KROSNO, 06.06.2019 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.66.2019.F
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2b
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

   ul. Fredry 12, 38-400 Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na sieć preizolowaną, wraz z budową kanalizacji teletechnicznej,  od punktu „A” przy bud. Magrurów 7 (dz.nr ew. 3182) do budynków: Krakowska 13, 21, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 124, 132, Magurów 1, 4, 6, 7, Tysiąclecia 12 i Wróblewskiego 4, 6    i 8” w Krośnie
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 77/5, 77/6, 420/1, 501/1, 502/1, 502/3, 504, 509/8, 524, 3169/1, 3169/2, 3169/10, 3169/11, 3169/12, 3169/13, 3169/15, 3169/16, 3169/17, 3169/18, 3169/19, 3169/21, 3169/3, 3169/4, 3169/7, 3169/8, 3169/9, 3170/2, 3170/4, 3170/6, 3182, 3196
 
Obręb 0005 SRÓDMIEŚCIE
 
Ulica KRAKOWSKA, TYSIĄCLECIA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 04.06.2019 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 25.06.2019 r.