MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce


II. Przedmiot działalności i kompetencje
 

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Krośnie prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 10 oddziałach : 3 oddziały dzieci 3-letnich, 3 oddziały dzieci 4-letnich,  2 oddziały dzieci 5-letnich, 2 oddziały dzieci 6-letnich.

Przedszkole  znajduje  się  w sercu    osiedla im. Ks. Markiewicza.  Mieści się w przestronnym  budynku, a jego otoczenie  to duży ogród  w  którym zamontowano bezpieczny  sprzęt do zabaw, dostosowany do potrzeb dzieci. Obiekt jest chroniony elektronicznie. Placówka posiada bogatą,  nowoczesną bazę dydaktyczną - oddziałującą na wyobraźnię i rozwijającą twórcze myślenie dzieci. Sale przedszkolne są przestronne, bezpieczne, kolorowe i przyjazne dziecku, wyposażone  w nowe meble, zabawki, pomoce dydaktyczne.

Placówka posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i oddany życzliwy personel obsługowy. Oferta edukacyjna  jest bardzo bogata. Nadrzędnym celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dzieci dojrzałości szkolnej. Jednocześnie   dbamy o to,  aby  miały one możliwość  rozwijania własnych uzdolnień i talentów. W celu wyrównywania szans edukacyjnych prowadzimy z nimi pracę kompensacyjną, w zespołach  powołanych do pracy psychologiczno- pedagogicznej – które powstają po przeprowadzeniu szerokiej analizy i diagnozy osiągnięć dzieci. W bieżącym roku szkolnym prowadzone są dwie innowacje pedagogiczne. W naszej placówce wychowankowie mogą  korzystać z różnorodnych zajęć dodatkowych: religia, j. angielski, rytmika, logorytmika, terapia logopedyczna, psychostymulacyjna, taniec towarzyski, balet.III. Struktura organizacyjna
 

  1. Dyrektor  – 1
  2. Z-ca dyrektora – 1
  3. Główny księgowy – 1
  4. Intendent – 1
  5. Pracownicy pedagogiczni – 17
  6. Pracownicy niepedagogiczni – 18

 


IV. Podstawa prawna działalności

 


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

Dyrektor przyjmuje  :                                      wtorki :14:00- 16:30     

Wicedyrektor przyjmuje    :                            czwartki :15:00-16:30

 

II. Finanse, majątek jednostki

 

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji

 


IV. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania