Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
„Modernizacja kotłowni basenowej przy ul. Sportowej 8 w Krośnie” – opracowanie dokumentacji technicznej

  

Załącznik nr 2

                                                                                                                             do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

                                                                                                                             których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

                                                                                                                             równowartości kwoty 130 000,

                                                                                                                             w Zespole Krytych Pływalni  w Krośnie.

 

 
 
 
Krosno, 2 marca 2021 r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego udzielonego
w trybie ofertowym
dotyczące zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych
 
Zamawiający:
 
Zespół Krytych Pływalni w Krośnie
 
zaprasza do złożenia ofert na:
 
„Modernizacja kotłowni basenowej przy ul.  Sportowej 8 w Krośnie” – opracowanie dokumentacji technicznej
 
 
I.  Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia jest projekt modernizacji istniejącej kotłowni gazowej dla krytej pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie.
Istniejąca kotłownia  podlegająca modernizacji zasila w ciepło  obiekt  basenu w  zakresie: ciepła technologicznego do podgrzewu wody basenowej, wentylacji mechanicznej, ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania.
Zakres projektowy obejmuje modernizację źródła ciepła na w/w potrzeby,  w zakresie:
 1. Doboru nowych urządzeń grzewczych – dwóch kotłów gazowych z modulacją  mocy co najmniej do 30% mocy znamionowej, kotły kondensacyjne w układzie kaskadowym,  w oparciu                 o obliczenia zapotrzebowania ciepła,
 2. Doboru układu automatyki sterowania kotłami w powiązaniu z istniejącymi instalacjami, urządzeniami i układami regulacyjnymi.
 3. Dobór pomp kotłowych, sprzęgła hydraulicznego.
 4. Zaprojektowanie przewodów kominowych dostosowanych do nowych urządzeń,                           z uwzględnieniem kondensatu.
 5. Analiza parametrów istniejących pomp obiegowych, wymiana niesprawnych elementów istniejącego układu,
 6. Dostosowanie istniejącej instalacji w kotłowni do mocy i potrzeb nowych urządzeń: dobór zaworów bezpieczeństwa, naczyń wyrównawczych, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, itp.
 7. Założeniem jest pozostawienie istniejących układów instalacji grzewczych, w projekcie należy przewidzieć sprawdzenie działania zaworów regulacyjnych dwudrogowych, i zaworów  równoważących na obiegach grzewczych
 8. Należy wymienić  istniejący sterownik obiegów grzewczych c.o. i powiązać z czujnikami strefowymi (istniejącymi);
 9. W projekcie przewidzieć należy prace demontażowe w obrębie kotłowni.
2.Ofertę należy złożyć:
a) drogą mailową na adres: sekretariat@baseny-krosno.pl
lub
b) w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.
3. Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
 
Zespół Krytych Pływalni w Krośnie
38-400 Krosno
ul. Sportowa 8
 
Oferta na: „Modernizacja kotłowni basenowej przy ul.  Sportowej 8 w Krośnie” – opracowanie dokumentacji technicznej

 

NIE OTWIERAĆ PRZED 15.03.2021 r. przed godz. 13.00.

 
Ofertę należy złożyć w Zespole Krytych Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8 pok. Nr 05                          nie później niż do dnia 15.03.2021 r. do godziny 11.00.
Otwarcie ofert ze względu na panującą pandemię nastąpi bez udziału Wykonawców w siedzibie ZKP w Krośnie przy ul. Sportowa 8, w dniu 15.03.2021 r. o godz. 13.00.
4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami
- Piotr Jaracz – Dyrektor ZKP w Krośnie : tel. 607 790 789.
- Krzysztof Macierzyński - Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji w Krośnie: tel. 13 47 432 10.
5. Termin wykonania zamówienia:     rozpoczęcie:    od dnia podpisania umowy,
                                                           zakończenie:   do dnia 20.04.2021 r.
 
6. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
7. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
 
8. Sposób przygotowania oferty:
1) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim,
2) oferta powinna zawierać w szczególności:
 • cenę (netto/brutto),
 • warunki płatności,
 • cena łączna
 • termin realizacji/wykonania zamówienia
 
II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1. „Modernizacja kotłowni basenowej przy ul.  Sportowej 8 w Krośnie” – opracowanie dokumentacji technicznej”
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
 
2. Zakres prac projektowych obejmuje:
 • Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosków wraz z wymaganymi dokumentami i opracowaniami w celu uzyskania warunków, uzgodnień oraz wymaganych przepisami szczegółowymi decyzji i pozwoleń wraz z ich uzyskaniem.
 • Opracowanie projektu budowlanego wraz z opiniami, ekspertyzami, uzgodnieniami oraz pozwoleniami (zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanego) wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz. Dopuszcza się zamiennie dokonanie zgłoszenia               w przypadkach jeśli nie jest wymagana decyzja pozwolenia na budowę na zakres przewidywanych prac objętych zamówieniem.
 • Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót i przekazanie Zamawiającemu  wersji edytowalnej
 • Pozostałe inne opracowania niezbędne w celu wykonania zamówienia wynikając z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających bądź wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych,
 • Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego materiałów do wniosku oraz wniosku                 o uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami                           i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
 • Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz oświadcza, że dokumentacja projektowa będzie kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych a także wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,
 •    Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z Dz.U.2020.0.1333 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych winny być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. Nr 202 poz. 2072               z późn. zm.), jak również w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa              i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462) oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463). Kosztorysy inwestorskie winne być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).
 • Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonawstwo robót wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji, zgodnie z wymaganiami art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
 • W przypadku zmiany przepisów określających właściwości, jakie ma spełniać dokumentacja projektowa oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili przekazania dokumentacji projektowej.
 • Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, a także opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.
 • Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie wymaganych na budowę decyzji lub zgłoszeń oraz ogłoszenie przetargu na wykonawstwo.
 • Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej dla ww. zakresu prac projektowych przed złożeniem oferty.
 • Uzgodnienie pisemne opracowanej dokumentacji projektowej oraz zatwierdzenie przez Zamawiającego;
 • Uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę/zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej dla zakresu objętego opracowaną dokumentacją projektową.
 • Opracowania projektowe winny być wykonane i dostarczone również na nośniku elektronicznym z zapisem na CD w formacie ogólnodostępnym np. pdf, doc. itp. dostosowanym do przeprowadzenia postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, natomiast kosztorysy inwestorskie oprócz wersji papierowej i CD winny być dostarczone również w programie do kosztorysowania robót budowlanych kompatybilnym z programem Zuzia.
 
Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym odpowiednie zabezpieczenie terenu prowadzonych prac przed dostępem osób trzecich.
 
W dokumentacji projektowej nie mogą występować nazwy własne. Materiały, produkty muszą być opisane  za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
 
Do obowiązków wykonawcy należeć będzie ponadto:
 1. wsparcie i doradztwo na wezwanie Zamawiającego,
 2. przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania w zakresie zagadnień technicznych dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej związanych z postępowaniem                          o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
 3. w razie konieczności powtórzeń postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonywanie czynności określonych w pkt 1 oraz pkt 2 w ramach wynagrodzenia umownego,
 4. sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (Na sprawowanie nadzoru autorskiego zostanie zawarta oddzielna umowa ryczałtowa). Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do zapisów przedmiotowej umowy w przypadku, gdy wymagać będą tego przepisy prawa obowiązujące na dzień zawarcia umowy na nadzór autorski). Zamawiający w razie uznania, iż konieczna jest realizacja usługi nadzoru autorskiego poinformuje o tym Wykonawcę. Skorzystanie z nadzoru autorskiego jest uprawnieniem Zamawiającego i uzależnione jest wyłącznie od potrzeb Zamawiającego, a nieskorzystanie z tego uprawnienia nie powoduje żadnych roszczeń                                   po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 
3. Termin realizacji:
 1. Planowany termin realizacji zamówienia:
 1. rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy
b)  zakończenie: do dnia 20.04.2021r.
4. Warunki wymagane od wykonawców:
4.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz zapytania ofertowego - Załącznik Nr 1.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).
3. Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat prac odpowiadających swoim rodzajem                         i wartością przedmiotowi zamówienia – co najmniej 20 000 zł brutto, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, (co najmniej jedno zamówienie) z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem posiadanych dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie celem udokumentowania doświadczenia zawodowego – Załącznik Nr 2.
4. Wykaz osób posiadających uprawnienia projektowe w zakresie objętym zamówieniem wraz                      z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia –Załącznik Nr 3.
5. Oświadczenie uczestnika zapytania ofertowego dotyczące praw autorskich do pracy projektowej – Załącznik Nr 4.
4. Informacje:
 1. Zamówienie podlega rozliczeniu ryczałtowemu, a cena ryczałtowa za wykonanie zamówienia wynika ze złożonej oferty przez Wykonawcę. Charakter przyjętego wynagrodzenia oznacza, że jeżeli rzeczywisty rozmiar lub koszt prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia przewyższy planowany, wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym wykonawca nie może więc żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac (art. 632 § 1 K.c.).
 2. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji  przedmiotu zamówienia, w tym wynikające z postanowień zawartych w SIWZ. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną                       do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.
 4. Na prace objęte zamówieniem wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości                             i rękojmi za wady wynosi 12 miesięcy od daty odbioru prawidłowo wykonanych prac objętych zamówieniem.
 5. Płatność za realizacje zamówienia jednorazowo po wykonaniu zamówienia w terminie 21 dni                                          od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.
 6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
 1. opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,
 2. opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady w wysokości 0,05 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 3. odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia. Dla uniknięcia wątpliwości, kara jest należna zarówno w przypadku odstąpienia umownego, jak i na podstawie przepisów ustawy, zarówno odstąpienia ze skutkiem do całej umowy, jak i odstąpienia w części, jeżeli umowa lub przepis to przewiduje,
 4. gdy roboty objęte przedmiotem zamówienia będzie wykonywał inny podmiot niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca zatwierdzony przez Zamawiającego, w wysokości 2 % wynagrodzenia za każdy podmiot,
 5. pozostałe ustalenia zgodnie ze wzorem umowy.
 
5. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji:
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
- Krzysztof Macierzyński – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji w Krośnie: tel. 13 47 432 10.
- Piotr Jaracz – Dyrektor ZKP w Krośnie: tel. 607 790 789.
6. Kryterium oceny ofert :
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                                w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści.
Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
- Najniższa cena- 100%
 
Zamawiający poinformuje wykonawców na ich adresy e-mail podane w ofercie o złożonych ofertach oraz zawiadomi wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
7. Skład dokumentacji zapytania ofertowego:
 1. Załącznik Nr 1 – formularz oferty przetargowej.
 2. Załącznik Nr 2 – informacja o doświadczeniu.
 3. Załącznik Nr 3 – wykaz personelu do realizacji zamówienia.
 4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie uczestnika zapytania ofertowego dotyczące praw autorskich do pracy projektowej.
 5. Instalacja c.o parter.
 6. Schemat ideowy.
 
                                                                                  Dyrektor
                                                                                  Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie
                                                                                  Piotr Jaracz

                                                                                                                           

Data składania ofert:
2021-03-15 11:00:00
powrót
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłJaracz Piotr 2021-03-02 13:40:00
Publikujący Zespół Krytych Pływalni 2021-03-02 13:40:00

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 20 kwietnia 2021r. 13:12:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.