„Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie stanu technicznego bramy wjazdowej w ekranie akustycznym”

ZMIANY:
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pismo znak IK.771.1.182.2016 z dnia 08.10.2019 r.pdf
Więcej >>>
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik mapka z lokalizacją bramy i ekranu akustycznego.pdf
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik 4.jpg
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik 3.jpg
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik 2.jpg
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik 1.jpg
2019-10-17 08:21:55: Dodano plik zaproszenie do skłądania ofert.pdf
D.7011.55.2.2019.N                                                         Krosno, dnia 16.10.2019 r.
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie stanu technicznego bramy wjazdowej w ekranie akustycznym”

D.7011.55.2.2019.N                                                         Krosno, dnia 16.10.2019 r.
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie stanu technicznego bramy wjazdowej w ekranie akustycznym”
  1. Zakres zadania obejmuje opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie stanu technicznego bramy wjazdowej w ekranie akustycznym Nr 4 zlokalizowanym przy
   ul. Wyszyńskiego  (drodze krajowej nr 28 w km 233+640 ÷ 233+680 w Krośnie) w trybie określonym w art. 81c ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.
   z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). Ekspertyza techniczna powinna określać stan techniczny przedmiotowej bramy wjazdowej, a także jej przydatność do użytkowania w obecnym stanie. Powinna również odnosić się do możliwości samodzielnego otwierania bramy, w tym możliwości korzystania z bramy przez osoby niepełnosprawne oraz wskazanie zakresu robót i rozwiązań technicznych koniecznych do wykonania w celu usunięcia nieprawidłowości (w przypadku ich stwierdzenia) w stanie technicznym przedmiotowej bramy wjazdowej.
  2. Ekspertyza techniczna (szt. 2) będąca przedmiotem zamówienia winna zawierać m.in. następujące elementy:
 1. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy
 2. Podstawę prawną wykonania ekspertyzy
 3. Opis stanu istniejącego przedmiotowej bramy wjazdowej (opis konstrukcji, wymiarów, materiałów z jakich została wykonana)
 4. Opis wykonanych badań (jeśli wystąpi taka konieczność)
 5. Dokumentację rysunkową i fotograficzną bramy wjazdowej lub jej elementów ze wskazaniem ich stanu technicznego oraz wskazanie zakresu robót i rozwiązań technicznych koniecznych do wykonania w celu usunięcia nieprawidłowości (w przypadku ich stwierdzenia) 
 6.  Określenie stanu technicznego przedmiotowej bramy, a także jej przydatności do użytkowania w szczególności w zakresie o którym mowa w postanowieniu Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pismo znak: IK.771.1.182.2016 z dnia 08.10.2019 r.
 7. Wnioski i zalecenia
 8. Kompletna wersja elektroniczna ekspertyzy na nośniku CD/DVD w formacie ogólnodostępnym edytowalnym (część opisowa w formacie *.doc,*.xls, *dwg., *.dxf, oraz całość dokumentacji w formacie pdf)
 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia materiałów i opracowań, uzgodnień, opinii, sprawdzeń oraz innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.
 
Ekspertyza powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
 
2. Termin realizacji zamówienia: 
 • od dnia podpisania umowy
 • do dnia 29.11.2019 r. (przez zakończenie prac projektowych Zamawiający rozumie przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji)
 
3.  Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający wymaga by oferent dysponował przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
 
Do oferty należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoba, która będzie uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia budowlane (kserokopia uprawnień potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz aktualne zaświadczenie
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego).
 
4. Warunki płatności:
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze przedmiotu zamówienia. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy, spisany w dniu odbioru przez Zamawiającego kompletnego przedmiotu zamówienia. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą
w PLN.
5. Sposób przygotowania oferty:
a) Ofertę należy sporządzić w formie tradycyjnej papierowej, czytelnie, w języku polskim na załączonym druku „OFERTA” (Załącznik nr 1).
b) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się by wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania oferty, a każda strona oferty była opatrzona kolejnym numerem.
c) Na kopercie zawierającej ofertę wraz z załącznikami należy umieścić napis:
URZĄD MIASTA KROSNA
Wydział Drogownictwa
ul. Staszica 2
38-400 Krosno
 
Oferta dla zadania pn. :Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie stanu technicznego bramy wjazdowej w ekranie akustycznym”
NIE OTWIERAĆ PRZED 31.10.2019 r. przed godz. 11:00
 
6. Sposób składania oferty:
Zamkniętą kopertę zawierającą wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1), potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię uprawnień, aktualne zaświadczenie
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, o których mowa w pkt. 3 oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28A lub przy ul. Staszica 2 w Krośnie.
 
7. Termin składania ofert upływa dnia  31.10.2019 r. o godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Staszica 2 w Krośnie, pokój nr 17, w dniu 31.10.2019 r. o godz. 11:00.
 
8. Kryterium oceny ofert: cena - 100% 
 
9. Szczegółowe informacje w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta Krosna w godzinach 700 – 150º, w pokoju nr 17 przy
ul. Staszica 2 oraz pod numerem telefonu  0-13-47-436-17.
 
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku braku wystarczających środków finansowych
w budżecie miasta.
 
11. Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień oraz uzupełnień dotyczących jej treści.
 
12. Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści złożonej oferty oraz jej załączników.
 
13. W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich poprawy.
 
14. Umowa na realizację Zamówienia zostanie przygotowana przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy.
 
 
Załączniki:
 1. Formularz oferty
 2. Załączniki graficzne
 3. Postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
    pismo znak: IK.771.1.182.2016 z dnia 08.10.2019 r.
 
Data składania ofert:
2019-10-31 09:00:00
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-10-16 08:19:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-10-17 08:20:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-10-17 08:22:41
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zaproszenie 858.39 KbPlik pdf
2. 1 1.53 MBPlik image
3. 2 1.69 MBPlik image
4. 3 1.45 MBPlik image
5. 4 1.56 MBPlik image
6. mapka z lokalizacją bramy i ekranu akustycznego 1.83 MBPlik pdf
7. postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pismo znak IK.771.1.182.2016 z dnia 08.10.2019 r 1.20 MBPlik pdf
8. Załącznik nr 1 - Formularz oferty 31.50 KbPlik doc

Rejestr zmian