Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Wykonywanie usługi dowozu/odbioru wypożyczanego sprzętu wraz z usługą wniesienia/zniesienia sprzętu w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

ZMIANY:
2020-01-29 14:40:04: Dodano wynik do przetargu
Wykonywanie usługi dowozu/odbioru wypożyczanego sprzętu wraz z usługą wniesienia/zniesienia sprzętu w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

PS.823.3.2.2020.Y                                                                                          Krosno, 15.01.2020 r.

OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro

GMINA MIASTO KROSNO,
38 - 400 Krosno, ul. Lwowska 28 a
tel. (13) 43 675 43, faks (13) 43 628 65;
NIP 684-00-13-798; REGON 370440809

OGŁASZA

że udzieli zamówienia na wykonywanie usługi dowozu/odbioru wypożyczanego sprzętu wraz z usługą wniesienia/zniesienia sprzętu w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczony jest przetarg: www.krosno.pl/BIP
1. Opis przedmiotu zamówienia:
              Usługa dowozu/odbioru wypożyczanego sprzętu wraz z usługą wniesienia/zniesienia sprzętu w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”.
       Usługa powinna być wykonana w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez pracownika Wypożyczalni, w godzinach jej funkcjonowania tj. poniedziałek w godzinach 9.00 – 13.00, wtorek w godzinach 14.00 – 18.00, od środy do piątku w godzinach 9.00 – 13.00.
          Dowóz będzie odbywał się z miejsca składowania sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego przy ulicy Czajkowskiego 49 w Krośnie do miejsca zamieszkania osoby wypożyczającej, tylko i wyłącznie na terenie Miasta Krosna wraz   z wniesieniem sprzętu.
       Odbiór analogicznie ze zniesieniem sprzętu z miejsca zamieszkania osoby wypożyczającej na terenie Krosna i transport do miejsca składowania sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego przy ulicy Czajkowskiego 49 w Krośnie.
Najcięższy sprzęt posiada wagę ok 110 kg łącznie, w kilku elementach. Wymiary największego sprzętu to 115 dł. x 86 szer. x 125 wys.
 
 
2. Termin wykonania zamówienia:
 1. rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy,
 2. zakończenie prac: do dnia 31.12.2020 r.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Oferta powinna obejmować całość zamówienia – nie dopuszcza się ofert częściowych.
 
4. Wymagane dokumenty:
Oferta odpowiadająca wymogom formalnym, wg dołączonego formularza oferty - zał. 1.
 
5. Warunki płatności:
Zapłata za wykonanie usługi nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do Urzędu Miasta Krosna prawidłowo wystawionej faktury/rachunku za wykonane usługi do 10-ego dnia następnego miesiąca, z wyjątkiem miesiąca grudnia, gdzie dostarczenie prawidłowo wypełnionej faktury/rachunku do Urzędu Miasta Krosna musi nastąpić do dnia 20 grudnia danego roku kalendarzowego.
 
6. Opis warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy
 
7. Wadium: Nie dotyczy
 
8. Kryterium oceny ofert:
Kryterium: cena brutto – 100%.
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane
z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Postępowanie prowadzone jest
w języku polskim. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.
9. Miejsce składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy  Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna) do dnia 24.01.2020 r. do godz. 8:30.
 
Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia:
Usługa dowozu/odbioru wypożyczanego sprzętu wraz z usługą wniesienia/zniesienia sprzętu w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego
i wspomagającego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.                 
 
Nie otwierać przed dniem 24.01.2020 r. przed godz. 8:50.
 
10. Termin składania ofert upływa dnia 24.01.2020 r. o  godz. 8:30.
 
11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie, pokój nr 303 w dniu 24.01.2020 r. o godz. 8:50.
 
12. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest:
1) Pani Emilia Socha – Pomoc administracyjna, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia


13. Sposób porozumiewania:
 1. pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Rozwoju Miasta
  i Obsługi Inwestorów, ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno,
 2. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@wsm-krosno.pl. 
 
14. Adres strony internetowej, na której umieszczony jest przetarg: http://www.bip.umkrosno.pl/
Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie § 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 508/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 10 stycznia 2020 r. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
15. Postanowienia końcowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
 2. zmiany treści ogłoszenia,
 3. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców,
 4. poprawienia w ofercie Wykonawców ewentualnych oczywistych omyłek rachunkowych.
 
16. Załączniki do ogłoszenia:
 1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
 2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Data składania ofert:
2020-01-24 08:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłSzymbara Monika 2020-01-15 13:24:00
PublikującyMonika Szymbara 2020-01-15 13:24:00
Modyfikował(a) Monika Szymbara 2020-01-29 14:40:04
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 97.97 KbPlik pdf
2. wzór oferty 56.52 KbPlik doc
3. wzór umowy 72.84 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 29 lipca 2021r. 21:18:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.