Zakup i montaż rolet do Żłobka Miejskiego w Krośnie przy ul. Mirandoli Pika 3, w tym do oddziału utworzonego w ramach projektu pt. „Mamo, tato czas do pracy! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie” nr RPPK.07.04.00-18-0023/18, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2018-11-08 08:10:07: Dodano wynik do przetargu
2018-10-26 14:42:49: Dodano plik Oświadczenie_zal_2.docx
Więcej >>>
2018-10-26 14:42:16: Dodano plik Formularz_oferty_zal_1.docx
2018-10-26 14:41:42: Dodano plik Zapytanie ofertowe_ogłoszenie_ nr 5.pdf
zakup i montaż rolet do Żłobka Miejskiego w Krośnie przy ul. Mirandoli Pika 3,
w tym do oddziału utworzonego w ramach projektu pt. „Mamo, tato czas do pracy! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie” nr RPPK.07.04.00-18-0023/18, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

II. Zamówienie obejmuje:

zakup rolet w kasecie, w kolorze białym lub ecru, półmatowe, nieprzepuszczające promieni słonecznych i niezaciemniające na okna o następujących wymiarach:

PARTER:

12 okien o wymiarach 805x1250 mm

8 okien o wymiarach 660x1040 mm

8 okien o wymiarach 770x390 mm

4 okna o wymiarach 810x970 mm

4 okna o wymiarach 810x330 mm

4 okna o wymiarach 1518x1150 mm

4 okna o wymiarach 1518x390 mm

2 okna o wymiarach 730x1040 mm

2 okna o wymiarach 840x390 mm

2 okna o wymiarach 1345x1150 mm

2 okna o wymiarach 1345x390 mm

1 okno o wymiarach 1005x970 mm

1 okno o wymiarach 1005x330 mm

I PIĘTRO:

12 okien o wymiarach 720x990 mm

12 okien o wymiarach 820x440 mm

6 okien o wymiarach 1410x1090 mm

6 okien o wymiarach 1315x340 mm

4 okna o wymiarach 805x970 mm

4 okna o wymiarach 805x330 mm

7 okien o wymiarach 1000x975 mm

7 okien o wymiarach 1000x295 mm

okna do oddziału Żłobka Miejskiego w Krośnie utworzonego w ramach projektu
pt. „Mamo, tato czas do pracy! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie”, tj:
10 okien o wymiarach 1000x970 mm
10 okien o wymiarach 1000x325 mm

Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostarczenie, wyładunek oraz montaż przedmiotu zamówienia na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

39515000 - 5 – Zasłony, draperie, lambrekiny oraz rolety tekstylne,
 
III. Termin i miejsce realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 14 grudnia 2018 roku;
2. Miejsce realizacji zamówienia: Żłobek Miejski w Krośnie, ul. Mirandoli Pika 3, 38-400 Krosno.
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca/Oferent zobowiązany jest do dostawy oraz montażu rolet w ramach zamówienia.
2. Wykonawca/Oferent zobowiązany jest do dostarczenia zaproponowanego przedmiotu zamówienia, fabrycznie nowego i wolnego od wad, spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany sprzętu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o wadliwym produkcie.
3. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi
za wady – co najmniej 12 miesiące.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi najpóźniej do dnia 14.12.2018r. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie przez strony umowy protokołu odbioru.
5. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
  z przepisów prawa,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
 
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie złożonych oświadczeń (stanowiących załącznik do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu, szczegółowo opisanych w pkt. IV od 1 do 6 zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
 
V. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku postępowania:
Dopuszcza się zmianę warunków umowy wyłącznie w przypadku, gdy:
1. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót/dostaw, nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i spełniają łącznie warunki:
1) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
2) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2. Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
VI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami jest pani Wiesława Golenia, Dyrektor Żłobka Miejskiego w Krośnie, sposób porozumienia się:
 1. pocztą elektroniczną – zlobek.krosno@onet.pl
 
VII. Wadium
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez Wykonawców.
 
VIII. Warunki płatności
Wykonana przez Wykonawcę usługa zostanie odebrana na podstawie protokołu odbioru. Odbiór będzie miał miejsce w Żłobku Miejskim w Krośnie, ul. Mirandoli Pika 3, 38-400 Krosno. Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru usługi.
Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy.
 
IX. Sposób przygotowania oferty
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „FORMULARZ OFERTY”.
 2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 
X. Termin i forma złożenia oferty
1. Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana przez Wykonawcę. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
2. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup
i montaż rolet do Żłobka Miejskiego w Krośnie”, na kopercie należy umieścić dane adresowe oferenta.
c. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Żłobka Miejskiego w Krośnie lub przesłać listownie na adres: ul. Mirandoli Pika 3, 38-400 Krosno
d. Termin składania ofert – 05.11.2018r., godz.12.00, 
XI. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zastosowane kryterium:
 – cena oferty brutto – 100 %
Cena „C”- 100 % – liczba punktów, w  ramach kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny brutto najtańszej oferty przez cenę brutto oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 100, wg. wzoru:
C=(Cmin/Cb)x100
gdzie:
C- liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny,
Cmin. – cena najtańszej oferty,
Cb – cena badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100 pkt.
 
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia oraz należy wydzielić koszty związane z realizacją zamówienia w oddziale utworzonego w ramach projektu pt. „Mamo, tato czas do pracy! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie”.
 
XII. Inne postanowienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców po otrzymaniu ofert,
 2. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
 3. jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny
Data składania ofert:
2018-11-05 00:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłRajchel Agnieszka 2018-10-26 00:00:00
PublikującyAgnieszka Rajchel 2018-10-26 00:00:00
Modyfikował(a) Agnieszka Rajchel 2018-11-08 08:10:07
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 1.08 MBPlik pdf
2. formularz oferty zal_1 70.81 KbPlik doc
3. Oświadczenie zal_2 68.52 KbPlik doc

Rejestr zmian