Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna

Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanego dokumentu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Krosno, 4 stycznia 2018 r.
 

OGŁOSZENIE
O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU ZAKTUALIZOWNEGO DOKUMENTU „STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO”
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 
PREZYDENT MIASTA KROSNA
działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 30, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), uchwałą Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna oraz uchwałą Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
zaprasza
do udziału w konsultacjach społecznych
projektu zaktualizowanego dokumentu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 04.01.2018 r. do 25.01.2018 r.
Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) Krosno tworzy Miasto Krosno oraz sześć sąsiadujących z nim gmin: Gmina Jedlicze, Gmina Chorkówka, Gmina Korczyna, Gmina Krościenko Wyżne, Gmina Miejsce Piastowe oraz Gmina Wojaszówka.
„Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” to dokument, w którym została przedstawiona diagnoza społeczno – gospodarcza Obszaru, główne problemy i wyzwania stojące przed MOF, a także projekty, które przyczynią się do rozwoju MOF Krosno.
Z uwagi na planowane przez Gminę Miasto Krosno, złożenie wniosku o dofinansowanie projektu
pn. „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno” zaistniała konieczność doprecyzowania treści dokumentu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno, dotyczących planowanych do realizacji projektów strategicznych MOF Krosno. Aktualizacja zapisów Strategii MOF Krosno skupia się na doszczegółowieniu treści obecnie zawartych w dokumencie nie zmieniając przy tym charakteru działań przewidzianych w ramach Strategii.
Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych, wspólnot mieszkaniowych i środowiska akademickiego w proces aktualizacji dokumentu „Strategii MOF Krosno”, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji.
Projekt dokumentu zaktualizowanej „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest:
  • na stronie internetowej www.krosno.pl w zakładce „Dla Mieszkańców” – „Miejski Obszar Funkcjonalny”:
http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/miejski-obszar-funkcjonalny/aktualnosci/,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.umkrosno.pl w zakładce „Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”:
http://www.bip.umkrosno.pl/StrategiaMiejskiego_Obszaru_Funkcjonalnego_Krosno___2
  • na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędów Gmin należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka. 
  • na stronach internetowych Urzędów Gmin należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka.
  • na stronie internetowej Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych www.cwop.krosno.pl w zakładce aktualności:
http://www.cwop.krosno.pl/?id1=aktualnosci
  • do wglądu - w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a (Biuro Obsługi Klienta), a także w siedzibach Gmin Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe oraz Wojaszówka.
 
W dniach od 04.01.2018 r. do 25.01.2018 r. wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać opinie, uwagi i wnioski do projektu aktualizacji dokumentu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” oraz do prognozy oddziaływania na środowisko wypełniając zamieszczony poniżej formularz konsultacyjny.
 
Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać do Urzędu Miasta Krosna:
  • pocztą elektroniczną na adres strategiamof@um.krosno.pl,
  • osobiście pod adresem Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,
  • w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem „Konsultacje Strategii MOF Krosno”.
Ponadto opinie, uwagi i wnioski będzie można złożyć ustnie do protokołu podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2017 r. w godz. od 15:30 do 17:00 w sali obrad Rady Miasta Krosna nr 21, ul. Staszica 2.  
Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Miasta Krosna odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, p. 306, tel. 13 47 43 306, e-mail: strategiamof@um.krosno.pl.
Zgłoszone opinie, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą uwzględniane. Pozostałe opinie, uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krosna przed ostatecznym przyjęciem dokumentów.
W terminie do 7 dni od zakończenia konsultacji na stronach internetowych gmin tworzących MOF Krosno oraz na BIP-ach tychże gmin zostanie opublikowany raport z konsultacji.
 
 
Prezydent Miasta Krosna

Załączniki:
- formularz konsultacji społecznych,
- projekt zaktualizowanej Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno,  
- prognoza oddziaływania na środowisko MOF Krosno.
- ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Zaktualizowanego dokumentu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Podmiot publikujący
WytworzyłMateusz Gac2018-01-03 00:00
Publikujący Mateusz Gac 2018-01-04 13:00
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 19 maja 2024r. 15:48:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.