MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce


II. Przedmiot działalności i kompetencje

Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie jest szkołą publiczną.

Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie tworzą:

• III Liceum Ogólnokształcące w Krośnie
• Technikum Nr 5 w Krośnie

Dysponujemy bogatą bazą dydaktyczną (nowoczesne profesjonalne pracownie językowe, informatyczne, zawodowe, pracownie multimedialne i przedmiotowe, bogato wyposażona biblioteka szkolna z czytelnią) i bardzo dobrą bazę sportową (3 boiska sportowe, sala gimnastyczna, siłownia i strzelnica szkolna).
Posiadamy bardzo dobre zaplecze socjalne dla uczniów – nowoczesna monitorowana szatnia szkolna, szkolny bar i sklepik oraz gabinet higieny szkolnej.

Nasi uczniowie odnoszą olbrzymie sukcesy w różnych dziedzinach, pracując pod kierunkiem bardzo dobrze przygotowanej kadry, egzaminatorów egzaminu maturalnego oraz egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Przez cały cykl kształcenia na zajęciach uczniowie pracują z arkuszami maturalnymi, co skutkuje prawie 100%-ową zdawalnością na egzaminie maturalnym.

ZALETY kształcenia w ZSEiO:
• Szkoła przyjazna i bezpieczna dla uczniów
• Miła i serdeczna atmosfera, sprzyjająca pracy oraz rozwijaniu pasji i zainteresowań
• Nauka jednozmianowa
• Najliczniejsza i najbardziej różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych (m.in. koła przedmiotowe, teatr szkolny, klub filmowy, koło strzeleckie, koło żeglarskie, koło Honorowych Dawców Krwi, wolontariat, zajęcia sportowe i rekreacyjne)
• Możliwość rozwijania pasji i zainteresowań poprzez m.in. wyjazdy do teatru, kina, wycieczki przedmiotowe, turystyczno-krajoznawcze, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi
• Ciekawe formy pracy, np. nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnej, zajęcia z lektorem angielskim, lekcje muzealne, współpraca z młodzieżą niemiecką w ramach wymiany ze szkołą w Hattingen
• Zagraniczne staże zawodowe (Anglia)
• Udział w projektach unijnych w ramach Leonardo da Vinci oraz programów z POKL
• Nauczanie modułowe w technikum, które łączy cechy lekcji teoretycznej z zajęciami laboratoryjnymi
• Możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów, np. informatycznych, językowych i specjalistycznych zawodowych (SEP, ECDL i CISCO)
• Współpraca z uczelniami wyższymi, m.in. AGH, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, PWSZ w Krośnie
• Fachowa pomoc wykwalifikowanego doradcy zawodowego w zakresie kreowania kariery szkolnej i zawodowej
• Pomoc pedagoga i psychologa szkolnegoIII. Struktura organizacyjna

Dyrektor: mgr inż. Marek Kubit
Z-ca dyrektora szkoły: mgr Anastazja Harabin-Pudło
Z-ca dyrektora szkoły: mgr inż. Piotr Cymerman
Główny księgowy: mgr Lucyna Pilna
Kierownik gospodarczy: mgr Bogusława Kozik

IV. Podstawa prawna działalności


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)
Rejestr pism przychodzących.
Księga uczniów.

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania - plik