MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce


II. Przedmiot działalności i kompetencje
 

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Krośnie prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 10 oddziałach : 3 oddziały dzieci 3-letnich, 2 oddziały dzieci 4-letnich,  4 oddziały dzieci 5-letnich, 1 oddział dzieci 6-letnich.

Przedszkole  znajduje  się  w sercu    osiedla im. Ks. Markiewicza.  Mieści się w przestronnym  budynku, a jego otoczenie  to duży ogród  w  którym zamontowano bezpieczny  sprzęt do zabaw, dostosowany do potrzeb dzieci. Obiekt jest chroniony elektronicznie. Placówka posiada bogatą,  nowoczesną bazę dydaktyczną - oddziałującą na wyobraźnię i rozwijającą twórcze myślenie dzieci. Sale przedszkolne są przestronne, bezpieczne, kolorowe i przyjazne dziecku, wyposażone  w nowe meble, zabawki, pomoce dydaktyczne.

Placówka posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i oddany życzliwy personel obsługowy. Oferta edukacyjna  jest bardzo bogata. Nadrzędnym celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dzieci dojrzałości szkolnej. Jednocześnie   dbamy o to,  aby  miały one możliwość  rozwijania własnych uzdolnień i talentów. W celu wyrównywania szans edukacyjnych prowadzimy z nimi pracę kompensacyjną, w zespołach  powołanych do pracy psychologiczno- pedagogicznej – które powstają po przeprowadzeniu szerokiej analizy i diagnozy osiągnięć dzieci. W bieżącym roku szkolnym prowadzona jest jedna innowacja pedagogiczna. W naszej placówce wychowankowie mogą  korzystać z różnorodnych zajęć dodatkowych: religia, j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, terapia logopedyczna,  taniec towarzyski.III. Struktura organizacyjna
 

  1. Dyrektor  – Anna Przybysz
  2. Z-ca dyrektora – Alina Nawrocka
  3. Główny księgowy – Magdalena Sikora

 

 


IV. Podstawa prawna działalności

 


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

Dyrektor przyjmuje  :                                      wtorki :14:00- 15:30     

Wicedyrektor przyjmuje    :                            czwartki :14:00-15:30

 

II. Finanse, majątek jednostki

 

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji

 


IV. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP
 

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wniosek do pobrania

Zarządzenie i regulamin udostępniania informacji publicznej w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Krośnie

 

VI. Elektroniczna skrzynka podawcza Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Krośnie


Przedszkole Miejskie Nr 5 w Krośnie posiada elektroniczną skrzynkę podawczą:   na ogólnopolskiej platformie ePUAP ; adres: /pm5krosno/skrytka

W celu przesłania dokumentu elektronicznego (np. wygenerowanego po wypełnieniu jednego z oferowanych formularzy elektronicznych na ww. platformie) interesant musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny.
 Prawo polskie dopuszcza i określa obecnie dwa rodzaje takiego podpisu, które funkcjonują (z czego jeden wydawany bezpłatnie) i które mogą być wykorzystane do kontaktów z administracją publiczną:
1.    bezpieczny podpis elektroniczny potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym - płatny
2.    bezpieczny podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym - bezpłatny


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych  do Przedszkola Miejskiego Nr5 w Krośnie:


1.    Muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.    Akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP

3.    Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.

4.    Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć 6 MB.

5.    Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.