MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce


II. Przedmiot działalności i kompetencje

          Miejski Zespół Szkół nr 1 w Krośnie to jednostka, w skład której wchodzi Przedszkole Miejskie nr 2 im. Króla Maciusia Pierwszego, Szkoła Podstawowa nr 10 im. kpt. Stanisława Betleja oraz Gimnazjum nr 2.

          Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Nadrzędnym celem przedszkola jest dobro dziecka i jego harmonijny, indywidualny rozwój.

          Szkoła podstawowa i gimnazjum pracę dydaktyczno - wychowawczą prowadzi zgodnie z zasadami pedagogiki, przepisami prawa a także ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji Praw Dziecka; realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, uwzględniając szkolny program wychowawczy i program profilaktyczny.   


III. Struktura organizacyjna

 

IV. Podstawa prawna działalności


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw:

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje


IV. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

          Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

          Wniosek (wg wzoru poniżej) można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek - (pobierz)

 

OGŁOSZENIA I KONKURSY:

 

A. BIEŻĄCE:

1. Konkurs główny księgowy-19.08.2014 r.

2. Wyniki naboru 26.08.2014 r.

 

B. NIEATKUALNE

1. Informacja o wynikach naboru-18.06.2014 r.

2. Nabór na stanowisko głównego księgowego-06-06-2014 r.

3. Nabór na stanowisko referenta-13.05.2014 r.

4. Informacja o wynikach naboru-5.06.2014 r.

5. Ogłoszenie o naborze na głównego księgowego-26.02.2014 r.

6. Informacja o wynikach naboru.

7. Ogłoszenie o naborze na głównego księgowego.

8. Informacja o wynikach naboru głównego księgowego.

9. Ogłoszenie o naborze na głównego księgowego - 08-10-2013 r.

10. Informacja o wynikach naboru na głównego księgowego - 04-11-2013 r.
 

REKRUTACJA 2014/2015

 

 1. Przedszkole Miejskie Nr 2:

2. Szkoła Podstawowa Nr 10:

 3. Gimnazjum Nr 2: