MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce


II. Przedmiot działalności i kompetencje

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną utworzoną przez Radę Miasta Krosna na bazie Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie. Siedzibą szkoły jest zespół budynków znajdujący się przy ul. Tysiąclecia 5 w Krośnie. Patronem szkoły jest ks. Stanisław Staszic i Szkoła nosi Jego imię. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 zwany w dalszej części statutu Szkołą jest jednostką organizacyjną Miasta Krosna. Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Krosno na prawach powiatu grodzkiego. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 :

  1. Technikum nr 3 im. Stanisława Staszica

które zapewnia uczniom wykształcenie średnie zawodowe z możliwością uzyskania dyplomu maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego i dyplomu zawodowego technika, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dające podstawę do podjęcia studiów wyższych lub pracy zawodowej.

  1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 im. Stanisława Staszica

Ukończenie tej szkoły zapewnia absolwentom wykształcenie zasadnicze zawodowe z możliwością uzyskania kwalifikacji w danym zawodzie, po zdaniu egzaminu a także kontynuowania nauki w celu zdobycia wykształcenia średniego.

  1. Centrum Kształcenia Praktycznego im. Stanisława Staszica

które zapewnia realizację zajęć praktycznych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych oraz praktyki zawodowe przewidziane programem nauczania dla kierunków kształcenia i zawodów występujących w ZSP nr 3 oraz innych jednostkach edukacyjnych występujących w szkołach zawodowych ponadgimnazjalnych zlecających różne rodzaje zajęć edukacyjnych przewidzianych w podstawie programowej dla szkół publicznych.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7  września 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

III. Struktura organizacyjna

Dyrektor – Bogdan Adamski

Wicedyrektor -  Wojciech Lorenc

Kierownik Centrum Kształcenia Praktycznego -  Jacek Kafel  

Główny księgowy -  Elżbieta Nowak

Kierownik Gospodarczy Zofia Wajs


IV. Podstawa prawna działalności


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 

O sposobie przyjmowania i załatwiania spraw stanowi instrukcja kancelaryjna zawarta w Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.  z 2011 Nr 14 poz. 67
 z póź. zm.).

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje, archiwa:

■Księga zarządzeń dyrektora szkoły,
■Księgi inwentarzowe,
■Ewidencja akt osobowych pracowników,
■Księga  zastępstw,
■Księga Protokołów Rady Pedagogicznej,
■Ewidencja zajęć pozalekcyjnych,
■Księgi uczniów,
■Księga druków ścisłego zarachowania
■Rejestr legitymacji szkolnych
■Rejestr zaświadczeń uczniowskich
■Rejestr legitymacji pracowniczych,
■Rejestr korespondencji,
■Ewidencja czasu pracy,
■Ewidencja pieczęci i pieczątek,
■Rejestr wypadków przy pracy i wypadków uczniów,
■Archiwum dokumentacji szkolnej.

Sposób udostępniania:

■ Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.
■ Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
■ Sporządzane są odpisy i duplikaty świadectw uczniów, którzy ukończyli szkołę oraz odpisy świadectw pracy pracowników zwolnionych po uprzednim złożeniu podania o wydanie w/w świadectw.

Dokumentacja klasowa:

■ Dzienniki lekcyjne,
■ Sprawdziany, prace klasowe, testy,
Nauczyciel powinien umożliwić dostęp rodzicom do wyżej wymienionych dokumentów z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych,

Wychowawca umożliwia wgląd rodzicom do dokumentów szkolnych dostępnych w bibliotece szkolnej:

■ Statut Szkoły,
■ Podstawy Programowe,
■ Protokoły Rady Rodziców ( w sekretariacie szkoły).

Wydawanie zaświadczeń i duplikatów:

Szkoła wydaje świadectwa, dyplomy, zaświadczenia i inne druki szkolne według zasad określonych w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Ponadto szkoła na wniosek ucznia lub absolwenta, może wydać zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania.


IV. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania