Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
„Modernizacja Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8” – montaż instalacji fotowoltaicznej.

Załącznik nr 2
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych –  w Zespole Krytych Pływalni  w Krośnie.
 
Krosno, 20 października 2021r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego udzielonego
w trybie ofertowym
dotyczące zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych.
 
Zamawiający:
 
Zespół Krytych Pływalni w Krośnie
 
zaprasza do złożenia ofert na:
 
„Modernizacja Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8” – montaż instalacji fotowoltaicznej.
 1. Przedmiot zamówienia

„Modernizacja Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8” – montaż instalacji fotowoltaicznej.
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne,
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach.
44210000-5 – Konstrukcje i części konstrukcji.
71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
 
1.1. Zakres prac obejmuje:
1.1.1. W zakresie instalacji fotowoltaicznej:
 • opracowanie projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz                        z załączonym PFU.
 • przygotowanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opinią rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa przeciw pożarowego instalacji.
 • wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 22 kWp wraz z montażem: modułów fotowoltaicznych o mocy minimum 360 Wp, dedykowanej konstrukcji systemowej na gruncie, falownika                    o mocy 20 kW – szt. 1, monitoringu parametrów instalacji po sieci LAN (doprowadzenie kabla sieci LAN długość ok 40m od falowników do szafy znajdującej się wewnątrz budynku i wpięcie do switchy                             lub wykonanie połączenia za pomocą sieci Wifi), rozdzielnic po stronie DC i AC wraz z wymaganymi zabezpieczeniami, okablowanie DC i AC,
 • uruchomienie instalacji, wykonanie wymaganych prób, badań i sprawdzeń, opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
 • przygotowanie i wysłanie w imieniu Zamawiającego dokumentów zgłoszeniowych do Zakładu Energetycznego,
 • zgłoszenie instalacji do Państwowej Straży Pożarnej.
 •  Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane wykorzystując maksymalnie powierzchnię wskazanego gruntu uwzględniając miejsca zabudowy powodujące zacienienie instalacji fotowoltaicznej tak aby uzysk produkowanej energii był maksymalny.
 • Instalacje należy wykonać na falowniku o mocy 20kW dzieląc instalacje na 2 stringi.
 • szkolenie użytkownika.
 • wykonanie niezbędnych prac nie wymienionych w SWIZ do  prawidłowego wykonania powyższego zadania.
 • Projekt instalacji należy przedłożyć do Zamawiającego przed przystąpieniem do montażu w celu zatwierdzenia.
W załączeniu Nr 5:
- zamieszczono PZT z proponowaną lokalizacją instalacji fotowoltaicznej.
Wszystkie parametry techniczne wymienione poniżej są parametrami minimalnymi wymaganymi. Wykonawca może zaoferować wyposażenie mające parametry lepsze niż określone przez Zamawiającego.
Gwarancja i serwis:
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy na dostarczony przedmiot umowy. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający wymaga, aby wykonawca podjął czynności związane z usuwaniem wad w terminie 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia oraz usunął na swój koszt i ryzyko wad przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni roboczych od momentu zawiadomienia.
 
Uwaga:
Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8. Dlatego też wymaganiem Inwestora jest, aby wszelkie prace które powodują znaczne zapylenie czy też wibracje były prowadzone po uzgodnieniu z użytkownikiem.
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.2. Termin realizacji:

Planowany termin realizacji zamówienia:
 1. rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy,
 2. zakończenie: 10.12.2021 r.

 
3. Warunki wymagane od wykonawców

3.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz oferty - Załącznik Nr 1 opracowanym na podstawie załączonych do niniejszej specyfikacji zdjęć i danych oraz Załącznik nr 4 – tabela elementów zryczałtowanych.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania pracami objętymi zamówieniem wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia – Załącznik Nr 2.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  sieci i instalacji elektrycznych.
4. Przedłożyć referencje na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 10kWp.
 

 
4. Informacje:
 
 1. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji  przedmiotu zamówienia, w tym wynikające z postanowień zawartych w SIWZ. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Zamówienie podlega rozliczeniu ryczałtowemu.
Wykonawca przed podpisaniem umowy  obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kosztorys - zgodnie z nw. wytycznymi.
Kosztorys będzie traktowany pomocniczo w celu określenia wartości poszczególnych urządzeń, konstrukcji i robót w celu wystawienia dowodu przyjęcia środka trwałego OT.
Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach kosztorysu powinny obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to:
 • koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót,              niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót,
 • koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,
 • koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami,
 • koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,
 • koszty zabezpieczenia wykonanych elementów budynku i istniejących elementów przed zniszczeniem
 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości i 36 miesięcy rękojmi za wady na roboty budowlane i instalacyjne objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usunięcia i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu jako należycie wykonanego.
 2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady obejmuje wady wykonanych robót, jak i wady materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.
 3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, wady może usunąć Zamawiający poprzez zlecenie ich usunięcia stronie trzeciej oraz obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.
 4. Warunki płatności* podstawą wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowić będzie podpisany przez Dyrektora bezusterkowy protokół końcowego przedmiotu umowy. Termin płatności 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
 5.  Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.

                          
5. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji:

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:
- Dyrektor Piotr Jaracz – Zespół Krytych Pływalni w Krośnie, ul. Sportowa 8, tel. 609 790 789, e-mail: dyrektor@baseny-krosno.pl
- Kierownik obiektu Grzegorz Sompel - Zespół Krytych Pływalni w Krośnie, ul. Sportowa 8, tel. 609 402 564, e-mail: kierownik@baseny-krosno.pl
 
 
 
6. Sposób składania ofert

- w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący  zachowanie poufności jej treści oraz  zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.
Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
Zespół Krytych Pływalni w Krośnie ul. Sportowa 8, 38-400 KROSNO
Oferta na: „Modernizacja Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8” – montaż instalacji fotowoltaicznej.

NIE OTWIERAĆ PRZED 28.10.2021 r. przed godz. 10.00.

 
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowa 8 w Krośnie, nie później niż do dnia 28.10.2021 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowa 8 w Krośnie, pokój  nr 3, w dniu 28.10.2021 r. o godz. 12.00.
 

 
7. Kryterium oceny ofert

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści.
Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium :
- Najniższa cena:  100%

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych wykonawców o dokonanym wyborze.
Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zleceniem wykonania przedmiotowego zamówienia oraz zaproszeniem do zawarcia umowy.
 

8. Skład dokumentacji

 
 1. Załącznik Nr 1  - formularz oferty.
 2. Załącznik Nr 2 – wykaz osób  przewidzianych do realizacji zamówienia
 3. Załącznik Nr 3 – PFU wykonania instalacji fotowoltaicznej.
 4. Załącznik Nr 4 - Tabela elementów zryczałtowanych
 5. Załącznik Nr 5 – PZT montażu instalacji fotowoltaicznej Krytych Pływalni w Krośnie
 


 
Dyrektor
Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie
Piotr Jaracz


 
Data składania ofert:
2021-10-28 10:00:00
powrót
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłJaracz Piotr 2021-10-20 12:00:00
Publikujący Zespół Krytych Pływalni 2021-10-20 13:00:00

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 07 grudnia 2021r. 14:01:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.