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków - kontrola sprawdzająca

Wystapienie pokontrolne

12. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Biuro Funduszy Pomocowych Kontrola trwałości projektu pn. "Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Krośnie ul. Bursaki 41" Informacja pokontrolna
13. Podkarpacki Urząd Wojewódzki Wydział Edukacji Realizacja w 2013 r. rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce Wystąpienie pokontrolne
14. Regionalna Izba Obrachunkowa Wydział Budżetowo - Finansowy Kontrola problemowa Protokół z kontroli
15. Podkarpacki Urząd Wojewódzki Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Kontrola projektu "Artystyczne rynki pogranicza - Bardejow i Krosno" Protokół z kontroli
16. Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli

Wydział Budżetowo-Finansowy

Audyt projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji publicznej" - badanie dokumentów i ewidencji księgowej Protokół z kontroli
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2015-06-15
Publikujący Jolanta Machowska 2015-06-15 08:19
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 25 lipca 2024r. 03:28:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.