Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Zakup i montaż sprężarek półhermetycznych do centrali wentylacyjnej w Zespole Krytych Pływalni w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45a.

Załącznik nr 2
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości
nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo
zamówień publicznych – w Zespole Krytych Pływalni w Krośnie


ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego udzielonego
w trybie ofertowym
dotyczące zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych.
 
Zamawiający:
 
Zespół Krytych Pływalni w Krośnie
 
zaprasza do złożenia ofert na:
 
„Zakup i montaż sprężarek półhermetycznych do centrali wentylacyjnej w Zespole Krytych Pływalni w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45a.”
 
1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż 2 sprężarek półhermetycznych do centrali wentylacyjnej w Zespole Krytych Pływalni w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45a.”
Zakres prac:
 • Montaż 2 sprężarek, każda  o wydajności  objętościowej  powyżej 50,00 m3/h, przystosowanych do pracy z czynnikiem chłodniczym R134a.
 • Montaż odolejacza 3/8”
 • Montaż  wkładu filtracyjnego
 • Czyszczenie i płukanie instalacji chłodniczej
 • Napełnienie instalacji nowym  czynnikiem R134a.
 • Uruchomienie instalacji, wykonanie wymaganych prób, badań i sprawdzeń.
 
2.  Termin realizacji zamówienia: 22 sierpnia – 02 września 2022r.
3.  Sposób przygotowania oferty:
 1. ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim,
 2. oferta powinna zawierać w szczególności:
 • cenę (netto/brutto),
 • warunki płatności,
 • termin realizacji/wykonania zamówienia,
 • okres gwarancji,
 • wycenę robót lub kosztorys budowlany – w przypadku oferty na roboty budowlane.
 
4. Sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący  zachowanie poufności jej treści oraz  zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.
Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
Zespół Krytych Pływalni w Krośnie ul. Sportowa 8, 38-400 KROSNO
Oferta na: „Zakup i montaż sprężarek półhermetycznych do centrali wentylacyjnej          w Zespole Krytych Pływalni w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45a.”
NIE OTWIERAĆ PRZED 28 czerwca 2022 r. przed godz. 14.00.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowa 8 w Krośnie, nie później niż do dnia 28 czerwca 2022r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowa 8 w Krośnie, pokój  nr 3, w dniu 28 czerwca 2022r r. o godz. 14.00.
5. Osoba upoważniona do kontaktu:
Dyrektor Piotr Jaracz– Zespół Krytych Pływalni w Krośnie, ul. Sportowa 8, tel. 609 790 789,         e-mail: dyrektor@baseny-krosno.pl
6. Warunki wymagane od wykonawców:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą następujące dokumenty:
- wypełniony formularz oferty - Załącznik Nr 1
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Kryterium oceny ofert :
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści.
 
Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium :
- Najniższa cena- 100%
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych wykonawców o dokonanym wyborze.
Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zleceniem wykonania przedmiotowego zamówienia oraz zaproszeniem do zawarcia umowy.


 
Dyrektor
Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie
Piotr Jaracz
Data składania ofert:
2022-06-28 10:00:00
powrót
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłJaracz Piotr 2022-06-13 08:00:00
Publikujący Zespół Krytych Pływalni 2022-06-13 09:00:00

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 12 sierpnia 2022r. 08:22:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.