MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce


II. Przedmiot działalności i kompetencje

          Miejski Zespół Szkół nr 1 w Krośnie to jednostka, w skład której wchodzi Przedszkole Miejskie nr 2 im. Króla Maciusia Pierwszego, Szkoła Podstawowa nr 10 im. kpt. Stanisława Betleja oraz Gimnazjum nr 2.

          Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Nadrzędnym celem przedszkola jest dobro dziecka i jego harmonijny, indywidualny rozwój.

          Szkoła podstawowa i gimnazjum pracę dydaktyczno - wychowawczą prowadzi zgodnie z zasadami pedagogiki, przepisami prawa a także ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji Praw Dziecka; realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, uwzględniając szkolny program wychowawczy i program profilaktyczny.   


III. Struktura organizacyjna

 

IV. Podstawa prawna działalności


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw:

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje


IV. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

          Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

          Wniosek (wg wzoru poniżej) można dostarczyć w formie pisemnej osobiście lub pocztą tradycyjną. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek - (pobierz)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

Zakup i dostawa Magicznego Dywanu 13.11.2018 r.

Dostawa art. żywnościowych 13.12.2017 r.

Aktywna tablica 30.11.2017 r.

Unieważnienie postępowania 17.11.2017 r.
Platforma dla niepełnosprawych - 26.10.2017 r.


Zakup i dostawa mini miasteczka-15.09.2017 r.

Modernizacja ogrodzenia-19.06.2017 r.
Odświeżenie nawierzchni-19.06.2017 r.

Artykuły żywnościowe-15.12.2016r.

 

OGŁOSZENIA I KONKURSY:

Informacja o wyborze pedagoga

Nabór na pedagoga

Konkurs na gł. księgowego - 3.08.2017r.

Nabór na stanowisko kucharza - 5.06.2017 r.

Świadczenie usług zbiorowego żywienia - 9.05.2017 r.
Informacja o wynikach naboru - 29.07.2016 r.
Nabór na stanowisko referenta - 12.07.2016 r.

Nabór na stanowisko referenta - 24.07.2015 r.
Ogłoszenie o wynikach naboru - 26.08.2015 r.