MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce


II. Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie jest sześcioletnią szkołą publiczną. W ramach organizacji szkoły funkcjonuje 6 oddziałów klas I – VI szkoły podstawowej oraz 2 oddziały przedszkolne.

Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Dodatkowo realizuje programy edukacyjne zewnętrzne, poszerzające kompetencje kluczowe uczniów, wiedzę i umiejętności, konieczne do podjęcia nauki na kolejnych etapach kształcenia. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności.


III. Struktura organizacyjna

Dyrektor szkoły - Iwona Kubit

Główny księgowy - Anna Wójcik

Sekretarz szkoły - Elżbieta Janas


IV. Podstawa prawna działalności

             http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042562572


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Ustawa o dostępie do informacji publicznej: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP


Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania