RI.042.55.1.2018.G                                                                                        Krosno, dnia 07.05.2018 r.
 
OGŁOSZENIE
PREZYDENT MIASTA KROSNA
 
działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U. z  2017  r. poz. 1875, 2232), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.  U.  z  2017  r. poz.  1868,  z  2018 r. poz. 130), oraz zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna, oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymii podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Prezydent Miasta Krosna
zaprasza  do udziału w konsultacjach społecznych projektu zaktualizowanego
„Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”
w dniach od 07.05.2018 r. do 21.05.2018 r.